حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز کاسه کوزه...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 140
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عمو...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 205
دسته بندی: ادبیات
هوشنگ ابتهاج

زندگی نامه ی کامل امیر هوشنگ ابتهاج

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 284
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و یکم)

پایگاه خبری حقوق نیوز شال و...
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 295
دسته بندی: ادبیات

زندگی نامه ی احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 294
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیستم)

پایگاه خبری حقوق نیوز زاغ سیاه...
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت نوزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز دست به...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 282
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هجدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز خر چه...
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هفدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز حرف راست...
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 345
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت شانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز چنته خالی...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 357
دسته بندی: ادبیات

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 11-...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 438
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت پانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز جهوده خون...
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 378
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت چهاردهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تیری در...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 272
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت سیزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تر و خشک...
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 345
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دوازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز پول مثل...
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 320
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (3)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 430
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت یازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز پا را به...
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 328
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (2)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 395
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نبرد...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 495
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز به دعای...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 314
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: