حقوق خبر

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

Feed Link JS News
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

  دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال...
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 25
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 39
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 49
حقوق داوری داخلی

اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری

  اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری پس از امضای موافقت نامه داوری، از محاکم دولتی سلب صلاحیت شده و داوری یگانه مرجع رسیدگی به...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 34
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت دوم)

  نقش دادگاه در تعیین داوری در برخی موارد طرفین در تعیین داوری به عنوان روش حل و فصل منازعه اختلافی ندارند و از پیش بر این روش به...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 35
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت اول)

  نقش دادگاه در تعیین داوری نقش دادگاه در تعیین داوری از دو منظر قابل بررسی است : یکی انتخاب داوری به عنوان طریقه حل و فصل منازعه...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 39
حقوق داوری داخلی

استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری

  استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری هرچقدر هم که در باب استقلال داوری و قدرت نوظهور آن اقامه دلیل شود باز هم نمی توان...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 33
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری

  نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری در اینجا مقصود از اعتبار دهی، شناسایی و به رسمیت شناختن است. در این مفهوم، اعتبار توافق...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 38
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت ششم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 40. صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه رسیدگی...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 36
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت هفتم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 50. اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 39
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت پنجم)

  31. تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 33
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت چهارم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 24. اعتراض به رای داوری قبل از ابلاغ آن تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معرض...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 38
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت سوم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 17. الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 45
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت دوم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 10. بطلان، ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی داوری راجع به...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 48
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت اول)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 1.بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 48
حقوق داوری داخلی

ارکان تشکیل داوری (قسمت پنجم)

  ارکان تشکیل داوری اجرت داوری چنانچه طرفین در خصوص هزینه های داوری توافقی به عمل آورده باشند همان توافق معتبر است. پس اگر...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 48
حقوق داوری داخلی

ارکان تشکیل داوری (قسمت چهارم)

  ارکان تشکیل داوری توافق در ارجاع امر به داوری بعد از مطالعه شرایط طرفین داوری و داور، به بررسی توافق نامه داوری می...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 43
حقوق داوری داخلی

ارکان تشکیل داوری (قسمت سوم)

  ارکان تشکیل داوری داور وجود داور از دیگر ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری منتفی است. داور می...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 51
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

  دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور 1-هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم :...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 54
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

  دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری 1-ابطال بخش نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری ریاست...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 59
سرخط خبرها: