امروز: پنج شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ میلادی

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ........... بین شرکت ........... به نمایندگی آقای ............. مدیرعامل شرکت، به آدرس .................... که در متن قرارداد به عنوان…
۸ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ................ به نمایندگی آقای ......... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ............ به شماره ........... به نمایندگی ............. که منبعد…
۸ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ .......... فی مابین شرکت ............. به نمایندگی ........... به نشانی ...................................................... که در این قرارداد…
۸ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این موافقت نامه در تاریخ ........... فی مابین شرکت ........... به نمایندگی آقای ........... به عنوان مدیرعامل به شماره ثبت ............. نزد…
۸ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ............... به نمایندگی آقایان ........... مدیر عامل و ............... ریاست هیئت مدیره که منبعد کارفرما…
۸ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها به نمایندگی آقای .......... به سمت مدیرعامل به آدرس…
۹ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید در تاریخ ............. فی ما بین شرکت ............. به مدیریت .............. به شماره ثبت ................ به نمایندگی آقای ............ که در این قرارداد کارفرما…
۹ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .............. به نمایندگی آقای ............... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ........... به شماره شناسنامه ............ صادره از…
۹ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه این قرارداد بین شرکت ............. به شماره ثبت ............... در اداره ثبت شرکت ها به نمایندگی آقای ................ مدیرعامل از یک طرف و آقای مهندس ...........…
۱ سال پیش

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و .......... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............ به شماره…
۱ سال پیش

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت ............ از یک طرف به نمایندگی آقای مهندس ........ که…
۱ سال پیش

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی .........

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ....... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... به شماره ثبت .......... با نمایندگی آقای .............…
۱ سال پیش

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس ................ از طرف دیگر که در متن…
۱ سال پیش

قراردادهای پیمانکاری

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ............... ماده 1) مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان های مجاور و وسایل زیست…
۱ سال پیش

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس ................ از طرف دیگر که در متن قرارداد مجری نامیده می…
۲ سال پیش

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ............... ماده 1) مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان های مجاور و وسایل زیست محیطی…
۲ سال پیش

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ......... بین آقای ......... فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صادره از ........ ساکن…
۲ سال پیش

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس ............................................................. به نمایندگی آقای ................. که…
۲ سال پیش

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ .......... بین شرکت ............. به مدیریت آقای .......... و شرکت ............. به مدیریت آقای به عنوان مشاور و سرکار ............... به عنوان ناظر…
۲ سال پیش

رأی داوری مبنی بر ابطال نظریه حکم قرارداد و صدور حکم به استرداد وجه ضمانت ها و خسارات

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 225/17/88/د36 تاریخ صدور: 25 اسفند 1388 کلید واژه‌ها: قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات اداری؛ اختیار مدیر پروژه؛ رابطه مدیر پروژه با کارفرما مشابه رابطه وکیل و…
۳ سال پیش