حقوق خبر

آرای دادگاه‌ها در خصوص داوری

Feed Link JS News

نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

  ● تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1286

نمونه رأی دادگاه با موضوع صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری

  ● صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1120

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1098

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین داور مرضی‬ الطرفین توسط دادگاه

  ● تعیین داور مرضی الطرفین توسط...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2059

نمونه رأی دادگاه با موضوع مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور مرضی‌الطرفین

  ● مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 997

نمونه رأی دادگاه با موضوع اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی

  ● اظهارنظر داور بر خلاف نظریه...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1384

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

  ● ماهیت داوری مندرج در قانون بخش...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2209

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 707

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور

  ● ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 737

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

  ● تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 849

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور2

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 743

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1373

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد

  ● دعوای ابطال رأی داور به علت...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۲
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1180

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1105

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

  ● فسخ قرارداد متضمن شرط داوری...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2438

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

  ● دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1873

رأی دادگاه با موضوع مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی

  ● مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 694

رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

  ● تعیین اشخاص حقوقی به عنوان...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 818
سرخط خبرها: