حقوق نیوز
تخلفات انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

دادگاه انتظامی قضات در حقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گردیده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه انتظامی قضات در حقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گردیده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است.

1-صلاحیت دادگاه انتظامی قضات

به استناد ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

1-1-رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

1-2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

1-3- ترفیع پایه قضائی

1-4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 28 این قانون

1-5- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

1-6- اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390)

1-7- سایر امور به موجب قوانین خاص.

2- سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات

امروزه کثرت متن های قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری از آنها بی اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطلاع یافتن و مطالعه و تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه قوانین با مشکل مواجه هستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند. در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صلاحیت دادسرای انتظامی بیان شد، صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات هم، امور مرتبط با آن در ماده 6 از قانون نظارت قضایی بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 در 7 بند به آنها اشاره شده است و همچون دادسرای انتظامی، در بند 7 از ماده مارالذکر اعمال صلاحیت مرجع یاد شده را از سایر قوانین خاص مرتبط جایز دانسته که در این گفتار عناوین مقررات خاص و در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات به شیوه ای روان و ساده تحریر که ذیلاً آورده می شود:

1-مواد 1.2.3 قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب 26/7/1366

2- ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای سیار

3- مواد 41 و 392 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

4- ماده 263 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

5- ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378

6- تبصره ماده 4 و مواد 21-18-16-15-14- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333

7- مواد 14-34-69-72-75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه 1334

8- مواد 21 و 24 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

9- ماده 6 قانون اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370

10- مواد 4 -5 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376

11- مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335

12- ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335

13- ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/1/1381

14- قسمت ذیل ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

15- ماده 25 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1316

16- مواد 16- 18- 21-25 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب 1358

17- ماده 14 آئین نامه مترجمین رسمی مصوب 1369 قوه قضائیه

18- ماده 15 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 12/5/1374 قوه قضائیه

19- ماده 30 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 264/1376 قوه قضائیه

20- مواد 33 الی 40 و مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک

21- ماده واحده مصوب 11/7 /1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

22- ماده 36 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

بیشتر بخوانید:

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: