امروز: دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۳ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263477
۳۴۰۷
۱
۰
نسخه چاپی
داوری

رأی داوری با موضوع مطالبه 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل ارزش سوخت کشتی احسان و 7320 دلار آمریکایی بابت هزینه مخابرات کشتی احسان و سکان و مبلغ 3,491,478 ریال بابت هزینه بانداستور کشتی احسان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

رأی داوری با موضوع مطالبه 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل ارزش سوخت کشتی احسان و 7320 دلار آمریکایی بابت هزینه مخابرات کشتی احسان و سکان و مبلغ 3,491,478 ریال بابت هزینه بانداستور کشتی احسان

شماره رای: 258/2/89//36

تاریخ صدور رای: 10/12/1390

کلید واژه

قلمرو شرط داوری؛ تفکیک صلاحیت رد داور و مرکز داوری؛ نمونه رای داوری؛ از صلاحیت مراجع قضایی.

خواهان: شرکت جمهوری

خوانده: شرکت اقیانوس

خواسته: مطالبه 30/35,685 دلار مریایی بابت تعدیل ارزش سوخت کشتی احسان و 7320 دلار آمریکایی بابت هزینه مخابرات کشتی احسان و سکان و مبلغ 3,491,478 ریال بابت هزینه بانداستور کشتی احسان

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: آقای مسعود دانشمند

گردش کار

1-شرکت جمهوری طی نامه شماره 4319310 مورخ 17/01/89 دعوایی علیه شرکت اقیانوس به خواسته 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل بهای سوخت و مبلغ 7320 دلار آمریایی بابت هزینه مخابرات و مبلغ 3,491,478 ریال بابت بانداستور مطرح نموده است.

2-شرکت خواهان قرارداد کارگزاری خدمات رادیویی کشتی های احسان و سکان را به شماره 2829/86 مورخ 10/04/86 وصورت جلسه تصویب قرارداد اجاره کشتی احسان به شماره 1560/14200 مورخ 16/08/85 و مکاتبات و قرارداد و نامه های داخلی شرکت خواهان (که فاقد امضاء شرکت خوانده است) بعنوان مستندات شکایت به مرکز داوری اتاق ایران ارسال کرده است.

3- در تاریخ 30/03/89 شرکت خواهان قرارداد کارگزاری خدمات رادیویی کشتی های سکان و احسان را در دو صفحه که امضاء خواهان و خوانده ذیل صفحه دوم آن است به مرکز داوری تسلیم می کند.

4-شرکت اقیانوس (خوانده) طی نامه شماره 1440/8902/GO مورخ 10/02/89 همراه باتصویر نامه شماره 1432/8811/GO مورخ 06/11/88 خطاب به شرکت خواهان و در پاسخ ادعاهای شرکت جمهوری اعلام می نماید:

1-4-هزینه مخابرات مبلغ 35,438 دلار آمریکایی به حساب شرکت جمهوری در تاریخ 15/02/88 پرداخت گردید.

2-4-مابه التفاوت نرخ سوخت مبلغ 30/35,685 دلار آمریکا مورد توافق قرار گرفت که باید به شرکت اقیانوس پرداخت گردد که در نهایت توافق شد مبلغ 83,000 دلار به شرکت جمهوری پرداخت و کلیه موارد فی مابین از جمله هزینه پرسنلی، بیمه P&I، تغییر نرخ ارز و UNDER CONSUMMPTION سوخت تسویه شده اعلام گردد.

3-4-در خصوص مبلغ 3,491,478 ریال بابت بانداستور، هزینه قطعات نو خریداری شده مربوط به کشتی های احسان و سکان تحویل نشده و قطعات در بندرعباس موجود است.

5-مرکز داوری اتاق ایران طی نامه شماره 503/2/89/د/36 مورخ 12/04/89 به شرکت خواهان طی نامه شماره 611/2/89/د/36 مورخ 11/05/89 به شرکت خوانده اعلام کرد:

-طبق ماده 7 قرارداد شماره 2829/86 مورخ 10/03/86 هزینه مخابرات کشتی های سکان و احسان مبلغ 7320 دلار مورد اختلاف باید در مراجع قضائی پیگیری شود و مرکز داوری صلاحیت رسیدگی ندارد.

-مطالبه مبلغ 30/35,685 دلار، بابت تعدیل بهای سوخت و مبلغ 3,491,478 ریال بابت بانداستور مشمول بند 1-12 قرارداد چارترپارتی شماره 10875/85/CH/FAY مورخ 11/9/2006 در مرکز داوری قابل رسیدگی است.

6- شرکت جمهوری در نامه شماره 765/19310 مورخ 23/04/1389 ضمن ارسال کپی مدارک اعلام کرد "قرارداد اجاره کشتی (چارترپارتی) به امضاء مستاجر نرسیده و تعهدات قرارداد بر اساس فیکسچر مورخ 11/09/2006 است."

7- مرکز داوری اینجانب مسعود دانشمند را بعنوان داوری منتخب مرکز داوری به طرفین معرفی نمود و اعلام کرد که اگر ایراد و اعتراضی به سمت اینجانب بعنوان داور منتخب دارند اعلام کنند که هیچ کدام از طرفین ایراد و اعتراضی نکردند.

8-با دعوت قبلی از اصحاب دعوی، در تاریخ 29/09/89 جلسه ای در محل مرکز داوری اتاق ایران با حضور آقای سید احمد و آقای مجید از شرکت جمهوری و آقای حسینی نماینده شرکت اقیانوس و با حضور اینجانب داور منتخب تشکیل و طرفین با حسینی نماینده شرکت اقیانوس و با حضور اینجانب داور منتخب تشکیل و طرفین با امضاء صورت جلسه موافقت خود با داوری مرکز داوری اتاق ایران را اعلام و اختیار حل و فصل اختلاف بصورت دوستانه و سازش را به مرکز داوری اتاق ایران تفویض نمودند. بنابراین صلاحیت مرکز داوری و اینجانب بعنوان داور منفرد و منتخب محرز است.

9-جلسه رسیدگی در تاریخ 01/06/90 با حضور آقای سید احمد و آقای مجید نمایندگان شرکت جمهوری (خواهان) و آقای حسینی نماینده شرکت اقیانوس (خوانده) و به ریاست اینجانب مسعود دانشمند داور منتخب تشکیل و با توضیح خواسته خواهان و مدارک ارسالی خواهان و خوانده و استماع دفاعیات نمایندگان خواهان و خوانده و تایید دریافت مبلغ 83,000 دلار توسط شرکت خواهان و عدم ارائه مدرک مستند در خصوص بانداستور ختم رسیدگی اعلام می شود.

اینک با استعانت از خداوند به شرح زیر رای صادر می شود.

رای داور

با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی خواهان و خوانده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین به شرح مضبوط در پرونده،

با توجه به اینکه مطالبه 7320 دلار آمریکا بابت هزینه مخابرات کشتی های احسان و سکان طبق ماده 7 قرارداد شماره 2829/86 مورخ 10/03/1386 منعقده فی مابین خواهان و خوانده، می بایست در مراجع قضائی پیگیری شود لذا اینجانب بعنوان داور صلاحیت رسیدگی به این قسمت از ادعای خواهان را ندارم و قرار عدم صلاحیت داور در این مورد صادر می شود.

با توجه به اینکه طبق مدارک موجود در پرونده مبلغ 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل بهای سوخت می بایست از طرف اجاره کننده (شرکت جمهوری-خواهان) به شرکت (اقیانوس – خوانده) پرداخت گردد.

با توجه به اینکه شرکت خوانده می بایست مبالغی بابت هزینه پرسنلی، بیمه P&I، تغییر نرخ ارز و UNDER CONSUMMPTION سوخت به شرکت خواهان بپردازد که طی جلسه ای فی مابین مدیران دو شرکت خواهان و خوانده توافق می گردد مبلغ 83,000 دلار توسط خوانده در حق خواهان پرداخت گردد.

با توجه اینکه شرکت خوانده مبلغ 83,000 دلار بابت تسویه کلیه امور فی مابین به شرکت خواهان پرداخت نموده که پرداخت این مبلغ (معادل به درهم امارات عربی متحده) به موجب مفاد صورت جلسه رسیدگی به شکایت شرکت خواهان که در تاریخ 01/06/90 در مرکز داوری اتاق ایران تشکیل گردید، مورد تایید نمایندگان شرکت خواهان قرار گرفته است، لذا موضوع مبلغ 30/35,685 دلار تسویه و پرداخت شده که مورد تایید طرفین است و بنابراین حکم به رد دعوی در این قسمت صادر و اعلام می شود.

با توجه اینکه مبلغ 3,491,478 ریال هزینه بانداستور از طرف شرکت خوانده سند قابل قبولی ارائه نکرده و شرکت خواهان نیز به مطالبه مبلغ مذکور اصرار دارد و دفاع قابل قبولی نیز شرکت خوانده بعمل نیامده است، لذا موضوع ادعای خواهان درباره مطالبه مبلغ مذکور ثابت تشخیص داده می شود و شرکت خوانده را مستنداً به مواد 219، 190 قانون مدنی به پرداخت مبلغ 3,491,478 ریال بابت بانداستور در حق شرکت خواهان محکوم می کند، سایر ادعاهای طرفین به علت فقد دلیل، محکوم به رد است.

در مورد هزینه های داوری طبق آئین نامه مرکز داوری هزینه ها محاسبه و بر اساس ماده 497 آئین دادرسی مدنی بالمناصفه بر عهده طرفین است. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ به طرفین لازم الاجراست.

داور پرونده

مسعود دانشمند

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید