امروز: جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۳ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263434
۲۳۱۰
۱
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین

رأی دادگاه با موضوع اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین

● اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین

مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : به‌صرف استعفای داور مرضی‌الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی‌کند بلکه این امر منوط به امتناع یکی از طرفین از معرفی داور است.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/14

شماره رای نهایی : 9309970224600181

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی ع.ک. با وکالت بعدی ج.س. به‌طرفیت م.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری پلاک 1759/45 و 44 بخش 11 تهران موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 27/11/1386 و دعوی تقابل ب.الف. به وکالت از م.ب. به‌طرفیت ع.ک. به خواسته تأیید فسخ مبایعه‌نامه مذکور نظر به اینکه وکیل دعوی تقابل مستنداً به تخلف خوانده (خریدار) نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله خواستار اجابت خواسته مبنی بر تأیید فسخ گردیده نظر به اینکه شرطی در جهت تأخیر خریدار درنتیجه فسخ در قرارداد پیش‌بینی‌نشده و توافقی در این مورد فی‌مابین طرفین مبنی بر فسخ مبایعه‌نامه در صورت تأخیر در پرداخت ثمن پیش‌بینی نگرفته بنا بر اصل لزوم قراردادها در صورت صحت ادعای وکیل خواهان تقابل مبنی بر تأخیر خریدار در پرداخت الباقی ثمن معامله به لحاظ عدم وجود شرط فسخ طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود هستند و خواهان دعوی تقابل می‌بایست الزام خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله را طبق تعهدات قرارداد را به‌عنوان بیع که ازجمله عقود لازم است را خواستار می‌گردید درهرحال دادگاه دعوی تقابل مبنی بر تأیید فسخ را به لحاظ عدم وجود شرط ضمن عقد و عدم وجود چنین توافقی موجه و وارد ندانسته ضمن ردّ دعوی تقابل و عدم احراز فسخ مورد ادعا همچنین با توجه به استعفای داور و منتفی بودن شرط داور آنچه که مورد ایراد وکیل خوانده دعوی اصلی قرارگرفته است ضمن ردّ دفاعیات وکیل خوانده دارد دعوی اصلی دادگاه مستنداً به مواد 198-519 قانون آ.د.م. با رعایت ماده 10 قانون مدنی دعوی اصلی را وارد دانسته حکم بر الزام خوانده دعوی اصلی م.ب. به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مذکور به انضمام پارکینگ و انباری به انضمام کلیه هزینه دادرسی همچنین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وفق بند 13 و عدم حضور در دفترخانه به مبلغ 000/000/50 تومان در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ب.الف. به‌طرفیت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 920998 مورخ 5/9/92 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن با ردّ دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید فسخ مبایعه‌نامه شماره 928051 مورخ 27/11/86 تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت کلیه هزینه دادرسی و خسارت ناشی از عدم حضور در دفترخانه به مبلغ پنجاه میلیون تومان موضوع دعوی اصلی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است با بررسی پرونده و قطع‌نظر از موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که با استعفا داور مرضی‌الطرفین طبق ماده 14 مستند عادی طرفین موضوع داوری منتفی نیست و وکیل خواهان دعوی اصلی دلیلی بر امتناع خوانده از معرفی داور دیگر به شرح لایحه تقدیمی ابراز نکرده است (لایحه مورخ 26/8/92 ص 20) لذا مطابق مواد 358 و 436 قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی اصلی و تقابل صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشور خانی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید