حقوق نیوز

درمان های جنسی (قسمت 2)

اقدام به درمان جنسی و حل و رفع مشکلاتی در این زمینه امری است که بعضی از درمانگران از عهده ی انجام آن برآمده و برخی نیز قادر به انجام آن نیستند. با توجه به بعضی خصلت ها و ویژگی های درمانگران می توان به استعداد انجام درمان جنسی افراد شاغل در حوزه ی درمان پی برد

درمان جنسی(قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز
 

درمان های جنسی

ویژگی های برخورداری از استعداد در درمان جنسی

اقدام به درمان جنسی و حل و رفع مشکلاتی در این زمینه امری است که بعضی از درمانگران از عهده ی انجام آن برآمده و برخی نیز قادر به انجام آن نیستند. با توجه به بعضی خصلت ها و ویژگی های درمانگران می توان به استعداد انجام درمان جنسی افراد شاغل در حوزه ی درمان پی برد.

عمده ترین ویژگی های برخورداری از استعداد در حوزه ی درمان جنسی، به شرح زیر است.

1. بارزترین ویژگی برخورداری از استعداد درمان جنسی، رغبت، سهولت و جذابیت انجام آن است.

2- سهولت گذشت زمان در حین انجام کار

3- اقدام به افزایش همه جانبه ی شناخت و مهارت های مورد نیاز

4- مقایسه با سایر درمانگران

5- علاقمندی به تجربه ی سایر حوزه ها و زمینه های درمان جنسی

6- بهبود و افزایش کیفیت درمان به مرور زمان

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1- بارزترین ویژگی برخورداری از استعداد درمان جنسی، رغبت، سهولت و جذابیت انجام آن است.

عمده ترین ویژگی که از طریق آن می توان به برخورداری از استعداد در درمان جنسی پی برد، بهره مند بودن درمانگر از رغبت به انجام و در ادامه آسان بودن اجرا، جذابیت و خوشایند بودن آن است. این امر به نحوی است که درمانگر با شوق و رغبت به انجام آن می پردازد و در ادامه به سادگی به اجرا درآمده و درمانگر از انجام آن خشنود و احساس خوب و مطلوبی برایش ایجاد می شود.

اما در صورتی که انجام درمان جنسی توأم با دشواری و فرد درمانگر احساس خوشایندی از بابت انجام آن نداشته باشد، نشانه ی نداشتن استعداد در این زمینه است. البته این احتمال نیز وجود دارد که درمانگری دارای سهولت و خشنودی از انجام آن باشد، اما در مورد درمان جویا مراجع خاصی چنین امری برایش روی دهد.

این نکته نمی تواند شاخص قرار داده شود، بلکه میانگین مراجعان و درمان های مرتبط مدنظر خواهد بود. به عبارتی و در صورتی که انجام و اقدام به درمان جنسی توام با رضایت و خشنودی باشد، درمانگر از استعداد لازم در این زمینه برخوردار است.

2- سهولت گذشت زمان در حین انجام کار

احساس نکردن گذشت زمان و یا سهولت سپری شدن اوقات درمان، نمود دیگری از برخورداری از استعداد برای درمان اختلال ها و مشکلات جنسی است.

گذشت راحت تر زمان به دلیل انجام ساده و جذابیت انجام فعالیت های مرتبط با حرفه ی مورد نظر است. اما در صورتی که گذشت زمان با دشواری توأم باشد، نشانه ی برخوردار نبودن از استعداد انجام فعالیت های مرتبط با درمان جنسی است.

البته احتمال دارد که در مورد بعضی از مراجعین چنین امری صحت داشته باشد. اما در صورتی که در مورد اکثریت افراد گذشت زمان به راحتی و سهولت انجام گیرد. نشانه ای از برخورداری از استعداد در انجام درمان جنسی است.

3- اقدام به افزایش همه جانبه ی شناخت و مهارت های مورد نیاز

نکته ی دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد در زمینه ی درمان جنسی باشد، پیگیری، مطالعه و افزایش همه جانبه ی شناخت ها و مهارت های مورد نیاز در این زمینه است. زیرا افراد دارای استعداد به حوزه ی مورد استعداد خویش علاقمند بوده و صحبت با دیگر افراد شاغل جهت افزایش آگاهی ها برای شان جذابیت دارد. هم چنین به مطالعه ی کتاب و مقاله هایی مرتبط در این زمینه علاقمند هستند.

در هر حال افراد با استعداد، آگاهی ها، شناخت ها و مهارت های خویش را در تمامی ابعاد و زمینه ها افزایش می دهند. اما درمان گرانی که فقط به بخش محدودی از آگاهی ها و مهارت ها اکتفا می کنند و اقدام به گسترش آن نمی نمایند، نشانه ای از نداشتن استعداد لازم در حوزه ی مورد نظر است.

4- مقایسه با سایر درمانگران

مورد دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد باشد، مقایسه ی خویش با سایر افراد شاغل و هم سابقه در حوزه ی موردنظر است. برای مثال، مقایسه ی درمانگری که دو سال سابقه ی کار در درمان جنسی داشته باشد، با درمانگری که ده سال سابقه ی درمان دارد، اقدام درستی نیست. در صورت مقایسه ی خود با افراد هم سابقه سه حالت مشاهده می شود.

حالت اول، کیفیت کار درمانگر مانند سایر درمانگران بوده که در این مورد به طور معمول شخص از استعداد متوسطی برخوردار است. در حالت دوم از سایر درمانگران هم سابقه به طور میانگین عملکرد پائین تری دارد، چنین امری نشانه ی نداشتن استعداد مورد نیاز در درمان جنسی است. در حالت سوم درمانگر از سایر درمانگران جنسی هم رده ی خویش عملکرد به نسبت بهتری دارد. این نکته نشانه ی برخورداری از استعداد در درمان جنسی است.

5- علاقمندی به تجربه ی سایر حوزه ها و زمینه های درمان جنسی

مورد دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد در زمینه ی درمان جنسی باشد، تجربه کردن زمینه ها و حوزه های گوناگون آن است. برای مثال، درمان مشکلات جنسی کودکان، نوجوانان و جوانان، افراد متأهل و مجرد هر یک دارای ویژگی های خاص خود است. درمانگرانی که از استعداد لازم در حوزه ی درمان جنسی برخوردار باشند، اغلب این گونه از درمان ها را انجام داده و تجربه می کنند. چنین امری باعث

می شود تا در درجه ی اول به جنبه های گوناگون درمان در این حوزه مسلط شوند. اما در ادامه پی می برند که به کدامیک از زمینه های مورد فعالیت در درمان جنسی تسلط بیشتری دارند.

6- بهبود کیفیت درمان به مرور زمان

از دیگر نشانه های برخورداری از استعداد، افزایش کیفیت کار به مرور زمان است. البته این امر در مورد مشاغلی که شخص از استعداد محدود و کمتری برخوردار باشد نیز به مرور زمان، تا حدودی کیفیت کار افزایش می یابد. اما بهبود کیفی و کمی در فرآیند اشتغال در صورت برخورداری از استعداد لازم به تدریج و در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

این امر به نحوی خواهد بود که اگرچه درمان جنسی به ظاهر یکسانی انجام می گیرد. اما در عمل کیفیت کار بهبود یافته و فعالیت های حرفه ای با کیفیت به مراتب بهتری به اجرا در می آید.

درمان های جنسی (قسمت 2)
 

پیش نیازهای اقدام به درمان جنسی

نکته ی قابل توجهی که در ارتباط با درمان جنسی بایستی در نظر داشت. صلاحيت ها، شایستگی ها و پیش نیازهای گوناگونی است که یک درمانگر جنسی لازم است از آن برخوردار باشد تا بتواند اقدام به درمان جنسی نماید.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با پیش نیازها و شایستگی های لازم برای اقدام به درمان جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

1. افرادی که به نحوی با امر درمان در ارتباط هستند.

2- برخورداری از تحصیلات دانشگاهی مرتبط

3- آشنایی با آسیب شناسی روانی

4- برخورداری از مهارت و توانایی در خانواده درمانی

5- برخورداری از توانایی و مهارت های زوج درمانی

6- بهره مندی از استعداد مورد نیاز برای درمان جنسی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. افرادی که به نحوی با امر درمان در ارتباط هستند.

اولین پیش نیاز درمان جنسی اختصاص داشتن آن به افراد دارای صلاحیت مرتبط است که به نحوی دست اندر کار درمان باشند. اشتغال به درمان شامل درمان روانشناختی و درمان پزشکی و زمینه های مرتبط را شامل می شود.

البته بعضی از حرفه ها نیز با مشکلات شخصی و بین فردی اشخاص نیز در ارتباط هستند. اما به دلیل نداشتن آگاهی و تخصص مورد نیاز در ارتباط با امر درمان، صلاحیت لازم برای پرداختن به آن را ندارند. به همین مناسبت فقط افراد شاغل در حرفه هایی که با درمان در ارتباط اند، می توانند به درمان جنسی بپردازند.

در هر حال اقدام به درمان جنسی احتمال دارد که برای بعضی افراد دارای جذابیت باشد، اما دشواری هایی را در بر داشته و مجموعه صلاحیت های خاص خود را می طلبد. در ادامه و در بخش های آینده به این گونه موارد اشاره خواهد شد. به همین مناسبت اشخاص شاغل در حرفه هایی غیر از درمان لازم است که از درگیر شدن در امری که صلاحیت مورد نیاز را ندارند، خودداری کنند. زیرا درمان جنسی با وجود ظاهر ساده ی آن، اما دارای دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود است. در واقع اقدام به چنین امری بدون داشتن صلاحیت لازم، آسیب ها و مشکل آفرینی های گوناگونی را در درجه ی اول برای مراجع و در ادامه برای فرد اقدام کننده به همراه خواهد داشت.

2- برخورداری از تحصیلات دانشگاهی مرتبط

پیش نیاز دیگر برای اقدام به درمان جنسی برخورداری درمانگر از تحصیلات دانشگاهی مرتبط در این زمینه است. رشته های تحصیلی مرتبط در حوزه ی رفتار و شاخه های مرتبط با آن به دلیل گذارندن دروسی که با امور رفتاری در ارتباط است، می تواند نیازهای درمانگر و به ویژه درمانگر جنسی را برآورده نماید.

هم چنین افراد شاغل در امر درمان پزشکی نیز با توجه به برخورداری از تحصیلات علمی و دانشگاهی مورد نیاز، در صورت علاقمندی و کسب مهارت های لازم قادر به انجام درمان جنسی خواهند بود.

در واقع چنین پیش نیازی می تواند از بعضی سوءاستفاده ها و مداخله هایی که از سوی بعضی افراد فاقد صلاحیت به اجرا در می آید، پیشگیری نماید.

3- آشنایی با آسیب شناسی روانی

دیگر پیش نیاز برای درمان جنسی آشنایی با آسیب شناسی روانی است. آشنایی با آسیب های گوناگون رفتاری و شخصیتی می تواند درک بهتری برای آسیب های موجود در رفتار جنسی فراهم نماید.

برای مثال، بعضی از اختلال ها و رفتارهای جنسی مختل و بیمارگونه ریشه در اضطراب داشته و به صورت رفتارهای وسواسی آشکار می شوند.

به عنوان نمونه بعضی از رفتارهای جنسی افراطی، ریشه در اضطراب های موجود فرد مبتلا دارند. رفتارهایی که ریشه در اضطراب دارند به نحوی هستند که شخص قادر به خودداری از آن نبوده و خود را ملزم به انجام آن می داند. چنانچه درمانگر جنسی که به اختلال های اضطرابی از جمله وسواس آشنایی نداشته باشد، قادر به درمان مشکلات جنسی که ریشه در اضطراب داشته و حالت وسواسی دارند، نخواهد بود.

هم چنین فردی که روابط جنسی نامتعارف و آزاردهنده ای را به همسرش تحمیل می نماید. برخی از این گونه رفتارها می تواند ناشی از بعضی اختلال های رفتاری و شخصیتی باشد. به همین جهت آشنایی با این گونه آسیب ها و اختلال های رفتاری و شخصیتی می تواند در ریشه یابی و شناخت علت اصلی مشکل در رفتار جنسی یاری دهنده باشد. زیرا این امر در بعضی درمان ها به ویژه درمان جنسی مشاهده می شود که به جای پرداختن به علت، با معلول برخورد و سعی در حل و رفع معلول می نمایند. حال آنکه علت و یا علل اصلی مشکل همچنان برقرار است. در بعضی از درمان ها اقدام به برطرف نمودن مشکل جنسی می نمایند، پس از به ظاهر موفقیت آمیز بودن درمان، به علت برطرف نشدن مشکل اصلی و یا علت العلل، پس از گذشت مدت زمانی معلول دیگری آشکار می شود.

4- برخورداری از توانایی و مهارت در خانواده درمانی

پیش نیاز دیگر درمان جنسی برخورداری از شناخت، مهارت ها و توانایی های مورد نیاز در زمینه ی خانواده درمانی است. بعضی از مشکلات واختلال های جنسی ویژه ی افراد مجرد بوده و بدیهی است که آسیب های آن بر خود فرد متمرکز خواهد بود. البته در مواردی مشکلات جنسی فرد مجرد برای خانواده و به ویژه والدین و سایر اعضای خانواده می تواند مشکل آفرینی هایی را به همراه داشته باشد.

برای مثال، بعضی از فرزندان دختر و پسری که به صورتی پیش رس و پیش از موعد اقدام به دوستی و ارتباط با جنس مخالف و یا تجربه های جنسی می نمایند. چنین امری می تواند آنها را دچار رفتارهایی مشکل دار و مختل در زمینه ی جنسی نماید.

التبه این گونه امور به ظاهر ایراد و اشکالی در رفتار جنسی است. اما درحقیقت چنین امری ریشه در روابط نادرست و شیوه های تربیتی ناکارآ مد خانواده دارد. به همین دلیل آشنایی با حل و رفع مشکلات خانوادگی، خانواده درمانی به ویژه مشکلات تربیتی فرزندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا این امر به تجربه مشاهده شده که به محض برطرف کردن مشکل تربیتی فرزند و تحت کنترل درآمدن او، مشکلات رفتاری و در مواردی جنسی اش نیز برطرف می گردند.

5- برخورداری از توانایی و مهارت های زوج درمانی

نکته و مورد دیگری که می تواند در امر درمان جنسی مؤثر باشد، بهره مندی از مهارت های مورد نیاز در زمینه ی زوج درمانی (couple therapy) است. زیرا اختلال های جنسی افراد متاهل خواه ناخواه مشکل آفرینی هایی را برای همسر فرد مبتلا به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی به طور معمول همسری که مورد رنجش قرار

می گیرد، برای حل و رفع مشکل به متخصصین مراجعه می نماید.

البته زوج هایی که در حوزه ی روابط جنسی دچار مشکلاتی هستند، به طور معمول در سایر زمینه ها نیز اختلال هایی در روابط متقابل شان دارند. در برخی موارد مشکلات جنسی ناشی از آسیب های موجود در روابط ناسالم همسران بوده و در موقعیت هایی نیز اختلال در رفتار جنسی می تواند ناهنجاری هایی را در روابط همسران

به وجود آورد. البته این امر به تجربه مشاهده شده که همسران دچار مشکل در زمینه های جنسی دارای مشکلات و درگیری هایی در زمینه های ارتباطی شان نیز هستند.

چنین امری برای درمانگرانی که به زوج درمانی تسلط داشته باشند، بهتر قابل فهم بوده و در ادامه می تواند اقدام های درمانی مناسب و مورد نیاز را به اجرا در آورد. زیرا در بعضی از درمان های جنسی لازمه اش

همکاری همسران برای برخورد مناسب و سازنده برای درمان است. به همین مناسبت، برخورداری از مهارت های مورد نیاز در زمینه ی زوج درمانی تسهیل کننده و کمکی در جهت حل و رفع مشکل جنسی موجود خواهد بود.

6- بهره مندی از استعداد مورد نیاز برای درمان جنسی

دیگر ویژگی مورد نیاز برای اقدام به درمان جنسی بهره مندی از استعداد لازم در زمینه ی جنسیت درمانی است. زیرا تمامی افرادی که در امر درمان مشغول به فعالیتند، از استعداد لازم در درمان جنسی برخوردار نیستند. به همین جهت فقط بعضی از درمانگرانی که دارای استعداد در این زمینه باشند، قادر به درمان جنسی خواهند بود.

درمان های جنسی (قسمت 2)
 

راهنمایی، مشاوره و درمان جنسی

موضوع دیگری که در ارتباط با درمان جنسی بایستی در نظر گرفته و توجه لازم بدان معطوف شود، مراحل، میزان، مقدار و درجات درمان جنسی و نوع آن است.

مراحل و انواع درمان جنسی به قرار زیر است

1- راهنمایی جنسی

2- مشاوره جنسی

3- درمان جنسی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1- راهنمایی جنسی

درمان جنسی برای مراجعین همیشه در یک حد و اندازه نبوده و می تواند از مرحله و نوع خفیف آغاز و در مراحل متوسط، پیشرفته و عمیق که مشکلات از شدت و آسیب زایی بیشتری برخوردار هستند را شامل شود.

در وضعیت و مراحل اولیه، فرد مبتلا به مشکل جنسی به دلیل نداشتن شناخت و آگاهی های لازم بیشتر نیازمند دریافت اطلاعات و آگاهی است.

به عبارتی برخی افراد به دلیل نداشتن آگاهی مورد نیاز قادر به تصمیم گیری و در ادامه رفتاری سازنده و کارآمد در ارتباط با رفتار جنسی نبوده و به همین مناسبت هدف از مراجعه به درمانگر کسب آگاهی و دریافت راهنمایی مورد نیاز در ارتباط با بعضی ابهام ها و ناآگاهی ها در زمینه ی رفتار جنسی است.

در راهنمایی جنسی، درمانگر آگاهی های مورد نیاز و ضروری را به مراجع ارائه نموده و همین امر باعث رفع ابهام و ایجاد بینش شده و در ادامه نگرش و رفتار جنسی در مسیری صحیح قرار خواهد گرفت. راهنمایی جنسی در تمامی سنین و به ویژه در دوران نوجوانی، جوانی و اوایل زندگی مشترک بیشتر مورد نیاز است.

بعضی افراد مجرد و متاهل که در زمینه ی رفتار جنسی شان با ابهام روبرو شده و نمی دانند که کدام رفتار و عملکرد صحیح است. از این رو نیاز به راهنمایی جنسی دارند. این نکته نیز لازم به یادآوری است که در اکثریت درمان های جنسی، راهنمایی جنسی بخشی از درمان را پوشش می دهد. به عبارتی راهنمایی و آموزش

جنسی در اغلب حوزه های درمان جنسی وجود دارد. در عین حال درمانگر جنسی بایستی از اطلاعات به نسبت گسترده و جامعی در زمینه ی رفتار جنسی برخوردار باشد.

2- مشاوره جنسی

بعد از راهنمایی جنسی، دومین مورد در حوزه ی درمان جنسی مشاوره ی جنسی است. در این مورد مراجع در حوزه ی رفتار جنسی فردی و ارتباطی اش دچار مشکلاتی شده که تا حدودی برای او و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند، ایجاد رنجش و در مواردی مشکل و یا آسیب کرده است.

در چنین وضعیتی، مراجع در درجه ی اول نیاز به اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز دارد. هم چنین رفتار و عملکردش را با کسب راهکارهای لازم از مسیری ناکارآمد، آسیب زا و مشکل آفرین بیرون آورده تا در مسیری سازنده قرار دهد.

برای مثال، همسری که به بعضی از عادت های نادرست جنسی خوگرفته، به نحوی که برای شریک زندگی اش ناراحتی و مشکل آفرینی کرده. چنین امری غیر از دریافت اطلاعات، نیاز به برخی راهکارها و شیوه های درمانی برخورد با رفتار جنسی مشکل آفرین و آسیب زنندهی موجود دارد تا برطرف شود.

3- درمان جنسی

سومین مرحله، درمان جنسی است. در این مرحله شخص دچار مشکلی در حوزه ی رفتار جنسی که یا برای خود و یا برای همسر و سایر افراد ایجاد مشکل نموده است. در چنین وضعیتی آسیب و مشکلات ایجاد شده به مراتب بیشتر و عمیق تر از مرحله ی قبل بوده و مراجع نیاز به درمان وسيع تر و از نظر زمانی بلندمدت تری دارد.

برای مثال، فردی که دچار خودارضائی افراطی و وسواس گونه شده و سال ها از ابتلایش به آن می گذرد. هم چنین شخصی که دارای گرایش نسبت به هم جنس گشته و مدت ها نسبت به چنین امری خوگیری یافته،

نیازمند درمان جنسی است. زیرا این گونه اختلال ها به سادگی و با دریافت اطلاعات و راهنمایی به راحتی برطرف نمی شود. اگرچه در این گونه درمان ها نیز دریافت آگاهی و اطلاعات مورد نیاز خواهد بود.

از سوی دیگر ارائه ی راهکارها و رویکردهایی در حوزه ی رفتار و عملکرد فردی، ارتباطی و هم چنین جنسی به نحوی که شخص بتواند از آسیب های موجود فاصله گرفته و به سمت رفتار جنسی سالم سوق داده شود، مورد نیاز خواهد بود. اما چنین امری نیز به دلیل عمق و شدت رفتار آسیب زای جنسی مورد نظر، نیاز به زمان

بیشتری دارد.

بیشتر بخوانید:

درمان جنسی(قسمت های دیگر)

پرسش و پاسخ درباره ی ناتوانی جنسی آقایان

آناتومی و وظایف دستگاه تناسلی مردان(قسمت های دیگر)

واژینیسموس چیست و چه علائمی را به همراه دارد؟

 

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: