امروز: چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263892
۱۱۰۸
۱
۰
نسخه چاپی

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی

www.newslaw.ir

ماده 1 – پیش پرداخت هزینه ها

1.درخواست شروع داوری مطابق این قواعد، باید همراه با پرداخت مبلغ 250 دلار به عنوان هزینه های اداری باشد. این مبلغ قابل استرداد نیست و بابت پیش پرداخت هزنیه ها به حساب خواهان منظور می شود.

2. پیش پرداخت موقت که دبیرکل مطابق ماده 30 (1) این قواعد تعیین می نماید معمولاً نباید بیشتر از مبلغی باشد که از حاصل جمع هزینه های اداری، حداقل حق الزحمه داوران (مطابق جدول ضمیمه) که بر اساس مبلغ ادعا محاسبه می شود و نیز و مخارج قابل استرداد مرجع داوری که برای تنظیم قرار نامه داوری متحمل می شود، به دست می آید. در صورتی که مبلغ ادعا مشخص و مقوم نشده، پیش پرداخت موقت با نظر و تشخیص دبیرکل تعیین می شود. پرداخت این مبلغ توسط خواهان بابت سهم او از پیش پرداخت هزینه ها که بعداً دیوان تعیین می کند، منظور می شود.

3. پس از امضای قرارنامه داوری یا تایید آن توسط دیوان و نیز پس از تعیین برنامه زمانی موقت، به طور کلی مرجع داوری مطابق ماده 30 (4) فقط درباره آن قسمت از ادعا یا ادعای متقابل رسیدگی می کند که پیش پرداخت هزینه آن ها پرداخت شده باشد.

4. پیش پرداخت هزینه ها که دیوان مطابق ماده 30 (2) تعیین می کند شامل حق الزحمه داور یا داوران، سایر مخارج داوران در ارتباط با داوری و نیز هزینه های اداری اتاق می باشد.

5. هر طرف باید سهم خود از کل پیش پرداخت هزینه ها را نقداً پرداخت نماید. اما اگر سهم او از مبلغی که دیوان هر از چند گاه تعیین می کند، بیشتر می شود می تواند برای این مبالغ اضافی ضمانت نامه بانکی بدهد.

6. طرفی که تمام سهم خود از پیش پرداخت هزینه ها را که دیوان تعیین نموده، پرداخته می تواند طبق ماده 30 (3) قواعد برای آن بخش از پیش پرداخت که بر عهده طرف دیگر بوده ولی نپرداخته، ضمانت نامه بانکی بدهد.

7. هرگاه دیوان مطابق ماده 30 (2) قواعد هزینه ها را به صورت جداگانه تعیین کرده باشد، دبیرخانه از هر طرف می خواهد که مبلغ مربوط به ادعای خود را پرداخت کند.

8. هر گاه در نتیجه تعیین پیش پرداخت هزینه ها به صورت جداگانه، هزینه مربوط به ادعاهای هر یک از طرفین بیش از نصف کل مبلغی شود که قبلاً برای پیش پرداخت هزینه های مجموع ادعاها تعیین شده بود، (ادعا و ادعای متقابل که موضوع که موضوع تفکیک هزینه ها است) ، طرف مربوط می تواند برای مازاد از نصف کل هزینه ها ضمانت نامه بانکی بدهد. در صورتی که مبلغ هزینه ها که به صورت جداگانه تعیین شده، متعاقباً افزایش یابد حداقل نصف مبلغ اضافه شده باشد به صورت نقد پرداخته شود.

9. دبیرخانه شرایط ضمانت نامه بانکی را که طرفین می توانند مطابق مقررات بالا ارائه کنند، تعیین خواهد نمود.

10. همان طور که در ماده 30 (2) قواعد داوری مقرر شده، مبلغ پیش پرداخت هزینه ها هر زمان در طول جریان داوری، قابل تمدید است؛ به ویژه با توجه به نوسان مبالغ موضوع اختلاف، تغییر در تخمین مخارج داوران، یا روند دشواری یا پیچیدگی جریان داوری، ممکن است تعدیل شود.

11. قبل از این که کارشناسی به نحوی که مرجع داوری مقرر نموده شروع شود، طرفین یا یکی از ایشان باید پیش پرداختی را که مرجع داوری مشخص می کند و برای تامین حق الزحمه و هزینه مورد انتظار کارشناس به نحوی که مرجع داوری تعیین کرده کافی باشد، پرداخت نماید. مرجع داوری مسئول است که از پرداخت حق الزحمه و هزینه های کارشناسی توسط طرفین اظمینان حاصل کند.

www.newslaw.ir

ماده 2 – مخارج و حق الزحمه

1.دیوان، با رعایت ماده 31 (2) قواعد، حق الزحمه داور را مطابق جدول ضمیمه یا در صورتی که مبلغ ادعا مشخص نشده باشد به تشخیص خود تعین خواهد نمود.

2. هنگام تعیین حق الزحمه داور، دیوان مهارت او، وقت صرف شده، سرعت رسیدگی و نیز پیچیدگی دعوی را برای دست یافتن به مبلغ مناسب در محدوده ای که در جدول ضمیمه مقرر شده یا در موارد استثنایی (موضوع ماده 31 (2) قواعد) به مبلغی بیشتر یا کمتر از آن، در نظر خواهد گرفت.

3. هرگاه موضوع به بیش از یک داور ارجاع شده باشد، دیوان حق دارد به تشخیص خود کل مبلغ حق الزحمه داور را حداکثر تا مبلغی که معمولاً بیش از سه برابر حق الزحمه یک داور نخواهد بود، افزایش دهد.

4. حق الزحمه و هزینه های داوران منحصراً توسط دیوان و به نحوی که در این قواعد مقرر شده، تعیین می شود. هر گونه ترتیبات جداگانه بین طرفین و داوران در مورد حق الزحمه بر خلاف این قواعد است.

5. دیوان هزینه های اداری هر پرونده را بر طبق جدول ضمیمه، یا در صورتی که مبلغ ادعا مشخص نشده باشد برحسب تشخیص خود تعیین می نماید. دیوان می تواند در اوضاع و احوال استثنایی هزینه های اداری را به مبلغی کمتر یا بیشتر از ارقام حاصل از اعمال جدول ضمیمه تعیین کند، مشروط به اینکه معمولاً بیش از حداکثر مبلغ مذکور در جدول نشود. به علاوه، دیوان می تواند تعلیق پرونده را که طرفین یا یکی از طرفین با اطلاع از طرف دیگر درخواست کرده، به پرداخت هزینه های اداری به اضافه مبلغی که در جدول هزینه ها مقرر شده، مشروط نماید.

6. در صورتی که جریان داوری قبل از صدور حکم نهایی خاتمه پذیرد، دیوان مخارج داوری را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مراحل رسیدگی که طی شده و نیز با توجه به سایر اوضاع و احوال تعیین می کند.

7. در صورتی که درخواستی طبق ماده 29 (2) قواعد داوری مطرح شود، دیوان می تواند مبلغ پیش پرداختی که برای تامین حق الزحمه و هزینه های اضافی مرجع داوری مربوط کافی باشد، تعیین کند، و تسلیم درخواست مذکور به مرجع داوری را موکول به پرداخت کامل و نقدی این مبلغ نماید. دیوان هنگام بررسی و تصویب تصمیم مرجع داوری [در مورد اصلاح یا تفسیر رای]، حق الزحمه احتمالی داوران را به تشخیص خود تعیین خواهد کرد.

8. در صورتی که قبل از داوری، به سازش [روش های جایگزینی برای حل و فصل اختلاف – ADR] مراجعه شده باشد، نصف هزینه های اداری که برای سازش پرداخت شده به حساب هزینه های اداری داوری منظور خواهد شد.

9. مبالغ پرداختی به داوران شامل مالیات ارزش افزوده یا سایر مالیات ها و حقوق و عوارض دیگری که به حق الزحمه داور تعلق می گیردف نخواهد بود. طرفین وظیفه دارند این نوع مالیات ها و عوارض را نیز بپردازند، اما بازپرداخت این مبالغ موضوعی است منحصراً بین داوران و طرفین.

www.newslaw.ir

ماده 3 – نصب داور

1.در ازای تقاضای نصب داور در داوری هایی که تحت قواعد داوری اتاق نباشد، اتاق بازرگانی مبلغی بابت حق الثبت از متقاضی دریافت می کند که بیش از 2500 دلار نخواهد بود. تقاضای نصب داور مادام که همراه با پرداخت این مبلغ نباشد، بررسی نخواهد شد. این مبلغ قابل استرداد نیست و متعلق به اتاق است.

2. حق الثبت مذکور شامل هرگونه خدمات اضافی که اتاق در مورد نصب داور انجام می دهد، مانند تصمیم راجع به جرح او یا نصب جانشین وی نیز خواهد بود.

ماده 4 – جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران

1.جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران که ذیلاً مقرر شده، از تاریخ اول ژانویه 1998 نسبت به کلیه داوری هایی که در آن تاریخ یا بعد از آن شروع شوند صرف نظر از این که کدام قواعد اتاق حاکم بر داوری بادش، قابل اجرا است.

2. برای محاسبه هزیه های اداری و حق الزحمه داوران در هر پرونده، مبلغ محاسبه شده برای هر قسمت از ادعا باید با مبلغ محاسبه شده برای قسمت بعدی طبق جدول جمع شود، مگر این که مبلغ ادعا بیش از 80 میلیون دلار باشد که رد این صورت هزینه های اداری به صورت مقطوع 75.800 دلار خواهد بود.

الف) جدول هزینه های اداری

مبلغ موضوع دعوی (به دلار)

هزینه اداری

تا 50.000 دلار

2500 دلار

از 50.001 تا 100.000

3.5 %

از 100.001 تا 500.000

1.7 %

از 500.001 تا 1.000.000

1.15 %

از 1.000.001 تا 2.000.000

0.6 %

از 2.000.001 تا 5.000.000

0.2 %

از 5.000.001 تا 10.000.000

10.1 %

از 10.000.001 تا 50.000.000

0.06 %

از 50.000.001 تا 80.000.000

0.06 %

بالاتر از 80.000.000 دلار

75.800 دلار

ب) جدول حق الزحمه داوران

مبلغ موضوع به دعوی (دلار)

www.newslaw.ir

حق الزحمه داوران

حداقل

حداکثر

تا 50.000 دلار

2500 دلار

17 %

از 50.001 تا 100.000

2 %

11 %

از 100.001 تا 500.000

1 %

5.5 %

از 500.001 تا 1.000.000

0.75 %

3.5 %

از 1.000.001 تا 2.000.000

.050 %

2.5 %

از 2.000.001 تا 5.000.000

0.25 %

1 %

از 5.000.001 تا 10.000.000

0.1 %

0.55 %

از 10.000.001 تا 50.000.000

0.05 %

0.17 %

از 50.000.001 تا 80.000.000

0.03 %

0.12 %

از 80.000.001 تا 100.000.000

0.02 %

0.10 %

بالاتر از 100.000.000 دلار

0.01 %

0.05 %

هزینه ها و حق الزحمه داوری اتاق بازرگانی بین المللی(PDF)

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید