امروز: شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273371
۵۹
۱
۰
نسخه چاپی

ویروس کرونا | مدیریت کسب و کارها

شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی و ملی کشورها را با چالش های متعددی روبرو ساخته است. سرایت پذیری بالای این ویروس برای کسب و کارها و واحدهای تولیدی مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.

حقوق نیوز | کسب و کار | مقالات اقتصادی

ویروس کرونا | مدیریت کسب و کارها

شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی و ملی کشورها را با چالش های متعددی روبرو ساخته است. سرایت پذیری بالای این ویروس برای کسب و کارها و واحدهای تولیدی مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.

مدیران واحدهای تولیدی برای هدایت بهتر کسب و کار خود در موارد بحرانی به ویژه بحران کرونا ویروس رعایت موارد زیر را برای کمک به کسب و کارشان مدنظر قرار دهند.

ارتباطات

حفظ ارتباطات بین مدیــران واحدهای تولیدی و کارکنان مجموعه از اهمیت بالایی در زمان بحران به ویژه بحران کرونا ویروس جدید برخوردار اســت.

امروزه با توجه به گســتردگی فضای مجازی امکان دسترسی به اطالعات متناقض زیاد است که سبب احساس اضطراب و یا سردرگمی کارکنان شده است. لذا بر مدیران واحدهای تولیدی اســت تا ضمن ارتباط با کارکنان خود، اطلاعات زمینه ای و استدلال های مربوط به سیاست ها را به گونه ای واضح و روشن در اختیار آنان قرار دهند، و کارکنان با درک بهتر موقعیت قرار گرفتن واحدهای تولیدی در شــرایط غیرقابل پیشبینی ابتکار عمل را به دست گیرند. مدیران واحدهای تولیدی با ایجاد موارد زیر می توانند ارتباطات بین خود و کارکنان را فراهم نمایند.

1- ایجاد کانال واتس آپ برای کلیه پرسنل به عنوان تابلو اعلانات

2- ایجاد گروه های کاری واتس آپ مانند فروش، تولید، کنترل کیفی، لجستیک، مهندسی و ...

3- تشکیل جلسات مجازی در اسکایپ بیزینس با تعداد زیاد شرکت کننده

4- در شرکت های بزرگ تر که سرور دارند از نرم افزارهای پیچیده تر اختصاصی استفاده کنند که کلیه گروه ها روی سرورهای خود شرکت تشکیل می شود، تمام فایل ها سطح دسترســی دارند، جلســات مجازی تا 25 نفر تصویری با کیفیت مطلوب امکان پذیر است و سایر مزایای نرم افزارها

5- تقویت زیرساخت ها سخت افزاری مانند به روز کردن لپ تاپ ها و افزایش ســرعت اینترنت و تقویت سیســتم دوربین ها و ...

6- فیلمبرداری و تهیه گزارش کیفیت برای مشتریان و امکان کنترل و نظارت بر تحویل مجازی محصولات

7- استفاده از فضای اینترنتی برای انتقال فایل های حجیم تر

نیازهای کارمندان

بــرآوردن نیازهای کارکنان در واحدهای تولیــدی بویژه در شــرایط بحرانی جدید، نزد مدیران از اهمیت بالایی برخوردار اســت. در حال حاضر با توجه به محدودیت رفت و آمد افراد در شرایط بحران کرونا ویروس جدید، نیازهای کارکنان برای دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی، مقررات روزانه و مواردی از این دست برانگیخته شده است. در این شــرایط مدیران واحدهای تولیدی باید برای این موارد راه حل هایی از جمله ایحاد یک مرکز اطلاعاتی پیش بینی و توسعه داده، تا کارکنان بتوانند تمام اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. موارد زیر برخی از اطلاعات مورد نیاز واحدهای تولیدی را یادآوری می کند.

1- آموزش پرســنل و نظارت بر رعایــت پروتکل های بهداشــتی از لحظه خروج از منزل تا ورود به محل کار و در حیل زمان کار و بازگشت به منزل

2- اخذ تعهدنامه از کلیه پرســنل حتــی مدیران برای رعایت پروتکل بهداشتی شرکت تهیه پروتکل بهداشــتی برای شــرکت

3- تهیه پروتکل بهداشتی برای شرکت با همکاری پزشک و نماینده اداره بهداشت و اداره کار

4- فاصلــه اجتماعی از اهم موارد رعایت پرســنل است. با تعطیلی محل هایی مانند نمازخانه و کانتین و... امکان استفاده از این مکان ها برای افزایش فاصله اجتماعی وجود دارد، در برخی محل ها خط کشی های دو متر فاصله مفید است.

5- حذف ناهار و دوشــیفت کــردن فعالیت هایی که امکان پذیر است مانند دو شیفت 6 ساعته

سفر: با توجه به محدودیت تردد افراد در شرایط قرنطینه کرونا ویروس جدید، بر مدیران واحدهای تولیدی است که در خصوص سفر کارکنان خود سیاست گزاری های مسافرتی شامل مکان، دلایل، مجوزها و زمان را بررسی و بطور واضح و شــفاف در اختیار کارکنان خود قرار دهند. در این بخش موارد زیر می توانند مدنظر قرار گیرند.

- حتی الامکان تمام سفرها لغو شود

- برای انجام بازاریابی از روش های مجازی و ارسال فیلم و ... استفاده شود

کار از راه دور

کار از راه دور یــا دور کاری کارکنــان یکــی از سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران واحدهای تولیدی در شــرایط بحرانی از جمله شرائط کرونا ویروس جدید است. در این راستا مدیران واحدهای تولیدی باید در خط مشی های خود واضح بوده، محل اعمال، چگونگی و زمان بررسی را نیز اعلام نمایند. لازم به یادآوری است، که کار در منزل توسط کارکنان دربعضی از جغرافیاها بسیار نادر است. همچنین دورکاری در برخی از واحدهای تولیدی میسور نمی باشد.

تثبیت زنجیره تأمین

یکی از اصلی ترین سیاست های مدیران واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی بویژه بحران کرونا ویروس جدید تثبیت زنجیره تامین می باشد. در این راســتا بر مدیران واحدهای تولیدی است که با استفاده از ذخایر امن، منابع جایگزین و همکاری با تأمین کنندگان برای حل تنگناها ارتباط نزدیکی داشته باشند. همچنین در صورت امکان پذیر نبودن اتخاذ راه حل های سریع، مدیران واحدهای تولیدی باید با تهیه برنامه هایی راه حل های موقت را برقرار کــرده و برنامه ها را به کلیه ذینفعان مربوطه ابلاغ کنند. ضمنا مدیران واحدهای تولیدی در مواردی که تامین کننده متکی به شخص است می توانند امکان جایگزینی آن را بررسی نمایند.

پیگیــری و پیش بینی کســب وکار

مدیران واحدهای تولیدی به یاد داشــته باشــند بــه احتمال زیاد بحران از جمله بحران کرونایی موجود، نوســانات غیرقابل پیش بینی ایجاد خواهد کرد. لذا بر آنان است تا چرخه های گزارش دهی سریع را به گونه ای تنظیم کنند تا بتوانید درک کنند که چگونه تجارتشان تحت تأثیر قرار می گیرد. آنان باید بدانند در کجا کاهش لازم است و یا در کجا سرعت عمل در حال بهبود است. همچنین ایجاد یک بحران به معنای مصونیت از عملکرد مدیریت نیست و دیر یا زود بازارها قضاوت خواهند کرد که کدام واحدهای تولیدی به طــور مؤثر این چالــش را مدیریت کرده اند. مدیران واحدهای تولیدی با ایجــاد موارد زیر می توانند پیگیری و پیش بینی کسب و کار خود را فراهم نمایند:

1- باید دانســت که کرونا حداقل یکسال با ماست و باید رعایت فاصله اجتماعی را همــواره رعایت کنیم بنابراین روش های کاری باید برای دراز مدت تغییر کند.

2- شرکت ها برنامه اســتراتژیک خود را با وجود کرونا بازبینی کنند و نقشه استراتژیک جدید تهیه کنند.

3- ممکن است نیازهای بازار از نظر کمی و کیفی تغییر کند و بنگاهها باید تغییرات الزمه را انجام دهند.

بخشی از راه حل گســترده تر

واحدهای تولیدی بعنوان یک شــهروند شــرکتی باید از دیگران در زنجیره تأمین، صنعــت، جامعه و تصمیم دولتمردان در ســطح محلی و کشوری حمایت کنند. مدیران واحدهای تولیدی بایــد در نظر بگیرند که تجارت شــان چگونه میتواند در مراقبتهای بهداشتی، ارتباطات، موادغذایی یا حوزه های دیگر مشارکت داشته باشــد. آنان باید بین نیازهای حاد اجتماعی و توانایی های خاص خود متمرکز شوند به عبارت دیگر زندگی را هدف خود قرار دهند.

منبع

هدایت کسب و کار در شرایط کرونا ویروس جدید | دکتر مسیح انصاری | اقتصاد سبز | شماره 107 | خرداد 1399

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید