حقوق نیوز
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

 قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب
 

قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب

ماده 1 – طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین شرکت ............... به نمایندگی آقای ............ که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت مهندسی ............... به نمایندگی .............. به نشانی ............................................................ که از این پس محقق نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره – آقای ............ به عنوان نماینده و ناظر بر اجرای کار در این قرارداد از طرف کارفرما تعیین می گردد.

ماده 2 – موضوع قرارداد

بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب ........... جهت آبیاری فضای سبز می باشد.

ماده 3 – مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت ......... ماه می باشد.

ماده 4 – مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد

مبلغ کل قرارداد ................ ريال می باشد.

1-4- پیش پرداخت معادل ............... درصد از کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین مورد قبول شرکت پس از قرارداد پرداخت خواهد شد.

2-4- قسط اول : ............ درصد از کل قرارداد پس از ارائه خدمات بند 6-1 و 6-2 پرداخت خواهد شد. از این مبلغ به میزان ........... درصد مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.

3-4- قسط دوم : معادل ........... درصد از کل قرارداد پس از ارائه بند 6-3 پرداخت خواهد شد. از این مبلغ ........... درصد باقی مانده پیش پرداخت کسر شده و مبلغ پیش پرداخت مستهلک می گردد.

4-4- قسط سوم : معادل .............. درصد از کل مبلغ قرارداد پس از تصویب نهایی کل گزارش تحقیق با تایید ناظر پرداخت خواهد شد.

ماده 5 – کسورات قانونی

1-5- از هر پرداخت مبلغ .......... ريال بابت مالیات کسر و به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می گردد.

2-5- از هر پرداخت به محقق ......... بابت سپرده حسن انجام کار کسر و پس از تایید ناظر انجام موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.

3-5- با توجه به اینکه محقق حق بیمه خود را پرداخت می نماید. به این قرارداد کسور حق بیمه تعلق نمی گیرد.

4-5- حق بیمه پرداخت شده طی لیست ماهانه شرکت ............. کتباً به کارفرما اعلام خواهد شد.

5-5- هرگاه محق کار را مطابق نظرات کارفرما انجام ندهد، کارفرما مجاز خواهد بود راساً نسبت به کاهش حق الزحمه متناسب با کسری کار انجام نشده اقدام نماید.

ماده 6 – تعهدات محقق

1-6- بررسی و مطالعه استانداردهای معتبر موجود در خصوص دقع پساب تصفیه خانه های فاضلاب به آب های سطحی، چاه های جذبی و آبیاری ومقایسه آنها و ارائه نتایج بررسی ها و مطالعات فوق می باشد.

2-6- بررسی نتایج آزمایش های انجام شده بر فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب ......... بیمارستان و در صورت لزوم نمونه برداری وانجام آزمایش آنها توسط آزمایشگاه های معتبر مانند سازمان حفاظت محیط زیست یا شرکت آب و فاضلاب و ارائه نتیج این بررسی ها هستند.

3-6- مطالعه و ارائه یک مدل، طرح تاسیساتی همراه با ارائه فهرست بها و مشخصات فنی جهت استفاده از پساب فاضلاب یکی از بیمارستان های انتخاب شده برای آبیاری درختان محوطه می باشد.

4-6- با توجه به اینکه تعداد آزمایش های مورد نیاز بند 6-2 این قرارداد قابل پیش بینی نمی باشد و ارائه امکانات آزمایشگاهی خارج از محدوده این قرارداد می باشد. پرداخت هزینه آزمایش های لازم پس از اعلام آزمایشگاه (حداکثر ............... ريال) بر عهده کارفرما می باشد.

5-6- محقق موظف است مجموعه اطلاعات خام و تجزیه و تحلیل شده را تایپ و صحافی شده به کارفرما تحویل نماید این اطلاعات باید به زبان فارسی ارائه گردند.

ماده 7 – تعهدات کارفرما :

1-7- پرداخت حق الزحمه مربوطه مطابق ماده 4 این قرارداد

2-7- پرداخت حق الزحمه آزمایش های فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب انتخاب شده از طرف محقق پس از اعلام آزمایشگاه می باشد.

ماده 8 – حل اختلاف :

1-8- در مواقع بروز اختلاف در اجرای این قرارداد، یک نفر داور مرضی الطرفین مورد یا موارد اختلاف را بررسی می کند و در صورت عدم حصول توافق، مراتب به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع خواهد شد.

2-8- فسخ قرارداد به عهده کارفرما می باشد.

3-8- در صورت فسخ قرارداد، حق الزحمه کارهای انجام شده، محقق با تشخیص کارفرما و متناسب با حجم کار انجام شده پرداخت می گردد.

ماده 9 – تعهدات محقق :

محقق در اجرای مفاد این قرارداد راسا مسئول است و حق واگذاری به غیر را ندارد.

ماده 10 - نسخ و اعتبار قانونی قرارداد

این قرارداد در ........ نسخه و ...... ماده و ........ بند تدوین گردید و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارد.

کارفرما                                                                                            محقق

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: