حقوق خبر

گزیده آرای داوری

Feed Link JS News

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف غير قضايي است كه رای داور مانند رای قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

تحقق سیاست های قضا زدایی يكي از اهداف داوري است تا به جای اینکه مسایل از طریق دادگاه حل شود از طریق داوری حل شود كه این خود راهکاری برای کاهش پرونده ها و رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر به پرونده های تجاری و غیر تجاری مورد اختلاف در حقوق داخلي و بين الملل است .
 البته اين مهم ميسر نمي گردد مگر با صدور آرايي تخصصي و فني و بر مبناي عدالت و قابل پذيرش توسط داوران كه در راستاي توسعه فرهنگ داوري  حقوق نيوز اقدام به انتشار آراء صادر شده توسط حقوقدانان و اساتيد نخبه و برتر كشور نموده است كه در ادامه آنها را مشاهده خواهيد كرد


آرای داوری

 

نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان ناشی از قرارداد مورخ 12/2/1385 اعلام نظر در مورد 9 فقره چک های خواهان تسلیم شده به شرکت خوانده و تعیین حق الزحمه و هزینه های مورد مطالبه خواهان و تعیین ماهیت قرارداد مورد بحث

34 شماره رای: 232/19/87/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 3/5/138 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2308

نمونه رأی داوری با موضوع داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

33 شماره رای: 242/16/89/د/36 تاریخ صدور رای: 14/12/1389 کلید واژه: احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ نمونه...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2135

نمونه رأی داوری با موضوع اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390

31 شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2490

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

35 شماره رای: 251/15/89/د/36 تاریخ صدور رای: 2/6/1390 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2174

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

32 شماره رای: 254/3/90/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ نمونه رای...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1971

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 دانلود نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1908

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 دانلود نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1872

رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد خوانده

30 شماره رای: 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/90 کلید واژه بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ نمونه رای...
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۶
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2193

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

29 شماره رای: 259/6/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 10/12/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛...
۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۳
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1802

نمونه رأی داوری با موضوع پرداخت بهای چهار کامیون قیر

28 شماره رای: 261/24/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/1390 کلید واژه: رای سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزینه های انجام تعهد؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1921

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

27 شماره رای: 244/38/86/د/36 تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه های...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2651

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

26 شماره رای: 241/24/88/د/36 تاریخ صدور رای: 10/12/1389 کلید واژه: حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2046

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

25 شماره رای: 250/12/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان دردو مرجع؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2097

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

24 شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 4/2/1390 کلید واژه: تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1764

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

23 شماره رای: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1389 کلید واژه: توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1761

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ 115/209/505 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/559 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

22 شماره رای: 260/22/90/د/36 تاریخ صدور رای: 17/12/1390 کلید واژه: تفسیر قرارداد؛ تعدیل قیمت در قرارداد؛ نمونه...
۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1933

نمونه رأی داوری با موضوع فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

21 شماره رای: 263/9/90/د/36 تاریخ صدور رای سازشی: 24/12/1390 کلید واژه: حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق...
۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2094

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

19 شماره رای: 233/16/88/د/36 تاریخ صدور رای: 15/5/1389 کلید واژه اصل جانشینی بیمه گر به جای بیمه گذار؛ داوری تجاری بین...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2165

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

20 شماره رای: 230/15/88/د/36 تاریخ صدور رای: 13/4/1389 کلید واژه انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2745

نمونه رأی داوری با موضوع 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان.

18 شماره رای: 247/14/89/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلید واژه داوری بین المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2387
سرخط خبرها: