حقوق خبر

داوری و میانجیگری

Feed Link JS News

نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان ناشی از قرارداد مورخ 12/2/1385 اعلام نظر در مورد 9 فقره چک های خواهان تسلیم شده به شرکت خوانده و تعیین حق الزحمه و هزینه های مورد مطالبه خواهان و تعیین ماهیت قرارداد مورد بحث

34 شماره رای: 232/19/87/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 3/5/138 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 64

نمونه رأی داوری با موضوع داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

33 شماره رای: 242/16/89/د/36 تاریخ صدور رای: 14/12/1389 کلید واژه: احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ نمونه...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 61

نمونه رأی داوری با موضوع اصلاح رای شماره 262/15/90/د/36 مورخ 24/12/1390

31 شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 51

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

35 شماره رای: 251/15/89/د/36 تاریخ صدور رای: 2/6/1390 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 78

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

32 شماره رای: 254/3/90/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ نمونه رای...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 57

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 دانلود نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 72

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 دانلود نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 66

رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد خوانده

30 شماره رای: 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/90 کلید واژه بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ نمونه رای...
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۶
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 56

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

29 شماره رای: 259/6/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 10/12/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛...
۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۳
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 50

نمونه رأی داوری با موضوع پرداخت بهای چهار کامیون قیر

28 شماره رای: 261/24/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/1390 کلید واژه: رای سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزینه های انجام تعهد؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 86

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

27 شماره رای: 244/38/86/د/36 تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه های...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 100

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

26 شماره رای: 241/24/88/د/36 تاریخ صدور رای: 10/12/1389 کلید واژه: حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 73

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

25 شماره رای: 250/12/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان دردو مرجع؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 61

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

24 شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 4/2/1390 کلید واژه: تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 43

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

23 شماره رای: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1389 کلید واژه: توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 73

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ 115/209/505 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/559 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

22 شماره رای: 260/22/90/د/36 تاریخ صدور رای: 17/12/1390 کلید واژه: تفسیر قرارداد؛ تعدیل قیمت در قرارداد؛ نمونه...
۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 131

نمونه رأی داوری با موضوع فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

21 شماره رای: 263/9/90/د/36 تاریخ صدور رای سازشی: 24/12/1390 کلید واژه: حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق...
۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 78

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – پیش پرداخت هزینه ها 1.درخواست شروع داوری مطابق این...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 165

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir مقررات‌ كلي‌ ماده‌ 1 ـ ديوان‌ بين‌المللي‌ داوري‌ 1.ديوان‌...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 128

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی www.newslaw.ir ماده 1 – محرمانه بودن کار دیوان بین المللی...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 126
سرخط خبرها: