حقوق نیوز
تهدید

جرم تهدید، مصادیق و مجازات آن چیست؟

تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و669 می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات عمومی است.

تهدید

تهدید در لغت به معنای ترساندن و خوف دادن به شخص دیگری می باشد به صورتی که به واسطه این ارعاب، شخص را به انجام کاری بر خلاف میلش وا دارد.

تعریف جرم تهدید

جرم تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.

به زبان ساده تر تهدید یعنی که کسی یک نفر دیگر را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد، بترساند. این عمل بد و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن، آسیب جسمی زدن، بردن آبرو و مواردی از این دست است که باعث می شود فرد بترسد و دچار رعب و وحشت شود.

از این تعریف متوجه می شویم که موضوع تهدید باید بیان یک رفتار غیر قانونی و نامشروع باشد؛ بنابراین برای مثال وقتی کسی دیگری را تهدید کند که اگر قرضت را پس ندهی از تو شکایت می کنم، این عمل تهدید نیست. زیرا عملی که قصد انجامش را دارد ( شکایت بابت بدهی ) غیر قانونی و نامشروع نیست. اما وقتی کسی به دیگری بگوید اگر سند را امضا نکنی تو را می کشم، این عمل تهدید است.

تهدید در این موارد بدون توجه به اینکه حین یا ضمن عمل دیگری صورت گرفته باشد به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته می شود. برای مثال در صورتی که فردی ضمن سرقت از دیگری او را تهدید به قتل کند، تهدید کننده هم مرتکب جرم سرقت و جرم تهدید شده است.

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد، همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

​  جرم تهدید، مصادیق و مجازات آن چیست؟

شرایط تحقق جرم تهدید

برای اینکه عملی تهدید تلقی شود ، باید به شرایط تحقق جرم تهدید دقت کرد :

1- هر گاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا تهدید به فاش کردن رازی کند ، جرم است .

2- اینکه تهدید کننده ، بواسطه تهدید ، وجه مالی و یا انجام کار یا عدم انجام دادن کاری را از تهدید شونده تقاضا کرده باشد یا تقاضا نکرده باشد ، در تهدیدی بودن اعمال بالا تاثیری ندارد .

3- تهدید با هر لفظی صورت می گیرد ، حتی با کنایه هم صورت می گیرد و اینطور نیست که حتما باید به صورت واضح باشد .

4- تهدید به صورت غیر مستقیم هم صورت می گیرد . در نتیجه اگر تهدید کننده بداند که موضوع تهدید ، حتی اگر مستقیم هم بیان نکند ، باز هم به گوش قربانی می رسد ، جرم تهدید صورت می گیرد . بنابراین تهدید می تواند به خود مخاطب ، همسر یا فرزند یا سایر نزدیکان او باشد .

5- تهدید باید موثر باشد . یعنی تهدید کننده باید قادر به انجام موضوع تهدید باشد تا جرم تهدید صورت بگیرد .

6- میزان تاثیر تهدید در افراد مختلف متفاوت است و بر اساس سن و جنس و موقعیت افراد مشخص می شوند . از این رو تهدید موثر در هر فرد متفاوت است و تشخیص آن با قاضی است .

7- علاوه بر این تهدید باید موضوعی باشد که امکان انجام آن از نظر عقلی وجود داشته باشد .

8- ترس از کسی بدون اینکه فرد عمل تهدید آمیزی انجام داده باشد ، تهدید محسوب نمی شود .

مصادیق جرم تهدید

مصادیق جرم تهدید در قانون شامل موارد زیر است:

1-اشخاصی که توسط هر نوع سلاح گرم و سرد اقدام به تهدید فرد دیگری می کنند؛

2- اشخصاصی که تهدید را وسیله اجبار دیگران به امضا و مهر و ارائه سند و نوشته ای می نمایند؛

3- افرادی که توسط تهدید به قتل، افشای راز، ایجاد آسیب های مالی و نفسی در فرد و تهدید به آبرو، وی را ملزم به انجام یا قبول امری می کنند؛

4- تهدید در هواپیما که موجب اخلال در کار ناوگان هوایی و پرسنل پرواز می شود.

عناصر جرم تهدید

حقوق جزایی عناصر زیر را برای جرم تهدید در نظر گرفته است:

1-امکان تحقق تهدید بستگی به ویژگی های روحی و فیزیکی و شرایط سنی و اختلاقی فرد تهدید شونده و نوع تهدید دارد؛

2- امری که در تهدید به انجام یا ترک آن دستور داده می شودف باید به ذاته مغایر قانون یا مخالف میل باطنی تهدید شونده باشد؛

3- از آنجایی که تهدید غیر عمدی وجود ندارد، تهدید باید عمدی باشد؛

4- فعل تهدید جان و مال و شرف و آبروی فرد تهدید شونده را مد نظر داشته باشد.

​  جرم تهدید، مصادیق و مجازات آن چیست؟

ارکان جرم تهدید در قانون مدنی

از دیدگاه قانون مدنی ارکان جرم تهدید عبارتند از:

1- دادن وعده انجام نمودن عملی در ارتباط با شخص دیگر که وی را در آینده متضرر خواهد کرد.

2- وعده داده شده باید در فرد تهدید شده اثر کند.

مجازات جرم تهدید

مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی ناظر به جرم تهدید می باشند.

در ماده 668 قانون مجازات اسلامی در مورد جرم تهدید آمده است: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همچنین مجازات جرم تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ماده مجازات جرم تهدید یا از 1 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس . " یا " در این ماده یعنی یکی از این دو مجازات اعمال خواهد شد که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی را در نظر خواهد گرفت.

در توضیح مواردی که با آنها تهدید واقع می شود می توان گفت که :

1- ضرر نفسی : یعنی تهدید کننده بیان کند قصد صدمه زدن به بدن قربانی را دارد بدون اینکه منتهی به کشتن او شود.

2- ضرر شرفی : یعنی تهدید کننده قربانی را تهدید می کند که کاری انجام می دهد که حیثیت و آبروی او لکه دار می شود.

3- ضرر مالی : منظور از ضرر مالی آتش زدن اتومبیل و خراب کردن خانه و این دسته از رفتارهایی است که منجر به ضرر مالی می شوند.

4- فاش کردن راز : رازی که تهدید کننده ، قربانی را به افشای آن تهدید می کند باید به گونه ایی باشد که قربانی از فاش شدن آن بترسد و ترجیح بدهد تا حق السکوت پرداخت کند اما رازش فاش نشود.

تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی، خود جرمی مستقل است، یعنی به مجرد تهدید، که شرایط ماده فوق را داشته باشد، تهدیدکننده مرتکب جرم شده است.

در حالی که در ماده 668 تهدید به عنولن عنصر به کار گیرنده برای ارتکاب جرمی دیگر است. به عبارت دیگر ماده 668 به نتیجه ی تهدید نظر دارد اما ماده 669 به خود تهدید نظر دارد.

مرجع رسیدگی به جرم تهدید

رسیدگی به جرم تهدید نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر با طرح شکایت کیفری شروع می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم عمومی، دادگاه عمومی واقع در محل وقوع جرم است. از آنجایی که تشخیص وقوع ارکان جرم تهدید، کاری پیچیده و مستلزم بررسی های قانونی است، لذا باید پیش از طرح شکایت کیفری، ضمن مشورت با وکیل کیفری از صحت وقوع جرم تهدید مؤثر اطلاع یافت.

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون، جرم تهدید جزو جرائم مربوط به حق الناس محسوب می شود که باید با شکواییه شاکی آغاز شده و در صورتی که شاکی رضایت دهد، در مجازات متهم تخفیف اعمال می شود.

همچنین علاوه بر مدارک و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مدارک شناسایی شاکی و مشخصات تماس مشتکی عنه باید به صورت کامل به دادگاه ارائه شود.

منابع(References)

heyvalaw.com

pendaargruop.com

vakilsara.ir+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: