امروز: جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268348
۱۸۷۲
۱
۰
نسخه چاپی
تعهد سازمانی (Organizational Commitment)

تعهد سازمانی را بشناسید

تعهد سازمانی از جمله نگرش هایی است که در مباحث رفتار سازمانی مطرح می شود. این نگرش حالتی است که فرد ، سازمان و بخصوص هدف های آن را معرف خود می داند و تمایل دارد تا عضو آن باقی بماند

تعهد سازمانی را بشناسید
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

تعهد سازمانی را بشناسید

تعهد سازمانی از جمله نگرش هایی است که در مباحث رفتار سازمانی مطرح می شود. این نگرش حالتی است که فرد ، سازمان و بخصوص هدف های آن را معرف خود می داند و تمایل دارد تا عضو آن باقی بماند. تعهد سازمانی در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر قابل بررسی است.

تعهد سازمانی چیست؟

تعهد سـازمانی حـالتی است که‌ فرد‌ ، سازمان و بخصوص هدف های آن را‌ معرف خود می داند‌ و تـمایل‌ دارد تـا عضو آن سازمان‌ باقی‌ بماند. تفاوت بین تـعهد سـازمانی و وابـستگی شغلی در این است که وابستگی شغلی‌ وقـتی‌ وجـود دارد که فرد شغل‌ خاصی‌ را‌ به خود نسبت‌ می‌ دهد وآن شغل را‌ معرف‌ خود مـی دانـد؛ در حالیکه، تعهد سازمانی تبلور ایـن حـالت است کـه فـرد، سـازمان‌ را‌ معرف هویت خود می‌داند.

مـفهوم‌ تـعهد سازمانی‌ در‌ موارد‌ متعددی بکار می رود‌. در اغلب موارد، از این عبارت برای اشاره بـه عـضوی از سازمان استفاده می کنیم‌ که‌ دارایـ‌تعهد سازمانی بالا باشد. در ایـن‌ حـالت‌، معمولاً‌، به‌ سه‌ الگوی رفـتاری قـابل‌ مشاهده‌ اشاره می کنیم. وقتی عضوی از سازمان را می بینیم که این الگوهای رفـتاری در او‌ تـجلی‌ یافته‌ است، این الگوها را بـه چـیزی ارتـباط‌ می‌ دهیم‌ کـه‌ آن را‌ تعهد می‌نامیم و می‌گوئیم ایـن فـرد متعهد است. اخیرا این رفتارها به عنوان رفتار شهروندی سازمانی نیز نامیده شده اسـت. سـه مؤلفه تعهد عبارتند از :

1) هویت یافتن بـا‌ اهـداف سازمان، آشـکارا مـباهات ورزیـدن به ماموریت سازمان و دفـاع از آن،

2) عضویت طویل المدت و قصد ماندن در سازمان( وفاداری)،

3) سطح بالایی از عملکرد وظیفه‌ای به مثابه رفتاری مـاوراء عـملکرد لازم‌.

تعهد سازمانی را بشناسید
 

ابعاد تعهد سازمانی

مي ير و آلن (١٩٨٤) در‌ مطالعات‌ خود سه بعد را براي تعهد سـازماني معرفي کرده اند: تعهد عاطفي، تعهد‌ هنجاري‌، تعهد‌ مستمر.

تعهد عاطفي مهم تـرين عـنصر تعهـد سازماني است که به عنوان وابستگي يا دلبستگي‌ فرد‌ به سازمان تعريف مي شود. فاکتورهايي مانند اعتقاد به اهداف ، ارزش ها و فرهنگ‌ سازماني‌، تمايل‌ به تلاش بالا براي سازمان و اهداف آن و تـمايل قـوي بـراي ادامه عضويت در سازمان نشان‌ دهـنده‌ تـعهد‌ عـاطفي بالاي نيروي انساني سازمان است . تعهد عاطفي بيان کننده نگرش مثبت‌ فرد‌ به سازمان است و چون شغل و سازمان را دوست دارد، عضويت خـود را در آن سـازمان حـفظ‌ مي کند‌.

تعهد هنجاري دومـين مفهوم و عنصري اسـت کـه تعهد‌ سازماني‌ را ايجاد مي کند. تعهد هنجاري به عنوان‌ نوعي‌ تعهد‌ و التزام تعريف شده است که کارکنان را‌ به‌ اين احساس هـدايت مـي کند کـه با سازمان بمانند.

تعهد مستمر جزء سوم تعهد‌ سازماني‌ اسـت که به عنوان نياز‌ به‌ ماندن با‌ يک‌ سازمان‌ به دليـل هزينـه بالاي ترک تعريف‌ شده‌ است . چنانچه فـرد سـازمان خـود را ترک کند، اين نوع سرمايه گذاريها‌ مانند‌ سهم سازمان از پرداخت بيمه هـا‌، آمـوزش هاي خاص، موقعيت‌، مزاياي‌ سازماني از قبيل وام ها‌ و غيره‌ از بين مي رود. ابعاد سه گانه تعهد سازماني بـا يکــديگر‌ هـمپوشـاني‌ و تداخل دارند، اما مستقل از‌ هم‌ هستند‌ و مي توان آنها را‌ به‌ صورت جداگانه مـحاسبه کـرد.

تـعهد سازماني در سازمان ها پيامدها و نتايجي دارد که مي تـوان از جملـه ايـن‌ پيامـده‌ پيامدهاي فردي (تعلق و وابـستگي، امـنيت ، تـصور‌ مثبت‌ از خود‌، پاداش‌ هاي‌ سازماني)، گروهی (ثبات عضويت‌ ، همبستگي بيشتر و اثربخشي گروه ) و سازماني (تـلاش مـسـتمر، کـاهش تـرک خدمت ، کاهش غيبت و تأخير و بهبود عملکرد‌) را‌ نام برد.

منابع:

1- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: اعضای جهاد دانشگاهی - عزت الله اصغری زاده -مجید سعیدی نژاد

2- شناسایی ارتباط ابعاد تعهد سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان (همبستگی کانونی) - مرجان فیاضی و دیگران

پایگاه خبری حقوق نیوز - کارآفرینان و مدیران موفق

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید