حقوق نیوز

وکالت در قانون مدنی

Feed Link JS News

وکالت در قانون مدنی

فصل سیزدهم : قانون مدنی (مصوب 1307) در وکالت

مبحث اول - در کلیات

656 - وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده 657 - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .

ماده 658 - وکالت ایجابا و قبولا بهر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.

ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .

ماده 660 - وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .

ماده 661 - درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده 662 - وکالت باید در امری داده شودکه خود موکل بتواندآن را بجا آورد وکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده 663 - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق

وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده 665 - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.

 

مبحث دوم - درتعهدات وکیل ماده

666 – هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهدبود. ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف وعادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

ماده 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه راکه بجای او دریافت کرده است به او رد کند. ماده 669 - هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت درآن بنماید مگراین که هریک مستقلا وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده 670 - درصورتی که دونفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده 671 - وکالت در هرامر مستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .

ماده 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهدبود.

 

مبحث سوم - در تعهدات موکل

ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده است ، انجام دهد. در موردآنچه که درخارج ازحدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده 675 - موکل باید تمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقررشده باشد.

ماده 676 - حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .

ماده 677 - گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که با اجرت باشد.

 

مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاءوکالت

ماده 678 - وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود :

1)به عزل موکل

2)به استعفای وکیل

3)به موت یابه جنون وکیل یا موکل

ماده 679 - موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.

ماده 680 - تمام اموری که وکیل تاقبل از رسیدن خبرعزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است . ماده 681 – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد.

ماده 683 - هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

مقررات وکالت

وکالت در قانون مدنی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت وکالت در قانون...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 445
سرخط خبرها: