امروز: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۳ مارس ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263313
۴۷۱۷
۱
۰
نسخه چاپی
داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه 132 میلیون دلار

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه 132 میلیون دلار

شماره رای: 245/26/89/د/36

تاریخ صدور رای داوری: 7/3/1390

کلید واژه:

فقدان شرط استحقاق خواهان به مطالبه حق العمل؛ محکومیت خواهان به بیحقی؛ دلالی؛هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری

خواهان: آقای سعید

خوانده: شرکت ساختمانی

خواسته: مطالبه 132 میلیون دلار

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی

آقای سعید (خواهان) بطور خلاصه مدعی است که به موجب قرارداد مورخ 25/2/1389 متعهد بوده در کلیه امور پروژه اجاره دکل دریایی نفتی شرکت توسعه، با شرکت (خوانده) مشاور، کارگزاری و رایزنی نماید، که به تعهدات قراردادی خور عمل کرده اما خوانده از پرداخت حق مشاوره و حق کارگزاری و حق السعی و حق الزحمه وی طبق ماده 4 قرارداد 7/5 درصد خالص پروژه و یک صد و سی و دو میلیون دلار، خودداری کند.

خوانده در پاسخ به دادخواست خواهان به طور خلاصه پاسخ داده که بر اساس ماده 5 قرارداد مذکور در خصوص نحوه پرداخت مبلغ قرارداد، مقرر بوده پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرمای اصلی (شرکت توسعه) به شرکت ساختمانی خوانده و همزمان با عقد قرارداد و مبادله آن بین کارفرمای مذکور و شرکت خوانده، مبلغ یک میلیارد ریال به خواهان (مشاور) پرداخت شود و سپس در مراحل بعدی نیز از محل صورت وضعیت های شرکت خوانده که می بایستی از کارفرمای اصلی وصول می شد، مبلغ پنج درصد خالص هر صورت وضعیت به خواهان پرداخت گردد. ولی چون قرارداد اصلی با شرکت توسعه منعقد نشد لذا شرایط لازم جهت پرداخت حق مشاوره به خواهان نیز محقق نگردید. به علاوه بعداً شرکت توسعه مناقصه را باطل و ضمانت ناماه بانکی این شرکت نیز برگردانیده شد. بنابراین چون قراردادی بین این شرکت و شرکت توسعه منعقد نگردیده، پس تعهدی به پرداخت حق مشاوره به خواهان ندارد.

با حدوث اختلاف بین طرفین و خواهان مستندا به ماده هشت قرارداد که به موجب آن مقرر شده کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد مذکور به داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده شود، دادخواست خود را به مرکز داوری مرقوم تسلیم نموده که به شرح فوق تبادل لوایح شده است. سپس مرکز داوری اتاق ایران، پس از تبادل لوایح اینجانب را به عنوان داور به طرفین معرفی نموده و از ایشان خواسته که چنانچه جهات رد یا اعتراضی نسبت به سمت اینجانب دارند، اعلام کنند که هیچیک از طرفین در مهلت مقرر اعتراض یا ایرادی طرح نکردند و بنابراین صلاحیت مرکز داوری و سمت اینجانب به عنوان داور منفرد، محرز و مصون از ایراد و تعرض است.

در تاریخ 6/2/1390 جلسه استماع با دعوت قبلی از طرفین، با حضور داور و طرفین دعوا و نمایندگان آنان در محل مرکز داوری اتاق ایران تشکیل و نماینده خواهان ضمن شرح ادعای خود در خصوص انجام کامل تعهدات قراردادی، اضافه کرد که برای تکمیل ادعای خود مدارکی دارد که بعداً به مرکز ارائه خواهد کرد. نماینده قانونی و مدیرعامل شرکت خوانده نیز اظهار داشت که خواهان راجع به موضوع قرارداد مشاوره وکارگزاری اقداماتی انجام داده و مکاتبات شرکت خوانده را پیگیری کرده اما پس از اعلام فراخوان مناقصه شرکت توسعه (کارفرمای اصلی) و مکاتبات متعدد با آن شرکت، در نهایت مناقصه به انعقاد قرارداد منتهی نشد و در نتیجه موضوع قرارداد مورخ 25/2/1389 به مرحله عمل نرسید تا شرکت خوانده متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد به آقای سعید (خواهان) باشد. وکیل شرکت خوانده پس از اظهارات مدیرعامل شرکت اضافه کرد تعهدات مشاور (خواهان) و نحوه پرداخت در قرارداد کاملاً مشخص است و مشرو ط به تحقق شرایطی است که هرگز محقق نشده است. تنها توافق کتبی شرکت خوانده با کارفرمای اصلی صورت جلسه مورخ 26/3/1389 است که اعتبار آن منوط به تایید کمیسیون معاملات هیات مدیره شرکت پترو ظرف مدت پانزده روز و نیز امضا قرارداد ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ صورت جلسه بوده است که چون موارد فوق محقق نشده، قراردادی هم منعقد نشده است. پس از آن شرکت توسعه نامه مورخ 16/6/1389 را به شرکت خوانده ارسال و پیشنهاد خرید دکل دریایی نفتی را به این شرکت نموده که این امر با اجاره دکل متفاوت و فی الواقع ایجابی جدید بوده که شرکت خوانده با آن موافقت نکرده است. نماینده خواهان در قبال اظهارات وکیل خوانده بیان داشت که: آقای سعید (خواهان) پیش از انعقاد قرارداد مورخ 25/2/1389 مساعی خود را برای انعقاد موضوع قرارداد انجام داده بود و پس از آن به تنظیم قرارداد مشاوره باشرکت خوانده مبادرت نمود و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره بود که توافق نامه (صورتجلسه) مورخ 26/3/1389 شرکت خوانده با شرکت توسعه به امضا رسید. بنابراین بند (1) از ماده 3 قرارداد که مربوط به تعهدات مشاور است عملاً انجام شده و باید مبلغ قرارداد را خوانده به آقای سعید پرداخت کنند. مکاتبات مربوط به اعلام تخفیف در اجاره دکل شرکت خوانده با کارفرمای اصلی، حاکی از قبول معامله از سوی خوانده بوده که استحقاق دریافت مبلغ قرارداد آقای سعید را مدلل می دارد ولی امتناع خوانده از انعقاد قرارداد اصلی نشان می دهد با عدم انعقاد قرارداد، حق خواهان را تضعییع کرده است.

پس از پایان جلسه استماع و تبادل لوایح مجدد اصحاب دعوا، از شرکت توسعه استعلام گردید که پاسخ استعلام حاکی از ابطال مناقصه و معامله نکردن با شرکت خوانده است. اینک باتوجه به این که طرفین فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع داشتند، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و رعایت حق و نصاف و عدالت مبادرت به صدور رای می نمایم:

رای داوری

نظر به این که در قرارداد 25/2/1389 که بین طرفین دعول منعقد و امضا شده است، تعهد خوانده مشروط و معلق به تحقق انعقاد قرارداد اجاره دکل حفاری دریایی با کارفرمای صلی (شرکت توسعه) بوده است و ار آنجا که وکیل محترم خوانده در دفاع از دعوای موکل خود مستند به دلایل قابل قبول است، و پاسخ داده که شرط مزبور تحقق نیافته است و اقدامات بعدی نیز در جهت رسیدن به هدف و انعقاد قرارداد با کارفرمای اصلی بوده است.

و نظر به این که خواهان نیز اقرار به عدم تحقق شرط مزبور نموده است، اما محقق نشدن شرط یاد شده را مستند به فعل خوانده نموده ولی دلیلی برای این مدعای خود ارائه نکرده است.

و نظر به این که ضمانت اجرایی تخلف احتمالی شرکت خوانده در صورت عدم انجام معامله و عدم نعقاد قرارداد مورخ 25/2/1389 پیش بینی نشده، علی هذا دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد است و شرکت خوانده التزام و تعهدی به پرداخت خواسته خواهان ندارد.

هزینه های داوری با توجه به ماده 59 قواعد آئین داوری مرکز اتاق ایران بالسّویه بر عهده طرفین است. النهایه چون خواهان سهم خود را از هزینه های داوری نپرداخته و شرکت خوانده در اجرای ماده 59 قواعد داوری و نیز ماده 6 آئین نامه هزینه های مرکز داوری سهم خواهان را از هزینه ها پرداخته علیهذا خواهان از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 22,600,000 ریال در حق خوانده محکوم می شود.

این رای قطعی است و پس از ابلاغ، طبق مقررات قانونی لازم الاجراست.

داور پرونده

ابراهیم اسماعیلی هریسی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید