امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی

اژدهاکشی

اژدهاکشی در روايت های حماسی ايران

از آنجا كه درون مايه اساطير ايران، نبرد ميان نيروهـای اهـورايی و اهريمنـی اسـت و اژدها نيز يكي از بزرگترين آفريده هاي اهريمني به شمار مي آيد، بنـابراين نبـرد بـا ايـن پتيـاره، يكـي از بـن مايـه هـاي اسـاطيري، در بسـياري از منظومـه هـاي حماسـي و نيـز…
۱ سال پیش