حقوق نیوز

درمان های جنسی (قسمت 3)

موضوع دیگری که در ارتباط با درمان جنسی لازم است در نظر گرفته شود، چگونگی و شیوه ی مطرح نمودن مشکلات جنسی از سوی مراجعین است.

 درمان های جنسی (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز
 

درمان های جنسی

شیوه ی مطرح شدن مشکلات جنسی

موضوع دیگری که در ارتباط با درمان جنسی لازم است در نظر گرفته شود، چگونگی و شیوه ی مطرح نمودن مشکلات جنسی از سوی مراجعین است.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با چگونگی و شیوه ی مطرح شدن مشکلات جنسی از سوی مراجعین می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

1. تعداد بسیار محدودی از مشکلات جنسی به صورت مستقیم و از ابتدا مطرح می شود.

2. اغلب مراجعین مشکل جنسی را در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند.

3. شرم و حیا نیز علت دیگر مطرح نشدن مشکلات جنسی به صورت مستقیم است.

4. در صورت آگاهی درمانگر از مشکل جنسی مراجع، هم چنان چنین مشکلی، غیر از موارد خاص، بایستی از سوی خود مراجع مطرح گردد.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. تعداد بسیار محدودی از مشکلات جنسی به صورت مستقیم و از ابتدا مطرح می شود.

باتوجه به حدود سه دهه تجربه های گوناگون در زمینه های روان درمانی، زوج درمانی و خانواده درمانی، تنها برخی از مراجعین مشکل شان فقط جنسی بوده و به همان خاطر اقدام به دریافت خدمات درمانی می نمایند. این گونه افراد در همان ابتدای جلسه و به صورت مستقیم به اصل مطلب پرداخته و مشکل جنسی شان را مطرح می کنند.

2. اغلب مراجعین مشکل جنسی را در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند.

آن چه به تجربه در درمان های جنسی مشاهده می شود، حاکی از آن است که اکثریت مراجعین، مشکل جنسی شان را در ادامه و یا در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند. چنین امری بیشتر بدان خاطر است که فرد مراجعه کننده به درمان، دارای مشکلات دیگری در زمینه های رفتار فردی و ارتباطی نیز هست.

3. شرم و حیا نیز علت دیگر مطرح نشدن مشکلات جنسی به صورت مستقیم است.

در برخی موارد نیز مراجع یا فرد مبتلا به مشکل در رفتار جنسی به دلیل شرم حضور، حیا و خجالت ناتوان از مطرح نمودن مشکل خویش است. به همین مناسبت پس از گذشت مدت زمانی و ایجاد ارتباط به نسبت همدلانه و درمانی، به تدریج قادر به بیان مشکل جنسی اش می شود.

4. در صورت آگاهی درمانگر از مشکل جنسی مراجع، هم چنان چنین مشکلی، غیر از موارد خاص، بایستی از سوی خود مراجع مطرح گردد.

در برخی از درمان ها، درمانگر متوجه بعضی مشکلات جنسی مراجع می شود. اما در چنین مواردی نیز بهتر است این امر توسط مراجع مطرح گردد. در عین حال لازم است ارتباط درمانی و همدلانه ایجاد و حداقل تسهیل در ارتباط درمانی فراهم شود تا مشکل جنسی مورد نظر مطرح گردد. در نهایت نیز می توان راهنمایی هایی به صورت غیرمستقیم برای مشکل مطرح شده ارائه نمود.

البته در برخی موارد حتی اگر مشکل جنسی توسط مراجع مطرح نشود. اما درمانگر تشخیص بدهد می تواند درمان را به حوزه ی جنسی کشانده و اقدام درمانی مورد نیاز را به اجرا دراورد. به این گونه موارد در بخش های آینده اشاره خواهد شد.

انواع مشکلات جنسی

مشکلات جنسی که در درمان مطرح می شوند. در حوزه های گوناگونی قرار دارند. البته قصد آن نیست که گروه بندی در مورد مشکلات جنسی ارائه شود. بلکه با توجه به نوع مشکلاتی که در درمان مطرح می گردد، چنین تقسیم بندی بهتر است در نظر گرفته شود.

انواع مشکلات جنسی که در درمان جنسی مطرح می شوند، به قرار زیر است.

1. مشکلات جنسی کودکان

2. مشکلات جنسی نوجوانان

3. مشکلات جنسی فردی

4. مشکلات جنسی ارتباطی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. مشکلات جنسی کودکان

یک نکته ی قابل توجه در ارتباط با رفتار جنسی کودکان که اغلب نادیده گرفته می شود، حضور داشتن و فعال بودن جنسیت و رفتار جنسی در کودکان است. شناخت نادرستی وجود دارد مبنی بر این که آغاز جنسیت و رفتار جنسی از دوران بلوغ به بعد در نظر گرفته می شود. در حالی که غریزه ی جنسی در فرزندان خردسال فعال بوده و آنها تفاوت های جنسی زن و مرد را متوجه می شوند. از سوی دیگر، چنان چه در معرض تحریک های جنسی قرار گیرند، توجه شان جلب شده و از نظر جنسی تحریک می شوند.

بعضی از مشکلاتی که مراجعین و به ویژه والدین در حوزه ی درمان جنسی مطرح می نمایند، مربوط به مشکلات جنسی کودکان است. بدین صورت که رفتار جنسی ویژه ای را در فرزند مشاهده می کنند و نگران شده و در ادامه با مطرح نمودن آن با متخصصین و یا درمانگر جنسی اقدام به دریافت آگاهی و راهنمایی های مورد نیاز می نمایند.

در اغلب موارد مشکلات جنسی کودکان در حاشیه ی مشکلات تربیتی و پرورشی آنان مطرح می شود. اما در موقعیت هایی نیز با مشاهده ی رفتار جنسی در فرزند، والدین نگران شده و با مراجعه و استفاده از اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز سعی به رفع مشکل از طریق درمان جنسی می نمایند.

در اغلب موارد مشکل اصلی فرزند، تربیتی بوده و در حاشیه ی آن برخی مشکلات جنسی نیز آشکار می شود. در این گونه موارد والدین کنترلی بر رفتار فرزند ندارند، همین امر باعث می شود تا فرزند در زمینه ی جنسی نیز رفتار و عملکردی کنترل نشده از سوی خانواده را به اجرا درآورد. در اغلب موارد مشاهده شده که با بهبود رویه های نادرست تربیتی، رفتار ناسالم جنسی فرزند نیز تحت کنترل قرار گرفته و برطرف می شود.

2. مشکلات جنسی نوجوانان

بخش دیگری از مشکلات جنسی که در درمان مطرح می شوند، مربوط به مشکلات جنسی نوجوانان است. در این مرحله ی سنی نیز اغلب مراجعه ها برای کمک گرفتن از سوی والدین صورت می گیرد. بدین صورت که رفتارهای جنسی از فرزند نوجوان مشاهده می شود که باعث نگرانی والدین می گردد. آنها در ادامه با کمک گرفتن از کارشناسان سعی در حل ورفع رفتار جنسی مشکل دار فرزند می نمایند.

هم چنین در مواردی نیز فرزند نوجوان دچار برخی تجربه های جنسی شده و با پیامدهای ناگوار آن مواجه می شود. چنین امری باعث نگرانی و در ادامه باعث اقدام برای مشاوره و یا درمان جنسی می شود.

3. مشکلات جنسی فردی

بعضی دیگر از مشکلات جنسی ارجاعی به درمان، ارتباط به رفتار جنسی خود فرد مراجعه کننده دارد. بدین صورت که فرد مبتلا دارای شناخت، نگرش ها و یا رفتارهایی در زمینه ی جنسی است که به نحوی برای او ایجاد آسیب و یا مشکل نموده و با اقدام به درمان، سعی در حل و رفع آن می نمایند.

4. مشکلات جنسی ارتباطی

مورد دیگر از مشکلات جنسی در ارتباط با دیگر افراد شکل می گیرد. این امر به ویژه در مورد همسران بیشتر مشاهده می شود. مشکل جنسی ارتباطی، به طور معمول بدین صورت است که یکی از طرفین دارای رفتاری است که برای شریک زندگی و یا دیگران ایجاد مشکل، آسیب و یا مزاحمت می نماید. در این گونه موارد فردی که مورد آسیب قرار گرفته به درمان مراجعه و مشکل را مطرح و خواستار راهنمایی و کمک برای حل و رفع مشکل موجود است.

 درمان های جنسی (قسمت 3)
 

جنسیت درمانگر

موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با درمان جنسی، جنسیت درمانگر است. به عبارتی زن و یا مرد بود درمانگر و نقش تأثیرگذار آن در فرآیند درمان است. به عبارتی درمان جنسی بهتر است از طریق درمانگر زن و یا مرد به اجرا درآید؟ یا این نکته سلیقه ای بوده و وابسته به ترجیح مراجعین است که درمانگر زن و یا مرد را انتخاب نمایند.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با جنسیت درمانگر جنسی، نقش و تأثیرگذاری آن در فرآیند درمان می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. درمان جنسی نیاز به درمانگران کارآمد زن و مرد دارد.

2. تخصص و کارآمدی درمانگر جنسی نقش عمده را در درمان بر عهده دارد نه جنسیت.

3. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی زن

4. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی مرد

5. توانایی های درمانی درمانگران جنسی زن و مرد مکمل یکدیگر است.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. درمان جنسی نیاز به درمانگران کارآمد زن و مرد دارد.

در حوزه ی درمان های دیگر اعم از روان درمانی انفرادی، خانواده درمانی و زوج درمانی، درمانگران زن و مرد حضور دارند. در درمان جنسی نیز هر دو گروه از درمانگران مورد نیاز است.

به عبارتی درمانگران زن و مرد هر یک دارای ویژگی ها و توانایی های خاص خود هستند. آنها می توانند با ارائه خدمات مورد نیاز مراجعین زن و مرد، درمان جنسی را به کارآمدی های لازم برسانند. بنابراین حضور درمانگران زن و مرد در حوزه ی درمان جنسی از ضروریات این حرفه به شمار می رود.

2. تخصص و کارآمدی درمانگر جنسی نقش عمده را در درمان بر عهده دارد نه جنسیت.

یک نکته ی قابل توجه در ارتباط با درمان به طور عام، توانایی و تخصص درمانگر است که نقش مهم و تعیین کننده را بر عهده دارد. جنسیت یا به عبارتی زن یا مرد بودن درمانگر از اولویت و اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع برای حل و رفع مشکل جنسی مراجعین، دانش، آگاهی و سابقه ی کار درمانگر نقش مهم و تعیین کننده ای را دارد.

درمانگری که فاقد موارد ذکر شده باشد، بدیهی است که اقدام به درمان جنسی برای او می تواند بازدهی به نسبت کمتری را به همراه داشته باشد.

در هر حال دانش، آگاهی و توانایی های گوناگون درمانگر جنسی است که نقش تعیین کننده ای را در درمان بر عهده دارد. جنسیت یا به عبارتی زن یا مرد بودن درمانگر از اهمیت به نسبت کمتر و ترجیحی برخوردار است.

3. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی زن

در مجموع و با توجه به این مطلب که توانایی و مهارت درمانگر جنسی است که نقش تعیین کننده ای را در درمان جنسی بر عهده دارد. اما با توجه به تجربه های به دست آمده بنا به دلایلی بعضی از مراجعین، جنسیت درمانگر برایشان مهم بوده و درمانگر زن را ترجیح می دهند.

عمده ترین علل ترجیح و انتخاب درمانگر جنسی زن به قرار زیر است.

الف. بعضی از مراجعین، به ویژه خانم ها با درمانگر زن بهتر و راحت تر ارتباط برقرار می کنند.

ب. درمانگر زن بهتر می تواند یک زن را درک نماید.

ج. از دیدگاه یک زن به ویژه درمانگر زن در مورد مشکل جنسی آگاه شدن

د. مطرح شدن مشکل و راهکارهای مرتبط از سوی درمانگر زن بهتر می تواند مورد قبول همسر واقع شود.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف. بعضی از مراجعین به ویژه خانم ها با درمانگر زن راحت تر و بهتر ارتباط برقرار می کنند.

این نکته در میان بعضی از مراجعین و به ویژه خانم ها مشاهده شده که با درمانگر زن بهتر می توانند ارتباط برقرار نمایند. از این رو راحت تر مطالب شان را مطرح کرده و ارتباط همدلانه و درمانی به خوبی برقرار

می شود. چنین امری به ویژه در ارتباط با بعضی خانم ها مصداق دارد و به دلیل شرم حضور، بیشتر تمایل دارند تا مشکلات جنسی شان را با درمانگر زن مطرح نمایند.

ب. درمانگر زن بهتر می تواند یک زن را درک نماید.

علت دیگر ترجیح درمانگر جنسی زن وجود چنین نگرشی است که درمانگر زن از بعضی جنبه ها می تواند درک بهتری نسبت به یک مراجع زن داشته باشد. البته این نگرش در ارتباط با بعضی از خانم ها بیشتر مصداق دارد. به عبارتی برخی از آنها علت ترجيح و انتخاب درمانگر زن برایشان به همین علت است که یک درمانگر زن بهتر می تواند مشکلات جنسی یک زن را درک نماید.

البته چنین امری همیشه مصداق نداشته و فقط در برخی موارد می تواند صحت داشته باشد. اما در موقعیت هایی نیز مشاهده می شود که درمانگر مرد ادراک به نسبت جامع و کارآمدی نسبت به خانم ها دارد و بالعکس.

ج. از دیدگاه یک زن و به ویژه درمانگر زن در مورد مشکل جنسی آگاه شدن

علت دیگر انتخاب درمانگر جنسی زن بدین خاطر است که مراجع مرد و یا زن که دارای مشکلاتی در حوزه ی رفتار جنسی است، از نگرش یک مرد در این زمینه آگاه بوده، اما قصد دارد که دیدگاه یک درمانگر زن را نیز در این مورد بداند. به همین مناسبت ترجیح می دهد که مشکل خود را نزد خانم درمانگری مطرح نماید.

د. مطرح شدن مشکل و راهکارهای مرتبط از سوی درمانگر زن بهتر می تواند مورد قبول همسر واقع شود.

علت دیگر انتخاب درمانگر زن می تواند این باشد که مشکل جنسی موجود میان همسران به نحوی است که یکی از طرفین سهم خود در مشکل را نمی پذیرد.

این امر در مواردی مصداق دارد که خانم در ایجاد مشکل مقصر بوده و سهمی داشته است. به همین مناسبت فرد دارای مشکل که یک مرد است ترجیح می دهد که مشکل نزد درمانگر زن مطرح شود تا از سوگیری جنسیتی پرهیز شود. زیرا در صورت تأیید یک درمانگر زن، جای شک و شبه های باقی نمی ماند.

4. علل ترجيح و انتخاب درمانگر مرد

این نکته نیز در میان بعضی از مراجعین و استفاده کنندگان از خدمات درمان جنسی مشاهده شده که درمانگر مرد را ترجیح می دهند. تمامی نکات و عللی که برای انتخاب درمانگر زن مطرح شد، برای انتخاب درمانگر مرد نیز مصداق دارد. به همین مناسبت از تکرار آنها خودداری می شود. در واقع تمامی موارد مطرح شده الف تا د در مورد انتخاب درمانگر زن در مورد انتخاب درمانگر جنسی مرد نیز صحت دارد.

5. توانایی های درمانی درمانگران جنسی زن و مرد مکمل یکدیگر است.

در هر حال زن و مرد با توجه به توانایی های گوناگونی که دارند، می توانند کامل کننده ی یکدیگر باشند. چنین امری نه فقط در طول زندگی مشترک بلکه در زمینه های گوناگون شغلی و حرفه ای نیز صحت دارد. برای مثال در سایر حوزه های حرفه ای نیز به همین صورت است برای مثال، معلمان و مدرسین زن از توانایی های ویژه و همچنین معلمان و مدرسین مرد نیز دارای توانایی خاصی بوده و مردم و اجتماع نیز به خدمات هر دو گروه نیازمندند.

در حوزه ی درمان جنسی نیز هر یک از درمانگران زن و مرد دارای توانمندی های خاص خود هستند و می توانند مراجعین دارای مشکلات گوناگون در حوزه ی رفتار جنسی را راهنمایی و درمان نمایند.

درمان های جنسی
 

سن درمانگر

موضوع دیگری که می تواند در درمان جنسی تا حدودی قابل توجه و مؤثر باشد، سن درمانگر است. به عبارتی آیا جوان و یا میان سال بودن درمانگر در فرآیند درمان تأثیر دارد؟

عمده ترین نکاتی که در ارتباط باسن درمانگر در درمان جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. بیش تر بودن سن درمانگر در اغلب موارد یک مزیت به شمار می رود.

2. همبستگی میان سن بیشتر و تجربه های گسترده تر درمانگر جنسی

3. ترجيح متداول مراجعین برای درمانگران باتجربه ی بیشتر و مسن تر

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. بیش تر بودن سن درمانگر در اغلب موارد یک مزیت به شمار می رود.

این نکته در میان اغلب درمان ها اعم از روان درمانی، خانواده درمانی و زوج درمانی مصداق دارد که بیشتر بودن سن درمانگر برای درمان یک مزیت به شمار می رود. زیرا بیشتر بودن سن درمانگر به طور معمول نشانه ی برخورداری از تجربه ی بیشتر درمانگر است.

این امر از دید یک مراجع و به ویژه فردی که در زمینه ی رفتار جنسی دچار مشکل است، حسن و مزیت به شمار می رود. به همین مناسبت اغلب مراجعین، درمانگران با سن بیشتر و مجرب تر را ترجیح می دهند.

2. همبستگی میان سن بیشتر و تجربه های گسترده تر درمانگر

تجربه ی بیشتر در تمامی درمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به همین امر که افراد دارای سن بیشتر از تجربه ی بیشتری نیز برخوردارند. درمانگر جنسی میانسال بدیهی است که دارای تجربه های درمانی به مراتب بیشتری در مقایسه با یک درمانگر جوان است. در هر حال درمانگر جنسی با سن بیشتر، از تجربه های درمانی گسترده تری برخوردار است. چنین امری نوعی امتیاز برای درمانگر به شمار می رود.

3. ترجيح متداول مراجعین برای درمانگران با تجربه ی بیشتر و مسن تر

با توجه به ترجیح اغلب مراجعین برای درمان که درمانگر مسن تر و با تجربه ی بیشتر را ترجیح می دهند. زیرا انتخاب درمانگر جنسی با تجربه و سن بیشتر می تواند درمان به نسبت کارآمدتری را به همراه داشته باشد. اما در عین حال برخی از مراجعین و به ویژه بعضی از جوانان نیز ترجیح می دهند که مشکل جنسی خویش را با درمانگر جوان در میان بگذارند.

در هر حال سن بیشتر در امر درمان و به ویژه درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

مجرد یا متأهل بودن درمانگر

یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه در درمان جنسی وضعیت تأهل درمانگر جنسی است. به عبارتی آیا مجرد و یا متأهل بودن درمانگر جنسی در اقدام به درمان مهم بوده و تأثیرگذاری را به همراه دارد؟

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با مجرد و یا متأهل بودن درمانگر جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. متأهل بودن در درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

2. الزام تأهل برای درمان جنسی

3. درمانگر جنسی مجرد و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد

4. یک فرد متأهل به طور معمول ترجیح می دهد مشکل جنسی اش را با فردی متأهل در میان بگذارد.

5. درمانگر جنسی مجرد با سابقه ی زندگی مشترک به صورت فوت همسر و یا طلاق نیز متأهل محسوب می شود.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. متأهل بودن در درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

متأهل بودن درمانگر یکی از حداقل های پیش نیاز برای اقدام به درمان جنسی است. یک فرد متأهل دارای تجربه های جنسی در ارتباط با جنس مخالف و همسر در زندگی مشترک است. از این رو بهتر می تواند مشکلات جنسی مراجعین متأهلی که دچار مشکل در روابط جنسی شان هستند را درک نماید. هم چنین در ادامه، اقدام به ارائه ی رویکردهای مورد نیاز برای حل و رفع مشکلات نماید.

2. الزام تأهل برای درمان جنسی

نگرش دیگری بر این باور است که درمان جنسی فقط و صرفا" بایستی از طریق درمانگر متأهل به اجرا درآید. زیرا یک درمانگر مجرد به صرف داشتن بعضی اطلاعات و بی بهره بودن از تجربه های مورد نیاز در زندگی مشترک قادر به درمان نخواهد بود.

از سوی دیگر نداشتن تجربه ی زندگی مشترک می تواند در برخی موارد عامل ایجاد تداخل در فرآیند درمان شود. البته به این نکته در بخش های آینده اشاره خواهد شد که در امر مزاحم در درمان مانند انتقال و انتقال متقابل می تواند در وضعیتی که شخص مجرد باشد، ایجاد گردد. البته این دو مورد مشکل آفرین در فرآیند درمان در شرایطی که درمانگر متاهل باشد نیز می تواند روی دهد، اما در وضعیت مجرد بودن درمانگر احتمال روی دادن آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

در هر حال متأهل بودن درمانگر جنسی در بعضی مراکز درمانی نوعی الزام به شمار می رود.

3. درمانگر جنسی مجرد و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد

در صورت برخورداری درمانگر از پیش نیازهای درمان جنسی و در وضعیتی که مجرد باشد، حداقل می تواند به ارائه خدمات به افراد مجرد بپردازد. در واقع ارائه ی خدمات برای حل و رفع و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد، می تواند یکی از گزینه ها برای درمانگر مجرد باشد.

البته در بعضی شرایط که دسترسی به درمانگر جنسی متأهل امکان پذیر نبود و در صورت رغبت مراجعین، درمانگر جنسی مجرد نیز می تواند اقدام به درمان نماید.

4. یک فرد متأهل به طور معمول ترجیح می دهد مشکل جنسی اش را با فردی متأهل در میان بگذارد.

این نکته در میان اغلب افراد متأهل مشاهده شده که آنها ترجیح می دهند تا مشکل جنسی شان را با فردی متأهل در میان بگذارند. چنین ترجیحی دلایل گوناگونی دارد که به بعضی از عمده ترین شان اشاره شد. اما در هر حال چنین ترجیحی در میان اغلب افراد متأهل که تمایل به مطرح نمودن مشکل جنسی با یک فرد متأهل دارند، مشاهده می شود.

5. درمانگر جنسی مجرد با سابقه ی زندگی مشترک به صورت فوت همسر و یا طلاق نیز متأهل محسوب می شود.

درمانگری که دارای سابقه ی زندگی مشترک هر چند محدود باشد نیز متاهل محسوب می شود. زندگی مشترک می تواند به دلیل طلاق و یا فوت همسر به اتمام رسیده باشد. اما در هر حال و به دلیل برخورداری از زندگی مشترک، پیش شرط تأهل برای درمان جنسی را برخوردار است.

 

بیشتر بخوانید:

درمان جنسی(قسمت های دیگر)

پرسش و پاسخ درباره ی ناتوانی جنسی آقایان

آناتومی و وظایف دستگاه تناسلی مردان

واژینیسموس چیست و چه علائمی را به همراه دارد؟

 

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

 + 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: