حقوق نیوز

قراردادهای مشاوره

Feed Link JS News
قرارداد مشاوره

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 304
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 346
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 428
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 499
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور فنی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 552
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قراردادهای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 545
قرارداد مشاوره

قرارداد کاری برای مدت معین

حقوق نیوز/نمونه...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۶
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2964
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2906
قرارداد مشاوره

قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی)

حقوق نیوز/نمونه...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۲
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 687
قرارداد خدمات مالی

(شناخت سیستم های مالی، اصلاح نارسایی ها و کاستی های استخراج شده شرکت)

حقوق نیوز/ نمونه...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 558
قرارداد مشاوره

قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها

حقوق نیوز/نمونه...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۹
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 544
قرارداد مشاوره

قرارداد خرید خدمات کارشناسی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۰
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 561
قرارداد مشاوره

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

حقوق نیوز/ نمونه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۳
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 552
قراردادهای مشاوره

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

حقوق نیوز/ نمونه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 585
قرارداد مشاوره

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

حقوق نیوز/ نمونه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۸
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 427
قرارداد مشاوره

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 427

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 401
قرارداد مشاوره

قرارداد اقدامات اداری، حقوقی وپیگیری های مربوط به پروژه ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۱
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 435
قرارداد مشاوره

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۹
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 419
قرارداد مشاوره

قرارداد اعزام پرسنل برای سرویس دهی در شرکت ها

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 320
سرخط خبرها: