حقوق نیوز
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه

حقوق نیوز/نمونه قراردادها

قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه
 

قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه

این قرارداد بین شرکت ............. به نمایندگی آقای ........... به عنوان کارفرما از یک سو و آقای ............ فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صادره از ............ به عنوان پژوهشگر از سوی دیگر به شرح مفاد و شرایط زیرمنعقد می گردد :

ماده 1 – موضوع قرارداد

ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیده بتن آرمه در .......... به لحاظ میزان خوردگی آرماتور

ماده 2 – شرح خدمات

1-2- تعیین پتانسیل خوردگی آرماتور بر روی ......... مترمربع از سطح قطعات بتن آرمه سالم و صدمه دیده (دال: ......... مترمربع، ستون : ......... مترمربع و تیر : ......... مترمربع)

2-2- تهیه پروفیل یون کلر در شش عمق از 10 نقطه بر روی قطعات بتن آرمه سالم و صدمه دیده (دال : ........... نقطه، ستون : .......... نقطه و تیر : ............ نقطه)

3-2- ارائه توصیه های فنی به منظور تعیین تحوه تعمیر و ترمیم قسمت های آسیب دیده و جلوگیری یا تاخیر در خوردگی قسمت های سالم سازه بتن آرمه

ماده 3 – تعهدات کارفرما

1-3- ارائه مدارک مربوط به مشخصات بتن ساختمان پروژه در زمان ساخت

2-3- تهیه بلیط رفت و برگشت، تامین امکانات لازم برای اقامت، ایاب و ذهاب در محل و غذا برای ........ نفر کارشناس و .......... نفر تکنسین اعزامی از طرف پژوهشگر طی مدت .......... روز اقامت در محل

3-3- کارفرما برای انجام آزمایش های مورد نظر پژوهشگر در محل کارگاه، امکانات کافی به همراه نیروی انسانی لازم را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد

ماده 4 – تعهدات پژوهشگر

1-4- پژوهشگر، کارشناسان خبره وامکانات لازم را برای انجام به موقع قرارداد به کار خواهد گرفت.

2-4- پژوهشگر متعهد میگردد که حداقل ......... هفته قبل از حضور در کارگاه، هماهنگی های لازم را در خصوص امکانات مورد نیاز در محل با کارفرما به عمل آورد.

3-4- پژوهشگر موظف است در پایان پروژه گزارش نهایی عملکرد خود را به کارفرما ارائه دهد.

4-4- در صورت تاخیر پژوهشگر نسبت به محدوده زمانی قرارداد به ازای هر روز تاخیر ........ درصد از کل قرارداد کسرخواهد شد.

ماده 5 – مبلغ قرارداد

1-5- مبلغ اولیه این قرارداد برابر ......... ريال برآورد می شود.

2-5- از آنجا که مقادیر مورد نظر آزمایش در ماده دوم به صورت تقریبی برآورد شده اند، حین آزمایش در محل بنا بر نظر پژوهشگر قابل تغییر می باشند.

3-5- بر این اساس، هزینه نهایی پروژه تا حداکثر ......... درصد می تواند کاهش یا افزایش یابد که بر اساس مبلغ .......... ريال برای هرمتر مربع اندازه گیری پتانسیل خوردگی .......... ريال برای هرمورد اندازه گیری مقاومت الکتریکی .............ريال برای هرعمق اندازه گیری میزان یون کلر محاسبه خواهد شد.

ماده 6 – نحوه پرداخت

مقدار ............ درصد برابر مبلغ .............. ريال مبلغ اولیه قرارداد پس از امضای قرارداد و مابقی ........... ريال در پایان مدت قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد.

ماده 7 –

کسورات قانونی این قرارداد بر عهده پژوهشگر می باشد.

ماده 8 – مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ امضا ودریافت قسط اول به مدت ............... روز کاری می باشد.

ماده 9 – نمایندگان

نمایندگان کارفرما و پژوهشگر به ترتیب آقایان مهندس ................. و ...................... خواهند بود.

ماده 10 – نشانی طرفین

آدرس کارفرما : ...................................................................................

آدرس پژوهشگر : ....................................................................................

ماده 11 – نسخ قرارداد

این قرارداد در .......... ماده و ........... تبصره و ............. نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

شرکت کارفرما                                                                   پژوهشگر آقای دکتر ...............

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: