حقوق خبر

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

Feed Link JS News
جهات ابطال رای داور

جهات ابطال رای داور 4

  جهات ابطال رای داور  5-عدم رعایت شرایط قرارداد 5-1- احترام به حاکمیت اراده تاکنون اشارات بسیاری به لزوم رعایت...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 749
جهات ابطال رای داور

جهات ابطال رای داور 3

  جهات ابطال رای داور 3-تمایز امور حکمی و موضوعی تمایز این امور، در اینجا هم تاثیرات خود را نشان می دهد. رای داور ممکن است...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 747
جهات ابطال رای داور

جهات ابطال رای داور 1

  حقوق نیوز - ماده 489 قانون در خصوص جهات ابطال رای داور بیان می دارد: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1- رای...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 753
جهات ابطال رای داور

جهات ابطال رای داور 2

  2-اصول و تشریفات دادرسی 2-1- تفاوت رسیدیگی داور و دادرس یکی از اهداف داوری، تحقق «عدالت خصوصی» بین طرفین است؛ عدالتیکه...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 749
ابطال رای داور

ابطال رای داور- قواعد عمومی 3

  ابطال رای داور 6-مرجع صالح در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور را دارد، باید گفت که ماده 490 تا...
۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 936
ابطال رای داور

ابطال رای داور- قواعد عمومی 2

  3-ذینفع و خوانده دعوا 3-1- قاعده عمومی در دعوای ابطال رای داور، ذینفع، نوعاً محکوم علیه رای داوری است؛ اما ممکن است بخشی...
۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 939
ابطال رای داور

ابطال رای داور- قواعد عمومی 1

  ابطال رای داور حقوق نیوز - شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری...
۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 936
اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای داور

اعاده دادرسی

  حقوق نیوز - رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود. قابلیت اجرای رای داور، آثار مهمی به دنبل دارد علاوه بر طرفین...
۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 954
اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای داور

اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور

  رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می شود. قابلیت اجرای رای داور، آثار مهمی به دنبل دارد علاوه بر طرفین اختلاف، ممکن است...
۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 961

قواعد ابلاغ در داوری

  قواعد ابلاغ در داوری 1-ابلاغ و مساله اطلاع از جریان داوری داوری، نوعی دادرسی خصوصی و محرمانه است اما طرفین اختلاف، باید...
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2527
آثار رای داوری

آثار رای داوری 3

  آثار رای داور 3 5- رای داور و اختیار طرفین داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار، تنها در مرحله آغاز...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1470
آثار رای داوری

آثار رای داوری 2

  آثار داوری 2 3- اعتبار رای داور در دعوای جزایی طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1458
آثار رای داور

آثار رای داور 1

  آثار رای داور قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1460
اجرت داوری و مسئولیت داور

اجرت داوری و مسئولیت داور

  اجرت داوری و مسئولیت داور مواد 497 الی 500 قانون به حق الزحمه داور اشاره نموده و بر حسب منطوق خود ابهامی ندارند تا نیاز به...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3160
رابطه قرارداد اصلی و داوری

رابطه قرارداد اصلی و داوری

  رابطه قرارداد اصلی و داوری در بیشتر موارد، شرط داوری ضمن قرارداد اصلی درج می شود و این امر مسایلی را مطرح می نماید که مختصراً...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3140
اوصاف رای داور

اوصاف رای داور

  اوصاف رای داور 1-اوصاف درونی رای داور برای اینکه رای داور شناخته بشود، باید ان را توصیف نمود زیرا هر تصمیم که داور اتخاذ...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3667
مره و تکرار در داوری

مره و تکرار در داوری 2

  مره و تکرار در داوری 2 3-رویه قضایی در مساله تکرار پذیری داوری این موضوع کمتر در رویه قضایی گزارش شده و علت آن نیز به این...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3270
اوصاف داور

اوصاف داور 2

  اوصاف داور 2 5-نمایندگی یکی از طرفین طرفین در انتخاب هر شخصی به عنوان داور آزاد هستند مگر در موارد مصرح که در قانون ذکر...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3276
زوال داوری

زوال داوری

  زوال داوری ممکن است جهات مختلفی برای زوال قرارداد یا شرط داوری تصور شود؛ ماده 481 قانون با بیان «در موارد زیر داوری از بین می...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3299
اوصاف داور

اوصاف داور 1

  اوصاف داور داور، به عنوان شخصی که قرار است بین طرفین قضاوت کند، چه اوصافی دارد؟ بدیهی است که هر شخصی را نمی توان به عنوان داور...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3265
سرخط خبرها: