حقوق نیوز

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

Feed Link JS News
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد فروش اقساطی آپارتمان

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

حقوق نیوز/ نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۰
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد با...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد با مجری و عاملیت فروش مجمتع آپارتمانی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد با...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
سرخط خبرها: