حقوق نیوز
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها

 قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی
 

قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی

ماده 1 – طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .............. به نمایندگی آقای ................ که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و سرکار خانم ................... به شماره شناسنامه .......... صادره از ............... به نشانی .......................................................................... که از این پس محق نامیده می شود منعقد میگردد.

تبصره – آقای ............... به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت و ناظر علمی بر اجرای کار در این قرارداد تعیین می گردد.

ماده 2 – موضوع قرارداد

1-2- آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی مرتبط با برنامه ریزی، طراحی و مرمت و بازسازی و پروژه های بهداشتی – درمانی (بیمارستان ها، پلی کلینیک ها، درمانگاه ها و ........ ) و گردآوری منابع اطلاعاتی اینترنتی مرتبط از قبیل کتب و نشریات تخصصی، معرفی مراکز علمی-تخصصی و حرفه ای، معرفی سمینارها یا سایر فعالیت های جمعی برگزار شده، ارائه تجارب واقعی انجام شده.

2-2- تجزیه و تحلیل و جمع بندی مطالب جمع آوری شده و نتیجه گیری از آنها

3-2- در صورتی که اطلاعات مورد نظر موضوع قرارداد در حد پیش بینی اولیه قرارداد (80 الی 100) نباشد، کارفرما مختار است با نظر محقق نسبت به کسر حق الزحمه اقدام نماید.

ماده 3 – مدت قرارداد

مدت قرارداد ............ ماه شمسی و پس از امضاء قرارداد و دریافت پیش پرداخت خواهد بود.

ماده 4 – مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد ............ ريال می باشد.

نحوه پرداخت :

1-4- معادل ........ درصد از کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین مورد قبول شرکت پس از عقد قرارداد

2-4- قسط اول : معادل ....... درصد از کل قرارداد پس از تحویل خدمات بند 6-1 ، 6-2، 6-3، 6-4، 6-5، 6-6، 6-7 پرداخت شده و معادل ......... درصد از مبلغ پیش پرداخت در این مرحله آزاد خواهد گردید.

3-4- قسط دوم : معادل ........ درصد از کل قرارداد پس از تحویل خدمات بند 6-8 پرداخت شده معادل ........ درصد باقی مانده از مبلغ پیش پرداخت آزاد خواهد شد.

4-4- قسط سوم : معادل ......... درصد از باقی مانده از مبلغ کل قرارداد به عنوان مرحله تصویب نهایی و کل کسورات حسن انجام کار پس از تایید نهایی بندهای فوق الذکر از جانب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

5-4- کارفرما متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت .......... ماه نظر قطعی خود را در مورد گزارش نهایی اعلان و در صورت تایید دستور پرداخت قسط سوم را صادر نماید.

ماده 5 – کسورات قانونی

1-5- از هر پرداخت مبلغ ............. درصد بابت مالیات کسر و به حساب وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می گردد.

2-5- با توجه به اینکه محقق عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه می باشند و حق بیمه خود را پرداخت می نمایند به این قرارداد کسور حق بیمه تعلق نمی گیرد.

3-5- هرگاه محقق یک یا قسمتی از شرح خدمات مندرج در پیوست قرارداد را مطابق نظرات کارفرما انجام ندهد کارفرما مجازخواهد بود راسا نسبت به کاهش یا افزایش حق الزحمه متناسب با نقص یا عیب موجود اقدام نماید.

ماده 6 – تعهدات محقق

محقق موظف است مجموعه موضوع های مطرح در بند 2-1 و 2-2 را به تفصیل انجام دهد مندرجات و محتویات این بند حداقل باید شامل مشخصات ذیل باشد :

1-6- ارائه لیست کتاب های موجود مرتبط با موضوع تحقیق شامل : نام کتاب، سال نشر، نام مولف، نام مترجم، محل و آدرس ناشر، نحوه ابتیاع و قیمت آنها و ارائه فهرست مندرجات به زبان فارسی، خلاصه ای از محتویات کتاب در حداقل یک صفحه رای حداقل ده کتاب منتخب با هماهنگی نماینده شرکت

2-6- لیست نشریات تخصصی مرتبط با موضوع تحقیق شامل: نام نشریه،محل نشر، تاریخ نشر، آدرس و مشخصات ناشر نحوه تهیه و خرید نشریه، خلاصه ای ازمحتوای موضوعی نشریات ومقالات آن، رائه فهرست مندرجات نشریه به زبان فارسی برای حداقل ده نشریه منتخب با هماهنگی نماینده شرکت

3-6- لیست مقالات مرتبط با موضوع تحقیق شامل : نام مقاله، تاریخ نشر، نام نویسنده، نشریه حاوی مقاله، آدرس و مشخصات نشریه، خلاصه ای از محتوی مقاله به زبان فارسی و تلخیص حداقل پنج مقاله منتخب

4-6- لیستی به تفکیک از متخصصین وسازمان های مرتبط با موضوع تحقیق (مثل سازمان تخصصی مهندسین، مراکز تخصصی حرفه ای یا دانشگاهی و ...) شامل نام، نوع تخصص، نوع و میزان تجربه عنوان پروژه های تجربه شده، مکان فعالیت متخصص و آدرس موسسات و ... به صورت ترجمه شده به زبان فارسی

5-6- لیستی از همایش ها، کنفرانس ها یا سمینارهای برگزار شده یا در حال برگزاری در ارتباط با موضوع تحقیق شامل عنوان همایش یا کنفرانس یا سمینار، تاریخ برگزاری، عناوین مقاله ها یا سخنرانی های ارائه شده، نام مولف یا سخنران، خلاصه ای از موضوع های مطرح شده و ... به صورت ترجمه شده به زبان فارسی

6-6- ارائه لیستی از پروژه های واقعی اجرا شده شامل مشخصات مختلف پروژه ها مثل نام بیمارستان، تعداد تخت، ماموریت تخصصی بیمارستان (عمومی، تخصصی و ...) تاریخ ساخت، اطلاعات فیزیکی فضاها شامل نام فضاها، سطح زیر بنا، نوع مصالح، سازه، تاسیسات و نقشه های عمومی آنها در صورت وجود و برجسته نمودن، نمونه های منتخب با تعیین ملاک های انتخاب و تبیین خصوصیات قابل توجه آنها، برای حداقل ...... پروژه منتخب با هماهنگی نماینده شرکت

7-6- لیستی از عناوین بیمارستان های بازسازی شده شامل مشخصات مختلف پروژه ها مثل نام بیمارستان، تعداد تخت، ماموریت تخصصی بیمارستان (عمومی و تخصصی و ...) تاریخ ساخت، اطلاعات فیزیکی فضاها شامل نام فضاها، سطح زیر بنا روش های تعمیر و مرمت (در صورت وجود) و ... معرفی تفصیلی حداقل ...... نمونه از آنها و ارائه مدارک تصویری اعم از نقشه های فنی معماری، سازه، تاسیسات و عکس های تهیه شده در قبل، حین و بعد از بازسازی پروژه های منتخب و قابل استناد برای انتقال تجربه

8-6- ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اطلاعات جمع آوری شده در بندهای 6-1و6-2و6-3و 6-4 و 6-5 و 6-6 و 6-7

9-6- محقق موظف است مجموعه اطلاعات خام جمع آوری شده از شبکه اینترنت را در قالب لوح فشرده ارائه نماید.

10-6- محقق موظف است مجموعه اطلاعات خام و تجزیه تحلیل شده را تایپ و در یک نسخه صحافی شده به کارفرما تحویل نموده و اطلاعات تجزیه و تحلیل و جمع بندی شده باید به زبان فارسی ارائه گردند.

11-6- با توجه به اینکه تخمین حداقل مطالب موجود در هر بند قابل پیش بینی نمی باشد در صورتی که حجم مطالب یک بند بیش از حد تصور شده باشد و بند دیگری فاقد اطلاعات متصور یا کمتر از حد تخمین باشد امکان جایگزین کردن حجم مطلب منتخب با هماهنگی نماینده شرکت امکان پذیر خواهد بود.

ماده 7 – تعهدات کارفرما

1-7- پرداخت حق الزحمه مربوط مطابق ماده چهار قرارداد

2-7- در اختیار قرار دادن کارت های اعتباری ارتباط با شبکه اینترنت در حد ...... ساعت

ماده 8 – حل اختلاف

1-8- در مواقع بروز احتمالی اختلاف در اجرای این قرارداد یک نفر داور مرضی الطرفین مورد یا موارد اختلاف را بررسی می کند و در صورت عدم حصول توافق مراتب به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع خواهد شد.

2-8- فسخ قرارداد به عهده کارفرما می باشد.

3-8- در صورت فسخ قرارداد حق الزحمه کارهای انجام شده محقق با تشخیص کارفرما و متناسب با حجم کار انجام شده پرداخت می شود.

ماده 9 – حقوق قرارداد

محقق در اجرای مفاد این قرارداد راسا مسئول است و حق واگذاری به غیر را ندارد.

ماده 10 – نسخ قانونی قرارداد

این قرارداد در ........ نسخه و ........ ماده و .......... تبصره تدوین گردیده و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند.

پایگاه خبری حقوق نیوز - قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: