حقوق نیوز

مقررات و شرح وظایف کاراموزی مصوب 23/3/1385

Feed Link JS News

مقررات و شرح وظایف کاراموزی مصوب 23/3/1385

فصل اول- مدارک مربوط به شروع کارآموزی

کارآموزان برای شروع کارآموزی باید مدارک زیر را از کانون وکلا دریافت کنند:

1- اصل پروانه کارآموزی که عکس کارآموز بر روی آن الصاق و مشخصات کامل شناسنامه ای و محل اشتغال به کارآموزی پس از دریافت پروانه و نام و نام خانوادگی وکیل سرپرست وی درآن درج شده باشد.

2- سه برگ معرفی نامه که نسخه اول مربوط به وکیل سرپرست، نسخه دوم متعلق به کارآموز می باشد و نسخه سوم که با قید تاریخ به رویت و امضای وکیل سرپرست رسیده باشد ظرف مدت یک هفته توسط کارآموز به وکلا تسلیم خواهد شد.

3- دو برگ معرفی نامه که نسخه اول آن به عنوان دادگستری مرکز استان محل اشتغال به کارآموزی( جهت انجام کارآموزی در محاکم) که باید حداکثر ظرف مدت یک هفته توسط کارآموز به دادگستری مرکز استان تحویل شود تا کارآموز از طریق آن مرجع به یکی از شعب دادگاه ها جهت کارآموزی معرفی گردد و نسخه دوم آن مربوط به شخص کارآموز می باشد.

4- کارنامه کارآموزی که عکس کارآموز در صفحه اول آن الصاق و مشخصات وی در آن درج شده و ممهور به مهر کانون باشد.

 

فصل دوم- انجام کار تحقیقی

5- کارآموز باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت پروانه کارآموزی فرم مربوط را با خط خوانا دقیقاً و کاملاً تکمیل و هفت مورد از موضوعات مورد علاقه خود را به عنوان کار تحقیقی پیشنهاد کند تا کمیسیون کارآموزی یک مورد از عناوین پیشنهادی را انتخاب و به کارآموز ابلاغ کند. کارآموز باید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ تسلیم فرم، کار تحقیقی، برای اطلاع از موضوع تعیین شده به دفتر کمیسیون کارآموزی مراجعه کند . کارآموز باید از پیشنهاد عناوین کلی از قبیل : حقوق مدنی، حقوق دریاها، حقوق ثبت، حقوق تجارت، قانون مالک و مستأجر و ... خودداری کند.

6-کار تحقیقی باید حاصل مطالعات و تحقیقات شخص کارآموز باشد. رونویسی از کتب و یا مقالات یا تحقیقات دیگران یا طرح و عنوان کردن موضوعات غیرمرتبط با موضوع، از موجبات رد کار تحقیقی خواهد بود. در مواردی هم که نظر یا عقیده مولفین دیگر در متن کار تحقیقی درج می شود باید با علامت مشخصه در ذیل همان ورقه منعکس گردد.

7- کار آموز باید کار تحقیقی را با رعایت اصول علمی تحقیق تهیه و به صورت تایپ شده و به تعداد نسخ و صفحاتی که از طرف کمیسیون کارآموزی تعیین می شود تهیه و در مهلت مقرره تحویل دفتر امور کارآموزی دهد.

8- کار تحقیقی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ موضوع تحقیق تهیه- تایپ – صحافی و به همراه دیسکت مربوطه در مقابل اخذ رسید به دفتر کمیسیون کارآموزی تسلیم گردد. تغییر موضوع انتخاب شده و یا عدم تمدید مهلت تعیین شده برای ارائه کار تحقیقی و بدون عذر موجه قابل پذیرش نیست.

 

فصل سوم- مقررات مربوط به حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها

9-کارآموز باید هر ماه در دوجلسه دادرسی( در شعب تعیین شده دادگاه شرکت نموده و کارنامه خود را بدون قلم خوردگی و لاک گرفتی تنظیم، به امضای رئیس یا دادرس دادگاه رسانیده و به مهر شعبه ممهور گردد. جلسه دادگاه باید در روز مربوطه تشکیل شده باشد. بنابراین تهیه گزارش از روی پرونده های قبلی قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره: شرکت در جلسات دادگاه فقط در دادگاه هایی مجاز است که توسط دادگستری مربوطه تعیین شده باشد.

10- در خصوص حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

10-1- هدف از حضور در جلسات دادگاه های کیفری و مدنی آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفین دعوی به قوانین و نحوه برخورد قضایی دادگاه با موضوع مطروحه و دلایل رد یا قبول استدلالات و مستندات طرفین از جانب دادگاه آشنا شود تا بتواند در اقدامات عملی خود مورد استفاده قرار دهد.

10-2- در محاکم کیفری، کارآموز باید در تمام جریان محاکمه حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده شامل شکوائیه، تحقیقات مقدماتی، تأمین مأخوذه از متهم، قرار مجرمیت ، کیفرخواست،جریان محاکمه از قبیل نوع اتهام و ادله تلخیص جریان تحقیقات و اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و مدافعات متهم و وکیل وی و رأی یا تصمیم دادگاه و مواد استنادی آن را تهیه نماید.

10-3- منظور از حضور در محاکمات مدنی، حضور در جلسه ای است که رسماً تشکیل و محاکمه انجام شده باشد اعم از اینکه محاکمه منتج به ختم دادرسی شده یا نشده باشد. بنابراین در صورتی که جلسه دادگاه بدون محاکمه تجدید شود حضور در این قبیل جلسات دلیل بر انجام وظایف کارآموزی محسوب نمی گردد. در هر یک از جلسات دادرسی مدنی باید گزارش کاملی از متن دادخواست و ادله و مستندات آن و جریان محاکمه و اظهارات اصحاب دعوی و وکلای ایشان و تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.

تبصره: گزارش جلسات کیفری و مدنی که به شرح فوق تهیه می شود باید به طور منظم جمع آوری و جلد شود تا در مواقعی که اعلام می شود به کانون وکلا تسلیم گردد.کارآموزان گزارش های مذکور را با خط خوانا یا تایپ شده تهیه و در موعد مقرر به کمیسیون کارآموزی تحویل دهند.

10-4- کارآموزان مکلفند در پایان هر یک از گزارش های کیفری و مدنی نظریه خود را حداقل در ده سطر نسبت به دعوی مطروحه و اظهارات طرفین دعوی و نیز تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً به طور مستدل بیان نمایند.

تبصره: تعیین فهرست و شماره گذاری برای گزارش های کارآموزی ضروری است.

10-5- حضور کارآموزان وکالت در جلسات دادرسی مدنی و یا کیفری دادگاه ها به تعداد حداقل دو بار در هر ماه الزامی است. لذا کسری حضور در جلسات دادگاه ها در هر ماه نمی تواند از طریق شرکت اضافی در جلسات دادگاه ها در ماه های دیگر جبران شود.

11- شرکت در هر یک از جلسات دادگاه ها باید در نیمه اول و دوم هر ماه انجام شود. بنابراین شرکت در دو جلسه متوالی در یک نیمه ماه قابل قبول نخواهد بود.

12- کارآموز موظف است حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کند و از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری نماید.

13- ردیف های کارنامه کارآموزان مربوط به حضور در جلسات دادگاه ها باید منظم و از نظر تقدم و تأخر تاریخ ها متوالی باشد. کارنامه هایی که رعایت این ترتیبات در آنها نشده است از نظر کمیسیون کارآموزی قابل پذیرش نیست.

14- کلیه ردیف ها و قسمت های کارنامه کارآموز که مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها می باشد باید در همان روزی که کارآموز در جلسه دادرسی شرکت کرده تنظیم و توسط دادگاه گواهی شده باشد. لذا ردیف ها و قسمت هایی که دادگاه گواهی نکرده یا سفید باشد توسط کمیسیون کارآموزی ابطال می گردد.

15- تهیه گزارش از پرونده هایی که شخص کارآموز در آن وکالت دارد قابل پذیرش نیست.

16- دلیل و مستند انجام وظایف کارآموزی منحصراً کارنامه کارآموزی است که در دو نسخه تهیه می شود تا کارآموزان پس از شرکت در دادگاه ها و تکمیل آن نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگاه دارند . لذا ادعای فقدان یا از بین رفتن کارنامه به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.

17- هرگونه دست بردن در مندرجات کارنامه کارآموزی یا سایر مدارک کارآموزی از قبیل تغییر یا پاک کردن اعداد و عبارات و مندرجات آن، همچنین الحاق یا دخل و تصرف در تأییدیه های وکلای سرپرست و اعضای کمیسیون کارآموزی از نظر کانون وکلا تخلف محسوب و عمل کارآموز قطع نظر از جنبه کیفری آن موجب تعقیب انتظامی است.

 

فصل چهارم- جلسات سخنرانی

18- کارآموزان مکلفند در جلسات سخنرانی ماهانه که توسط کانون وکلا برگزار می شود شرکت نمایند و برای اطلاع از تاریخ و محل و ساعت برگزاری جلسه سخنرانی باید به کانون وکلا مراجعه و یک ساعت قبل از شروع سخنرانی جهت بررسی کارنامه حاضر شوند.

تبصره یک: غیبت در جلسه سخنرانی قابل قبول نبوده و تأخیر بیش از 15 دقیقه به منزله غیبت خواهد بود.

تبصره دو: کارآموزان باید در جلسه سخنرانی کارنامه کارآموزی را همراه داشته باشند . همراه نداشتن کارنامه کارآموزی به منزله غیبت در جلسه سخنرانی تلقی خواهد شد.

19- کارآموزان باید در کارگاه های آموزشی که تاریخ و نحوه تشکیل آن توسط کانون وکلا اعلام خواهد شد شرکت نمایند.

 

فصل پنجم- کارآموزی نزد وکیل سرپرست

20- کارآموزان باید بلافاصله پس از صدور پروانه کارآموزی خود را به وکیل سرپرست معرفی کنند تا وکیل سرپرست شروع به کار وی را با درج تاریخ در کارنامه کارآموزی قید و امضا نماید.

تبصره: محاسبه مبدأ شروع کارآموزی تاریخ شرکت در اولین جلسه دادگاه خواهد بود.

21- کارآموز باید به طور منظم در دفتر وکیل سرپرست خود حضور داشته باشد.

22- کارآموزانی که از تاریخ صدور پروانه یک سال متوالی یا دو سال متناوب وظایف کارآموزی را انجام ندهند مردود قطعی می شوند.

23- کارآموز باید هر سه ماه یک بار نظریه وکیل سرپرست خود را اخذ و به امضای وی برساند. نظریه مزبور در صفحات مربوط به کارنامه کارآموزی منعکس خواهد شد.

24- کارهایی که وکیل سرپرست به کارآموز ارجاع می کند باید در دفترچه کارآموزی منعکس گردد.

25- پس از خاتمه دوره کارآموزی وکیل سرپرست نظر خود را در خصوص کیفیت کار و طرز رفتار کارآموز در کارنامه کارآموزی منعکس خواهد نمود.

 

فصل ششم- مقررات انتظامی

26- نشانی کارآموز قبل از اخذ پروانه وکالت دفتر وکیل سرپرست خواهد بود و کارآموزان تحت هیچ عنوان به تنهایی یا با شرکت دیگران اعم از وکیل یا کارآموز حق دایر نمودن دفتر را ندارند.

27- کارآموزان باید در سربرگ و کارت ویزیت خود منحصراً نام و نام خانوادگی و عنوان (کارآموز وکالت) و شماره پروانه کارآموزی و نشانی وکیل سرپرست و تلفن وی را قید نموده و از درج و استفاده از هر عنوان دیگر اکیداً احتراز نماید. تهیه و چاپ سربرگ و کارت ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کارآموز وکالت ممنوع است.

28- با توجه به اینکه قبول کار وکالتی فرع بر انجام وظایف کارآموزی است کارآموز می تواند منحصراً با تصویب و امضای وکیل سرپرست ذیل وکالتنامه، و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت نماید و کارآموزان جهت قبول وکالت از فرم مخصوص کارآموزان وکالت استفاده کنند. تمرکز کار وکالتی در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه کارآموزی دریافت نموده اند ممنوع می باشد. حدود صلاحیت کارآموزان برای قبول وکالت به شرح تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد و در دعاوی مالی حداکثر خواسته تا سقف یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان است.

عین عبارت تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:

(کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.)

29- کارآموز نمی تواند با وکیل سرپرست خود و یا وکیل دیگری متفقاً یا منفرداً در موضوعی که خارج از حدود صلاحیت کارآموزان است وکالت کند. امضای وکیل سرپرست در هر حال الزامی است.

30- فرم وکالتنامه مخصوص کارآموزان وکالت پس از ثبت شماره آن در دفتر کانون وکلا در اختیار کارآموزان قرار می گیرد. لذا مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از فرم وکالتنامه متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

31- کارآموزان باید نسخه سوم وکالتنامه های تنظیمی را به وکیل سرپرست خود تحویل و تصویر آنرا در پرونده مخصوص به خود نگاهداری کنند و در صورت مطالبه کانون وکلا آنها را ارائه نمایند.

 

فصل هفتم- مدت کارآموزی و اختبار

32- مدت انجام وظایف کارآموزی هیجده ماه است که کارآموز باید بلاانقطاع وظایف کارآموزی را انجام داده و پس از پایان دوره با تحویل کلیه مدارک، اتمام دوره کارآموزی را به کمیسیون کارآموزی اعلام دارد و چنانچه کمیسیون کارآموزی با شرکت ایشان در اختبار موافقت نماید در اولین اختبار شرکت خواهد کرد. بدیهی است در این صورت کارآمور تا زمان دریافت پروانه وکالت باید کلیه وظایف کارآموزی به استثناء حضور در جلسات دادگاه ها و سخنرانی را تحت نظر وکیل سرپرست انجان دهد.

33- عدم ارائه مدارک انجام کارآموزی بدون عذر موجه و یا ارائه ناقص مدارک در مهلت های تعیین شده کانون به منزله خودداری از انجام وظایف کارآموزی تلقی و موجب تمدید یا تجدید دوره خواهد بود. کارآموزان مذکور فقط یک بار دیگر حق تجدید دوره را دارند. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با کمیسیون کارآموزی است.

34- در صورتی که کارآموز از شرکت در اختبار خودداری کند موضوع در کمیسیون کارآموزی مطرح و بر حسب وضعیت کارآموز و نحوه کارآموزی و علت عدم شرکت در اختبار دوره کارآموزی آنان تمدید یا تجدید خواهد شد. و در صورت تجدید دوره کارآموز فقط یک دوره دیگر می تواند کارآموزی را انجام دهد.

35- تجدید دوره به منزله رد شدن در اختبار تلقی می گردد. هر کارآموزی که تجدید دوره شود به تشخیص کمیسیون کارآموزی برای مدت 12 تا 18 ماه موظف به طی مجدد دوره کارآموزی خواهد شد.

36- حداقل معدل کتبی و شفاهی کارآموزان در اختبار نمره ده می باشد. چنانچه معدل کل از ده تا 12 باشد، در یک درس نمره کمتر از 7 و در صورتی که معدل کل بالاتر از 12 باشد، در دو درس کمتر از 7 قابل پذیرش است.

37- اگر کارآموز با داشتن عذر موجه در یک یا چند درس در اختبار شرکت نکند در اولین فرصت پس از رفع عذر از وی اختبار به عمل می آید. چنانچه عدم شرکت در یکی از دروس بدون عذر موجه باشد نمره آن درس صفر محسوب می گردد.

تبصره: کارآموزانی که در اختبار رد می شوند فقط می توانند یک بار دیگر دوره کارآموزی را تجدید نمایند.

38- کارآموزی وکالت برای دو دوره امکان پذیر است.کارآموزانی که به هر علت یا عذر( اعم از موجه یا غیرموجه) اولین دوره کارآموزی را بلاانقطاع طی نکنند یا به هر علت ( نظیر عدم انجام تکالیف دوره کارآموزی یا رد شدن در اختبار) دوره کارآموزی آنان تجدید شود فقط یک بار دیگر می توانند دوره کارآموزی را طی نمایند. چنانچه این کارآموزان برای بار دوم کارآموزی را معوق گذاشته و دوره را به طور متوالی و بلاانقطاع طی نکنند یا تکالیف دوره کارآموزی را انجام ندهند یا به هر علت در اختبار شرکت نکنند یا پس از شرکت در اختبار مردود شوند کارآموزی آنان با تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون کارآموزی زائل و منتفی می شود. تصمیم مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری است و در صورت تأیید کمیسیون، کارآموزی مجدد منوط به شرکت در آزمون و دارا بودن شرایط قانونی است.

39- کارآموزان وکالت باید کلیه امور مربوط به وکالت از قبیل تنظیم وکالتنامه و دادخواست ، شکوائیه و لایحه را با نظارت و مشورت وکیل سرپرست تکمیل و ذیل وکالتنامه را به تأیید وی برسانند.

 

فصل هشتم- مقررات عمومی

40- اعتبار کلیه پروانه های کارآموزی در ابتدای آبان ماه هر سال منقضی می گردد. لذا کارآموز باید در آبان ماه هر سال برای تمدید پروانه کارآموزی به دبیرخانه کانون و کلا مراجعه نماید. کارآموز در صورت عدم تمدید پروانه تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به تنهایی یا با وکیل دیگر حتی با وکیل سرپرست خود را ندارد. تخلف از این امر مشمول مقررات انتظامی خواهد بود.

41- نظر به اینکه حفظ شئون وکالت در جامعه و محیط کار اعم از دادگاه ها و دیگر مرجع قضایی از جانب هر یک از وکلا و کارآموزان وکالت ضرورت دارد لذا رعایت نزاکت و ادب در دادخواست ها و لوایح تنظیمی و نوشته ها و برخورد با دادگاه و اعضای دفتری آنها و اصحاب دعوا بخصوص وکلای آنان و پیروی از آداب و اصول اخلاقی و پوشش مناسب و ظاهر آراسته ( الزاماً استفاده از کت و شلوار برای آقاین و پوشش مناسب اداری برای خانم ها) را به کارآموزان یادآوری می نماید.

42- نظر به اینکه طبق ماده 88 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کارآموزان از حیث تخلفات مانند وکلا مشمول مقررات انظباطی می باشند لذ توصیه می شود کارآموزان قبل از شروع به کارآموزی کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط به وکالت را دقیقاً مطالعه و بر اساس آن اقدام و ملاک انجام وظایف خود قرار دهند.

تذکر: استناد به عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به وکالت در هیچ دعوایی قابل استماع نخواهد بود.

43- جون کارآموز به محض صدور پروانه کارآموزی وکالت الزاماً تحت پوشش صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری( بیمه بازنشستگی) قرار خواهد گرفت لذا باید قبوض مربوط به حق بازنشستگی را مرتباً در رأس مواعد معینه پرداخت نمایند. تمدید پروانه کارآموزی موکول به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه خواهد بود.

44- کارآموزان وکالت مکلفند مرتباً به کانون وکلا مراجعه تا از تصمیمات کانون وکلا و ارگان های آن خصوصاً کمیسیون کارآموزی مطلع شوند. الصاق تصمیمات کانون وکلا و کمیسیون کارآموزی در تابلو اعلانات و یا سایت کانون و همچنین اعلام آن در جلسات سخنرانی به منزله ابلاغ به کارآموزان وکالت می باشد و هیچگونه عذری در باب عدم اطلاع در این مورد قابل پذیرش نخواهد بود.

45- کارآموزان وکالت مکلفند کارهایی را که از طرف ارگان های کانون وکلا به آنان ارجاع می شود در اسرع وقت به نحو مطلوب انجام دهند و گزارش آن را به موقع به ارگان مربوط تسلیم نمایند.

46- این مقررات و شرح وظایف در جلسه مورخ 23/3/85 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و شرح وظایف قبلی ملغی الاثر می باشد.

سرخط خبرها: