حقوق خبر

آرای دادگاه‌ها در خصوص داوری

Feed Link JS News

نمونه رأی دادگاه با موضوع تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین

  ● تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : طرح دعوا در...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 518

نمونه رأی دادگاه با موضوع صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری

  ● صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : چنانچه خواهان، حق داشته باشد...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 553

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظر‬خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که تصمیم...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 567

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین داور مرضی‬ الطرفین توسط دادگاه

  ● تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که در شرط مربوط به...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 914

نمونه رأی دادگاه با موضوع مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور مرضی‌الطرفین

  ● مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت عدم تراضی...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 521

نمونه رأی دادگاه با موضوع اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی

  ● اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : از آنجا که ارزیابی دلایل...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 745

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

  ● ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : داوری مذکور در قانون بخش...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 990

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اقدام...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 319

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور

  ● ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور از...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 353

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

  ● تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تعیین اشخاص ذی‌نفع در دعوا...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 339

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور2

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 350

نمونه رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اقدام دادگاه در...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 687

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد

  ● دعوای ابطال رأی داور به علت اظهارنظر داور مبنی بر فسخ قرارداد مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده :...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۲
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 602

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

  ● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست خواهان از...
۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 583

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

  ● فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : فسخ قرارداد مشتمل بر شرط...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1002

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

  ● دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در دعوای تأیید فسخ...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 1001

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

  ● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 645

رأی دادگاه با موضوع مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی

  ● مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در مواردی که...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 328

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی2

  ● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 352

رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

  ● تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی‌که شخص حقوقی به‌عنوان...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 375
سرخط خبرها: