حقوق نیوز

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ 115/209/505 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/559 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ 115/209/505 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/559 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

شماره رای: 260/22/90/د/36

تاریخ صدور رای: 17/12/1390

کلید واژه:

تفسیر قرارداد؛ تعدیل قیمت در قرارداد؛ نمونه داوری.

خواهان: شرکت ابهر

خوانده: شرکت سرد

خواسته: مطالبه مبلغ 115/209/505ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/599 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب4/11/1380)

داور پرونده: آقای احمد صیادیان

گردش کار

در خصوص درخواست شرکت ابهر با وکالت آقای محمدرضا و خانم بهاره به طرفیت شرکت سرد به خواسته مبلغ 505/209/115 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 599/645/551 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی (مجموعاً 104/855/666 ریال) با احتساب حق الوکاله و هزینه های داوری، به این شرح که شرکت خواهان به موجب قرارداد شماره G-87-0690-00 مورخ 18/2/87، مبادرت به تولید و تامین کابل های قدرت و فرمان نموده ولکن علیرغم تحویل کالا، شرکت خوانده از پرداخت تتمه ثمن قراردادی امتناع کرده و به این علت، به استناد شرط مندرج در ماده 13 قرارداد، به داوری اتاق ایران رجوع کرده است. خوانده در پاسخ به درخواست خواهان، ضمن پذیرش استحقاق خواهان به مطالبه مبلغ 505/209/115 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و رد ادعای قیمت تعدیلی (مبلغ 599/645/551 ریال)، دفاع نموده که خواهان، کالای مورد سفارش را با تاخیر، تحویل داده و تعدیلات صورت گرفته، با صورت جلسه مورخ 22/4/87 مغایرت دارد. اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی داوری مورخ 29/11/90، تائید و تاکید مجدد بر مواضع ابرازی در لوایح متبادله بوده و اظهارات و دفاعیات آنان در مهلت اعطائی پس از جلسه رسیدگی، تکرار نکات پیشین بوده است، به این خلاصه که شرکت خواهان، سبب تاخیر در تحویل را دستور شرکت خوانده برای برش (order for cutting) دانسته و تعدیلات را مطابق با مفاد صورت جلسه مورخ 22/4/87 (با تاکید بر تاریخ تعدیل، بدون اصرار بر تاریخ و مقدار تحویل) تلقی و عدم اعتراض خوانده در این مدت، به تاخیر را در تحویل و نیز تعدیل های اعلامی مؤید قبول تاخیرات و تعدیلات محسوب و بحث تاخیر و خسارات وارده ناشی از آن را به مندرجات عمومی قرارداد ارجاع داده و آن را با صورت جلسه مورخ 2/4/87 مرتبط نمی داند. خوانده، دفاعاً، بیان داشته که دستور برش نمی توانسته دلیلی بر تاخیر در تحویل کالا بوده باشد و ضمناً، بندهای 3 گانه مندرج در صورت جلسه 22/4/87، نبایستی به صورت مجزا و تجزیه شده مورد تفسیر و اجرا قرارگرفته بلکه تاریخ تعدیل باید با تاریخ و مقدار تحویل، به صورت مرکب و یک پارچه، مورد تفسیر و اجرا قرار گیرد.

داور، اینک با اعلام کفایت مذاکرات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر انشاء رای میکند.

رای داور

با عنایت به تفاسیر متعارض طرفین از مفاد صورت جلسه مورخ 22/4/87 که علت اصلی امتناع خوانده از پرداخت قیمت تعدیلی بوده، و با التفات به قرارداد شماره G-87-0690-00، پیوست های مرتبط با آن، صورت جلسه مؤخر مورخ 22/4/87، مکاتبات و دفاعیات مضبوط در پرونده، استدلال شرکت خواهان در استناد به تاریخ تعدیل، بدون توجه به تاریخ و مقدار تحویل را با در نظر گرفتن دستور مؤخر برش (cutting)، عدم اعتراض خوانده به تاخیر در تحویل و شأن و علت اصلی نگارش صورت جلسه 22/4/87 (استخراج قیمت مس LME) و ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد از باب تاخیر در تحویل منطبق بر منطق حقوقی است و تفسیر و برداشت خوانده از صورت جلسه مورد بحث با شأن تنظیم آن مغایر است و بر این اساس و به استناد مواد 10، 219، 364، 394 قانون مدنی و 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 62 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1386، رای بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 104/855/666 ریال (مبلغ 505/209/115 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) که خوانده در جلسه رسیدگی به آن اقرار کرده و مبلغ 599/645/551 ریال بابت تعدیلات اعلام شده، به انضمام حق الوکاله وکیل (مطابق تعرفه قانونی) و هزینه داوری (حق الزحمه داور و هزینه اداری) مطابق جدول منضم به آئین نامه هزینه های داوری در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صادر و اعلام می نماید.

این رای مطابق ماده 54 قواعد داوری قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراء است.

داور پرونده

احمد صیادیان+ 1
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: