امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273263
۶۱۳۹
۵
۰
نسخه چاپی

10 دلیل ضعف جنسی مردان | توصیه های غذایی در طب سنتی ایران برای رفع ضعف جنسی مردان

اختلال عملكرد جنسی مردان پديده ای شايع می باشد. اختلال مورد نظر شامل بی ميلی جنسی، اخـتلال نعوظ، عدم وجود لـذت جنسـی، فقـدان ارگاسـم (اوج لـذت جنسی) و انزال زودرس می باشد

10 دلیل ضعف جنسی مردان

دلایل ضعف نیروی جنسی مردان در طب سنتی

اختلال عملكرد جنسی مردان پديده ای شايع می باشد. اختلال مورد نظر شامل بی ميلی جنسی، اخـتلال نعوظ، عدم وجود لـذت جنسـی، فقـدان ارگاسـم (اوج لـذت جنسی) و انزال زودرس می باشد.

در طب كلاسيك دلايل اختلال عملكرد جنسی و درمان های هر يك بيان شده است. در منابع طب سنتی ايران نيـز بـه ايـن بيماری مانند ساير بيماری ها توجه شده و به طور مفصل اسباب، علائم و درمان های اختصاصی هر يك از علل بيان شـده اسـت.

بلخی استاد رازی در كتاب مصالح الابدان و الانفـس در بحـث حفظ الصحه می نويسد: اولين چيزی كه بايـد نهايـت توجـه و اهتمام به آن صورت بگيرد و بهترين تدبير برای آن انجام شـود غذا است و نيز در بحث علاج می نويسـد: مـادامی كـه شـدت احتياج به دارو اتفاق نيفتاده است، نبايد از آن استفاده شود زيرا تمام داروها مضاد طبيعت انسان هستند اما غذا مشاكل طبيعـت انسان می باشد.

رازی و سيد اسماعيل جرجانی نيز اعتقاد داشتند تا جايی كه ممكن است بايد با غذا بيمـاران را معالجـه كرد، و تا هنگامی كه با داروی ساده و مفرد اميد معالجـه باشـد نباید به بیمار داروی مرکب داد.

با توجه به اين قضيه و با توجه به رويكـرد هـای متفـاوت طبيبان طب سنتی ايران به اختلال عملكرد جنسی مـردان و بـه طور كلی تمام بيماری ها كه در واقع نگرش مزاجـی و اخلاطـی است و درمان های غذايی متنوع آن، هدف از ايـن مطالعـه بيـان علل اين مشـكل و نيـز بيـان انـواع غـذاهای توصـيه شـده در برطرف كردن اين مشكل است.

ضعف نيروی جنسی مردان از ديـدگاه طـب سـنتی ايـران دارای دو علت عمده جسمی و روحی می باشد. دلايل جسـمی خود شامل ده مورد می باشند كه در ادامه به بررسی ايـن علـل، علائم آنها و غذاهايی كه برای برطرف كردن اين علت ها توصـيه شده است پرداخته می شود.

10 دلیل ضعف جنسی مردان و توصیه های غذایی

1- كم بودن حجم مايع منی

در ديدگاه طب سنتی ايران كم بودن حجـم مـايع منـی بـه عنوان يك عامل ضعف نيروی جنسی شناخته شـده اسـت كـه دلايل آن خود در دو دسته كلی قرار گرفته و هر كدام علائـم و توصيه هاي غذايي مربوط به خود را دارند.

الف- ضعف بـدن : از علائـم آن مـی تـوان بـه ضـعيفی و لاغری بـدن، زردی رنـگ چهـره، شـرح حـال از دسـت دادن مايعات بدن را نام برد. غذاهايی كه برای جبران ضعف بدن نام برده شده اند عبارتند از: گوشت بره و مرغ و كبك، قليه كدو و شلغم و پياز، شربت سيب، عصاره گوشت، قليه با ادويه های گرم و زردك و نخود و پياز و سـير، مربـای زنجبيـل، نارگيـل، حلوای نشاسته و بادام و پسته، زرده تخم مرغ عسلی، نارگيل با شكر، شير برنج.

غذاهای نيز به طور اختصاصـی برای مواقعی كه ضعف بدن ناشـی از، از دسـت دادن مايعـات است توصيه شده اند شامل: نخـودآب، گوشـت بـره، كبـك و تيهو، حليم از گوشت بره و مرغـابی، حلـوا از قنـد و نشاسـته، حليم از گوشت مرغ، حلوا از روغـن بـادام يـا روغـن كنجـد.

ب- ســوءمزاج آلات منــی يعنــی دســتگاه تناســلی: ايــن سوءمزاج خود به چهار دسته تقسيم می شود: سوءمزاج يعنی حصول كيفيتی خـارج از اعتـدال در مـزاج عضو كه به دو دسته مادی و ساده تقسيم مـی شـود. سـوءمزاج مادی به سبب خلطی است كه آن خلط كيفيتی مخالف كيفيـت بدن دارد و در سوءمزاج ساده ماده ای نيست كه كيفيت بـدن را تغيير دهد بلكه صرفاً به سبب غلبه كيفيت مي باشـد. امـا چهـار دسته بندی شامل:

1) خشكی دستگاه تناسـلی: علائـم آن عبارتنـد از غلظـت منی، خروج منی با دشواری، كم خونی، كم بودن گوشت بـدن و بهتر شدن وضعيت با چيزهايی كه رطوبت را در بدن افزايش می دهند مانند غذاهای رطوبت افزا.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: حريره هـايی كـه ايجـاد لينـت مـی كننـد، شوربای چرب، شير، لبنيات، اسـفيدباجات، مـاهی تـازه كبـاب كرده به آتش و با پياز خام و ماكيان،كبوتر بچـه،خرما بـا شـير، انواع حلیم.

2) سردی دستگاه تناسلی: علائم آن عبارتند از منـی بسـيار غليظ و منجمد و سرد، خروج منی بـا دشـواری و بهتـر شـدن وضعيت با چيزهايی كه حرارت را در بـدن افـزايش مـی دهنـد مانند گرسنگی، حركات و يا ورزش معتـدل و غـذاهای گـرم، استحكام نعوظ بعد از دخول.

غذاهای توصيه شـده در ايـن مورد عبارتند از: مربای جزر، مربای ترنجبين، نخودآب، مربـای زنجبيل، حلوای زردك، نخودآب با گوشت مرغ يا تيهو يا دراج و دارچـين و زعفـران، قليـه بـا دارچـين و خولنجـان و كبابـه، نخودآب با ادويه گـرم وگنجشـك و كبـوتر بچـه، نارگيـل بـا شكر،گردو، حلوای نشاسته، فندق، بادام، پسته، چلغـوزه، پسـته كوهی، حليم از گوشت بزغاله، قليه گوشـت بزغالـه بـا پيـاز و زردک و شلغم و جوجه پرندگان.

3) حرارت دستگاه تناسلی: علائم آن عبارتند از زرد بـودن رنگ منی، سرعت انزال، بزرگی بيضه ها، برآمدگی عروق آلـت تناسلی و بهتر شدن وضعيت با چيزهايی كه ايجـاد سـردی در بدن می كنند مانند غذاهای سرد، منی ممكن است غليظ يا رقيق باشــد.

غــذاهای توصــيه شــده در ايــن مــورد عبارتنــد از: سكنجبين، شربت ليمو، دوغ گاو شيرين، غذا از زرشك و ليمو و انار دانه و غوره، آش زرشـك بـا گوشـت بزغالـه و مـرغ و جوجه،آش ماش مقشر و نخود، شـير، قليـه خيـار بـا گوشـت بزغاله و اسفناج، مزوره (آش بدون گوشت) با زرشك، گوشـت جوجه مـرغ و بزغالـه بـا انـار، مربـای بـه، مربـای آملـه، رب انار شیرین.

4) رطوبت دستگاه تناسلی: علائم آن عبارتند از رقت منی، سفيدی و غلظت ادرار، بدتر شدن با هر چيزی كـه رطوبـت را در بدن افزايش دهد ماننـد مصـرف زيـاد آب، بهتـر شـدن بـا چيزهايی كه رطوبات بدن را خشك كرده و كاهش می دهند. غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: قليـه هـای ادويـه دار، كباب با ادويه گرم مانند دارچين و زيـره و آويشن، گوشـت مرغ، گنجشك و دراج، سرخ كردنی های ادويه دار با دارچين و زيـره و آويشـن، گوشـت كبـك، قليـه هـای خشـك و مـاهی خشك.

گاهی سوءمزاج به صورت ترکیب حالت های فوق است، در این صورت علائم نیز ترکیبی از علائم فوق می باشد. توصیه های غذایی بعضی از سوءمزاجها به شرح زیر است:

غذاهای توصيه شده در برودت و يبوست دستگاه تناسـلی: گوشت گوسفند،كله گوسفند با پياز و شبت و نعنـاع و هليـون، مــوز،گردو، زردك، زرده تخــم مــرغ، مربــای شــقاقل، مربــای زنجبيل، پياز، شلغم، مرغ با برنج، گندم پخته شده با شير تـازه، چلغوزه، غذاهای گرم و نفاخ مانند قليه پياز و نخود و گوشـت با پياز،حليم، مغزگنجشك با زنجبيل، باقلا با نمك وانجره.

غذای توصيه شده در سردی و رطوبت دسـتگاه تناسـلی: گنجشك.

برای ضعف نيروی جنسی با منشا كم بودن حجم مايع منی بدون در نظر گرفتن علت آن غذاهايی نيز به طور كلی توصـيه شده اند: بعضی از اين غذاها مفرد بوده و عبارتند از: نخود، لوبيا، زردك، شـلغم، پيـاز (سـرخ شـده درروغـن)، پسته، بادام، چلغوزه (تخم صنوبر)،كنجد، ميگـو، مـاهی، مـرغ، كبوتر بچه،كبك، مرغابی، دراج، مغز سر حيوانات، برنج، شـير، ترب، تره، شاهی،كنگر، قنبيط سفيد، انگور، موز، نارگيل، قرطم (شيره آن با آب انجير خيسـانده)، سـير (در مـزاج مرطـوب) و .فندق و قلقاس.

بعضی نيز غذاهای تركيبی هستند و عبارتند از: حليم از گوشت های فربه، نارگيل و شكر، قلايـا، حلـوا از نشاسته.

2- ضعف مغز

علائــم آن عبارتنــد از: كــدورت حــواس، فكــر مشــوش، دشواری در حركات، كندی در حركات، كم بودن ميل جنسـی، كم بودن احساس حركت منی، عدم لـذت از نزديكـی، وجـود تخيلات در زمان انزال و بعد از آن، سابقه آسيب مغـزی ناشـی از ضربه و يا بيداری مفرط، عدم توانايی نزديكی در هوای سرد و بدتر شدن وضعيت با نوشيدن آب و چيزهای رطوبـت افـزا، اگر ضعف مغز ناشی از سردی يا رطوبت باشد، افزايش توانايی بر نزديكی در سرما و بدتر شدن وضعيت با چيزهای گرم، اگـر ضعف مغز ناشـی از حـرارت يـا خشـكی باشـد.

غـذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: گوشت تيهو، دراج، جوجه مرغ و ماننـد اينهـا بـا نخـود و زعفـران و دارچينـی و قرنفـل (ميخك) و مانند اينها يعنی نخوداب معمول از اينها و نيز كباب با نان گندم و يا چلو.

3- ضعف قلب

علائم آن عبارتند از: ضعف حرارت در كل بدن، ضـعف و لينت نبض، حالی شبيه غشی و خفقان و رعشه بعد از نزديكی، كم شدن ميل جنسی، عدم لذت از نزديكی، كـم بـودن نعـوظ، گاهی انزال بدون نعـوظ، تـرس بـا كـوچكترين عامـل، سـابقه موردی كه سبب تحليل روح و حرارت غريزی و ضعف قـوت شود مانند بيماريهای مزمن و يا گرسـنگی مفـرط و يـا رنـج و مشقت فراوان.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: شربت حماض و ليمو و سيب،گلاب، زيرباج وكباب از گوشت مرغ جوان و تيهو و دراج وگنجشك با ادويه مقويه مفرحـه.

  ضعف جنسی مردان

4- ضعف کبد

علائم آن عبارتند از: كم شدن اشـتها، كـم خـونی، ضـعف هضم، ورم پلك و صورت، زردی يا سـفيدی چهـره، احسـاس درد و سنگينی در ناحيه كبد بعد از خـوردن غـذا، درد پهلـوی راست و فساد خون، ارخا و سستی آلت بعد از دخول.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: ماش، نخـود، نخود آب با گوشت مرغ.

5- ضعف معده

علائم آن عبارتند از: كم شدن اشـتها، كـم خـونی، ضـعف هضـم، احسـاس تهـوع، بيقـراری، سكسـكه، آروغ، اشـتها بـه چيزهای ناخوشايند مانند گل و شوری و تندی، احساس اذيت و سنگينی در معده با هر نوع خوردنی و آشاميدنی.

غذاهاي توصيه شده در اين مـورد عبارتنـد از: گوشـت مـرغ و تيهـو و دراج معطر شده با دارچين، هل، ميخك، زيره و زعفران و نيـز آب ليمو، آب انار و سماق.

6- ضعف کلیه

علائم آن عبارتند از: كوچك شدن كليـه، كـم شـدن ادرار، تواتر ادرار، ضعف بينايی، سردرد، نـاتوانی در نزديكـی، نـزول منی بـدون شـهوت.

غـذاهای توصـيه شـده در ايـن مـورد عبارتند از: شير گوسفند و شتر كه چيزی به حـد ايـن دو نمـی رسد، شير برنج، كله پاچه، به، زعرور، خرمای قسـب، شـيرينی ها مانند حلوای زردك، غذاهای قابض مانند رمانيـه محلـی بـا مويز، شربت آب سيب و آب بـه و گلابـی و ريبـاس و ليمـو، عدسی با آب سماق و آب غوره و آب انـار، گوشـت كبـك و تذرو و دراج و تيهو افشرده بـه آب سـماق و آب غـوره و آب انار و زرده تخم مرغ عسلی با سماق.

7- كم بودن حدت منی و فقدان لذع آن و سكون منی

علائم آن عبارتند از: منی بسيار غليظ و منجمـد، دشـواری در انزال، مصرف مخدرات مانند ترياك و بنگ و كوكنار.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: حلوای كنجـد و ارده، مربای زنجبيل، مربای شقاقل، مربـای زردك، زرده تخـم مرغ عسـلی بـا دارچـين و كمـی مصـطكی، نخـوداب بـا مغـز قرطم، گوشت دراج وكبك و گنجشك به شكل كباب يـا سـرخ شده، غذاهای گرم.

8- ترك نزديكی به مدت طولانی

علائم آن عبارتنداز: ضعف در نعوظ، كم شدن ميل جنسی.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: شير، شـكر، زرده، تخم مرغ، ماهی تازه، قلايا، گردو، پياز، شيرگاو جوشانده با قنـد يا عسل، پسته، حلوا در روغن، پسـته، فندق، گوشـت بزغالـه و جوجـه و كبـك و سـاير پرنـدگان، كلـه پاچـه، حلـيم، تخـم گنجشك، ماست با خرما و يا با پياز تازه.

9- كم بودن نفخ عروقی

نفخ در عروق عامل ايجاد نعوظ اسـت و تـا نفـخ عروقـی وجود نداشته باشد نعـوظ صـورت نمـی گيـرد. علائـم آن عبارتند از: بهتر شدن با استفاده از غذاهای نفاخ، بهتر شـدن بـا ايجاد سوءهضم در دستگاه گوارش به دليل ايجاد نفخ.

غذاهاي توصيه شده در اين مورد بايد داراي خاصيت توليد نفخ و به قول حكما رياح غلـيظ باشـند كـه عبارتنـد از: نخود، شلغم، جزر، انگور، انجير، شاهی، پسـته كـوهی، پسـته، چلغوزه، خرما (با شير)، ترب، نعناع، شـنبليله، كنگـر، چغنـدر، ترنج، خشخاش، سير پخته، چـای، خلـر، گنجشـك (در مـزاج مرطوب)، ماهی، گوشت بره، مرغابی، كبك، كبـوتر، شـير تـازه با كمی دارچين، غذاهای غليظ و نفاخ مثل نخود با پيـاز و آب نخود، باقلا، شیر.

در صورتی که علت كم بودن نفخ عروقی شدت حرارت و نقصان رطوبت باشد علامت آن عبارت است از: بعد از خوردن و آشاميدن به خصوص خوردن چيزهايی كه رطوبت داشته امـا حرارت زيادی نداشته باشد، نعوظ تقويت می شود.

غذاهای توصيه شده در اين مورد عبارتند از: گلابی، توت، ماست، شـير و باقلا.

در صورتی كه علت كم بودن نفـخ عروقـی عـدم حـرارت باشد علامت آن عبارت است از: هنگام گرسنگی و خالی بودن معده و در صورت انجام حركات گـرم كننـده بـدن و مصـرف غذاهای گرم، نعوظ تقويت می شود.

10- ضعف و يا فلج اعصاب آلت تناسلی

علائم آن عبارتند از: منی بسـيار و رقيـق و سـهل الخـروج بدون نعوظ، سرعت انزال، آلت دارای حس و حركت ضـعيف بوده و روز به روز لاغر و ضعيف و باريك می گـردد، آلـت بـا تماس با آب سـرد كشـيده نشـده و يـا كـم كشـيده مـی شـود، می تواند به دليل ايستادن طولانی مدت در آب سرد و يا نشستن بر برف و يخ و يا اسـتمناء بـه وجـود آمـده باشـد. غـذای توصيه شده در اين مورد عبارت است از: نخودآب.

غـذاهای مركـب بـرای افزايش توان جنسی

غـذاهای مركـب بـرای افزايش توان جنسی

در منابع طب سنتی ايران انواع غـذاهای مركـب نيـز بـرای افزايش توان جنسی بدون در نظر گرفتن علت آن بيان شده اند كه نمونه ای از آنها بـه ايـن شـرح اسـت:

1- نخود، باقلا، پياز سفيد را با شير كاملاً بپزند سپس آن را صاف كرده و بكوبند سپس با زرده تخم مرغ و ادويه به شكل كوكـو و با روغن زيتون سرخ كنند.

2- شير گاو و ترنجبين را آرام بجوشانند تا به قوام عسل آيـد هـر صبح ناشتا بنوشند.

3- خوردن زرده تخم مرغ عسلی با بزر شاهی.

4- خوردن شير با بزر گزنه.

5- خوردن شير با عسل و دارچين.

6- اضافه كردن نمك و فلفل سياه و فلفل دراز به سه عـدد تخـم مرغ عسلی و خوردن روزانه آن.

7- اقسام شير برنج بخصوص اگر با آرد نخود درست شود.

8- خوردن گوشت گنجشك به جای غذا و شير گاو تازه به جـای آب.

9- مربای زردك، مربای بالنگ، مربای شقاقل، مربای هليله، مربای سيب، مربای گردو، مربای زنجبيل.

10- كوكوی تره

11- حليم گوشت گنجشك

12- نخودآب به گوشت بره، حليم از گوشت بره و مرغـابی، حلـوا از قند و نشاسته

13- خوردن غذاهای غليظ نفاخ مثل نخود با پياز يا گوشت

14- شربت زردك

15- قليه با گوشت وزردك و نخـود و بـاقلا و نمـك و زنجبيـل و زرده تخم مرغ

16- پياز سرخ شده با روغن گاو همراه زرده تخم مرغ

17- پختن شلغم و نخود و شاهی بطور جداگانه و اضافه كردن آنها به پياز سرخ شده و خوردن همراه خرما.

منبع

دلايل ضعف نيروی جنسی مردان و توصيه های غذايی آن در طب سنتی ايران - اسماعیل ناظم و دیگران - مجله ی طبی سنتی اسلام و ایران - شماره 4 - زمستان 1391

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید