حقوق خبر

قوانین داوری و میانجیگری

Feed Link JS News

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – پیش پرداخت هزینه ها 1.درخواست شروع داوری مطابق این...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 115

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir مقررات‌ كلي‌ ماده‌ 1 ـ ديوان‌ بين‌المللي‌ داوري‌ 1.ديوان‌...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 78

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – محرمانه بودن کار دیوان بین المللی...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 82

اساسنامه دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

اساسنامه دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – وظیفه دیوان 1.وظیفه دیوان بین المللی داوری...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 85

کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید (ICSID)

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر نام های دیگر : کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 71

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ماده 1 - 1-این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 82

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ‌ماده واحده - به دولت اجازه داده...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 79

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران www.newslaw.ir بخش اول : مقررات عمومی ماده 1 – دامنه شمول 1-1-هرگاه طرفین کتباً...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 81

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی www.newslaw.ir ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 64

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول- کلیات ماده 1- تعاریف اصطلاحاتی که در این آیین داوری به...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 77

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول- کلیات ماده ۱- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 73

رای هیئت عمومی در رابطه با ابطال مصوبه 168692/ت36959 هـ 1385/12/16 هیئت وزیران

رای هیئت عمومی در رابطه با ابطال مصوبه 168692/ت36959 هـ 1385/12/16 هیئت وزیران www.newslaw.ir مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 75

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدن حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدن حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان www.newslaw.ir ماده ۱۹: نحوه حل و فصل اختلاف:...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 64

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان www.newslaw.ir ماده ۲۶: نحوه حل و فصل اختلاف:...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۹
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 58

از شرایط عمومی پیمان

از شرایط عمومی پیمان www.newslaw.ir ماده ۵۳ : حل اختلاف الف)هرگاه دراجرایاتفسیرمفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 72

قانون نمونه ی داوری آنسیترال

قانون نمونه ی داوری آنسیترال www.newslaw.ir فصل اول. مقررات عمومی ماده 1. قلمرو اجرا 1-این قانون، با رعایت هرگونه موافقت...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 81

آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران

آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول – کلیات ماده 1- موضوع فعالیت مرکز داوری اتاق ایران (از...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 74

آیین نامه هزینه های داوری اتاق داوری ایران

آیین نامه هزینه های داوری اتاق داوری ایران www.newslaw.ir ماده 1- هزینه‌های داوری عبارت است از: هزینه ثبت دادخواست...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 73

از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه www.newslaw.ir ماده۳۲ : ادارات اوقاف و امور خیریه...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 84

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربری

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربری www.newslaw.ir ماده ۱۶: ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 62
سرخط خبرها: