حقوق خبر

قوانین داوری و میانجیگری

Feed Link JS News

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – پیش پرداخت هزینه ها 1.درخواست شروع داوری مطابق این...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 451

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir مقررات‌ كلي‌ ماده‌ 1 ـ ديوان‌ بين‌المللي‌ داوري‌ 1.ديوان‌...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 368

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – محرمانه بودن کار دیوان بین المللی...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 379

اساسنامه دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

اساسنامه دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – وظیفه دیوان 1.وظیفه دیوان بین المللی داوری...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 505

کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید (ICSID)

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر نام های دیگر : کنوانسیون واشنگتن 1965 یا ایکسید...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1174

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ماده 1 - 1-این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 362

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ‌ماده واحده - به دولت اجازه داده...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 309

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران www.newslaw.ir بخش اول : مقررات عمومی ماده 1 – دامنه شمول 1-1-هرگاه طرفین کتباً...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 474

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی www.newslaw.ir ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 327

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول- کلیات ماده 1- تعاریف اصطلاحاتی که در این آیین داوری به...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 369

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول- کلیات ماده ۱- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 322

رای هیئت عمومی در رابطه با ابطال مصوبه 168692/ت36959 هـ 1385/12/16 هیئت وزیران

رای هیئت عمومی در رابطه با ابطال مصوبه 168692/ت36959 هـ 1385/12/16 هیئت وزیران www.newslaw.ir مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 332

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدن حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدن حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان www.newslaw.ir ماده ۱۹: نحوه حل و فصل اختلاف:...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 269

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان www.newslaw.ir ماده ۲۶: نحوه حل و فصل اختلاف:...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۹
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 367

از شرایط عمومی پیمان

از شرایط عمومی پیمان www.newslaw.ir ماده ۵۳ : حل اختلاف الف)هرگاه دراجرایاتفسیرمفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 332

قانون نمونه ی داوری آنسیترال

قانون نمونه ی داوری آنسیترال www.newslaw.ir فصل اول. مقررات عمومی ماده 1. قلمرو اجرا 1-این قانون، با رعایت هرگونه موافقت...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 396

آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران

آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران www.newslaw.ir فصل اول – کلیات ماده 1- موضوع فعالیت مرکز داوری اتاق ایران (از...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 310

آیین نامه هزینه های داوری اتاق داوری ایران

آیین نامه هزینه های داوری اتاق داوری ایران www.newslaw.ir ماده 1- هزینه‌های داوری عبارت است از: هزینه ثبت دادخواست...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 407

از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه www.newslaw.ir ماده۳۲ : ادارات اوقاف و امور خیریه...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 333

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربری

از آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربری www.newslaw.ir ماده ۱۶: ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 286
سرخط خبرها: