حقوق خبر
سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization)

آشنایی با سازمان جهانی تجارت

اندیشۀ ایـجاد‌ یـک‌ سـازمان‌ جهانی ناظر بر روابط تجارت بین المللی و تسهیل‌کننده تجارت جهانی به سال‌های پس از خاتمه‌ دومین جـنگ جهانی برمی‌گردد.یک نهاد بازرگانی بین المللی برای رفع محدودیت‌ها و امتیازهای‌ تبعیض‌آمیز و نـظم و نسق‌بخشیدن به‌ وضع‌ تـجارت جـهانی کاملا محسوس بود. به‌همین جهت حرکت‌هایی برای ایجاد یک سازمان بین المللی تجاری آغاز شد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

اندیشۀ ایـجاد‌ یـک‌ سـازمان‌ جهانی ناظر بر روابط تجارت بین المللی و تسهیل‌کننده تجارت جهانی به سال‌های پس از خاتمه‌ دومین جـنگ جهانی برمی‌گردد.یک نهاد بازرگانی بین المللی برای رفع محدودیت‌ها و امتیازهای‌ تبعیض‌آمیز و نـظم و نسق‌بخشیدن به‌ وضع‌ تـجارت جـهانی کاملا محسوس بود. به‌همین جهت حرکت‌هایی برای ایجاد یک سازمان بین المللی تجاری آغاز شد.

در علم اقتصاد، جهانی شـدن بـه معنای افزایش آزادی افراد و بنگاه‌ها جهت انجام‌ معاملات‌ با افراد و بنگاه‌های سایر کشورها تعریف می‌شود. در این فـرایند بـازارهای داخـلی به‌ روی‌ عرضه‌کنندگان‌ خارجی باز شده و عرضه‌کنندگان داخلی نیز به بازارهای خـارحی دسـترسی پیـدا می‌کنند. خصوصیت کلیدی‌ این‌ فرایند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افـراد و بـنگاه‌های فـرامرزی‌ و برابری‌ هزینه‌ انجام معاملات با هزینه‌های مشابه در داخل کشور می‌باشد. مبادلات بین‌المللی را که بـه‌ رونـد‌ جهانی شدن کمک می‌کنند، می‌توان در چهار گروه عمده بررسی نمود.

1-تجارت‌ بین‌المللی‌: تـبادل‌ کـالا و خـدمات با افراد و بنگاه‌های آن سوی مرز.

2-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: تاسیس، راه‌اندازی و کنترل بنگاه‌های‌ صنعتی‌ یـا‌ تـجاری یک کشور توسط افراد کشورهای دیگر.

3-تبادلات مالی، از قبیل سرمایه‌گذاری‌های‌ پرتفوی‌، وام دهی و اسـتفراض.

4-مـهاجرت نـیروی کار، یعنی عرضه خدمات نیروی کار در یک کشور توسط افرادی‌ از‌ کشورهای دیگر.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار«گات» نامیده می‌شود، یک معاهده بین‌المللی است که با هـدف گـسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده‌ است‌.گات در واقع موافقتنامه‌ای چند جانبه در بازرگانی بین‌المللی بوده است که به سال 1947 به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین‌المللی مبنای همکاری کشورهای عـضو قـرار گرفت. این موافقتنامه‌ در‌ ابتدا‌ برای مدت زمان محدود تنظیم‌ شد‌ و قرار‌ شد تا تشکیل «سازمان تجارت جهانی» به کار خود ادامه دهد.

سازمان تجارت‌ جهانی‌ یکی‌ از سازمان‌های بین المللی است که در‌ ارتـباط‌ بـا قـواعد و مقررات تجارت خارجی کشورهای مختلف است. سازمان تجارت جهانی در سال‌ 1995‌، به سـبب تـوافقنامه‌ای که در‌ جلسه‌های‌ پایانی گفت‌وگوهای‌ گات‌(توافقنامه‌ کلی در خصوص تعرفه‌ها و تجارت)در‌ دور‌ اروگوئه در سال 1994 در مراکش به امضا رسـید، تـأسیس شد.

نـکته‌ای که بایستی به آن توجه داشت، این است که هر چـند پیوندهایی بین‌ GATT‌ و WTO‌ وجود دارد ولی نمی‌توان از WTO به عنوان GATT سابق یاد نمود‌ چون‌ تفاوت‌های‌ حقوقی، سیاسی و اقتصادی بسیاری میان گات و سـازمان تـجارت جـهانی وجود دارد که باید مورد‌ توجه‌ قرار‌ گیرد.

وظایف سازمان

سـازمان جـهانی تـجارت پنج وظیفه عمده دارد که عبارتند‌ از‌:

1-مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعۀ‌ اهداف‌ مـوافقتنامه سـازمان‌ جهانی‌ تجارت‌.سازمان همچنین چارچوب لازم را برای‌ اجرا‌ و مدیریت موافقتنامه چندجانبه فراهم سازد.

2-فراهم نمودن امکانات گـردهمایی اعـضاء جهت مذاکره‌ و شور‌ دربارۀ روابط چندجانبه تجاری.

3-اجرای تفاهمات‌ و مقررات مربوط بـه روشـ‌های‌ حل‌ اختلاف.

4-اجرای مکانیسم بررسی سیاست‌های‌ تـجاری‌.

5-هـمکاری بـا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان وابـسته بـه آنها در‌ موارد‌ لازم.

اهداف‌ سازمان

در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت تصریح شده اسـت کـه اهـداف‌«گات‌»تأیید‌ و تنفیذ می‌گردد. ارتقاء سطح زندگی و درآمد،تأمین اشتغال کامل، توسعه تولید و تـجارت و بـهره‌برداری بهینه از‌ منابع‌ جهانی که از اهداف گات می‌باشد،از هدف‌های سازمان جهانی تجارت نیز‌ هـست‌ و بـه‌علاوه‌ در عـین‌حال اهداف دیگری نیز برای سازمان جهانی تجارت منظور شد که عبارتند از:

1-ضرورت‌ دستیابی‌ بـه‌«تـوسعۀ پایدار»با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و حفاظت از‌ محیط‌ زیست به نـحوی کـه بـا سطوح مختلف توسعۀ اقتصادی کشورها سازگار داشته باشد.

2-در موافقتنامه بر‌ این‌ نکته تأکید شده کـه بـاید اقدمات مثبتی انجام شود تا کشورهای درحال‌ توسعه‌ و نیز کشورهای کمتر تـوسعه یـافته بـتواند سهم‌ بیشتر‌ و بهتری‌ از تجارت جهانی به‌دست آورند.

بیشتر بخوانید:

کج‌رفتاریهای اقتصادی (قسمت اول)

کج‌رفتاریهای اقتصادی (قسمت دوم)

کج‌رفتاریهای اقتصادی (قسمت سوم)

کج‌رفتاریهای اقتصادی (قسمت چهارم)

کج‌رفتاریهای اقتصادی (قسمت پنجم)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت اول)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت دوم)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت سوم)

تعریف و روش های پولشویی دلایل و راه های مبارزه با آن (قسمت چهارم)

FATF و لوایح چهارگانه چیست؟ + وضعیت ایران

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منابع:

1- آشنایی با سازمان جهانی تجارت- بررسی های بازرگانی

2- تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران - رضا اکبریان

پایگاه خبری حقوق نیوز – مقالات اقتصادی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: