امروز: دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۳ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273355
۶۳
۱
۰
نسخه چاپی
کرونا ویروس

24 توصیه مهم برای مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ دانستنیهای پزشکی

24 توصیه مهم برای مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل

مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل

افزایش مبتلایان کرونا در جامعه به حدی رسیده که حالا خیلی از خانواده‌ها تجربه داشتن یک بیمار کرونایی را در محیط خانه و خانواده پیدا کرده اند. در این شرایط چگونه می‌توان خود را قرنطینه کنیم؟ اگر کسی از اعضای خانواده‌ی ما به بیماری کووید 19 دچار شده باشد چه کنیم؟ چگونه یک محیط ایزوله برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسازیم؟

مواردی از بیماران مبتلا به کرونا می توان در منزل نگهداری کرد

1- علائم خفیف جود دارد.

2- بیمارانی هستند که بستری بودند و الان دیگر نیازی به مراقبت در بیمارستان ندارند .

3- افرادی که تمایل به بستری شدن ندارند.

4- در موارد محدودیت تخت بستری

توصیه های ضروری برای مراقبت از بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا در منزل

1.قرنطینـه: بیمار را در یـک اتـاق جداگانه که تهویه (به عنوان مثال پنجره ها را کمیباز نگه دارید) و نورگیری مناسـب داشـته باشـد بـه مـدت 14 روزقرار گیرد. بهتر اسـت در صورت امکان ایـن اتـاق مجـزا از سـایر قسـمت های منـزل باشـد. روزانـه حداقل دو بـار بـا بـاز کـردن پنجـره هـوای اتـاق تهویـه شـود. سـایر افـراد منزل اجـازه ورود بـه ایـن اتـاق را نداشـته باشـند. غذا و سـایر مایحتـاج فرد در ورودی اتـاق بـه وی تحویل داده شـود. قبل از تبـادل با فرد مراقب بهتـر اسـت تهویه اتاق انجام شـده باشـد.بیماردر طـول مـدت قرنطینـهاسـتراحتکافینمـوده، آب و مایعـاتفـراوان نوشـیدهودر این مـدتاز بیـرونرفتـن از اتـاق و منـزل مگـر در مـوارد ضـروری(مثلا اخذ خدمات پزشـکی)از خانه خارج نشـودو با افـراد دیگر نیز تماس نداشـته باشد.

2.اگـر منـزل دو توالـت یـا حمـام دارد یکـی از آنهـا بـه ایـن فـرد اختصـاص یابـد. توالت و روشویی مورد استفاده بیمار روزانه با محلول ضد عفونی وایتکس رقیق(1%) گند زدایی شود. اگـر منزل تنها یک توالـت و حمـام دارد، پس از هر بـار اسـتفاده از توالـت یا حمام سـطوح کف و شـیرآلات، کلید برق، دسـتگیره درهـا بـا الـکل طبی یـا وایتکـس رقیق شـده (1%) گند زدایی شود. مسـیری کـه فـرد از اتـاق تـا توالـت و حمام مـی رود نیز گندزدایی شود. برای استفاده از الکل طبی برای ضدعفونی در کاربرد خانگی، توجهات لازم مربوط به ایمنی باید رعایت گردد . (مانند احتراق و خطرات ناشی از آتش سوزی)

3.به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار با محلول ضد عفونی وایتکس رقیق(1 قسمت سفیدکننده با 99 قسمت آب) گند زدایی شود.

4.ارتباط و تماس بیماربا افراد دیگر را کنید، یک نفرکه از نظر سلامتی در وضعیت خوبی است (به عنوان مثال ترجیحا از گروه های پرخطر مانند سالمندان نباشد) برای مراقبت ازبیمار اختصاص داده شود.

5 .اعضای خانواده باید از تردد به اتاق بیمار خودداری نمایند و در شرایط ناچاری از اشتراك فضای روزانه، بیمار باید بهداشت تنفسی را رعایت نموده و از سایر افراد خانوار فاصله حداقل 1 متر را حفظ کند. ( مثال خوابیدن در یک تخت جداگانه)

6 .تردد و جابجایی بیمار محدود باشد و فضای مشترك را به حداقل برسانید .اطمینان حاصل کنید که فضاهای مشترك ( به عنوان مثال آشپزخانه ، حمام ) به خوبی تهویه می گردند (به عنوان مثال پنجره ها را باز نگه دارید.)

7 .بیمار باید دسـت هـا را مرتب با آب و صابون یـا الکل طبی 70 درصد ضد عفونی نمایـد. ایـن کار بـه خصـوص پـس از هـر بـار خـروج از اتـاق بـرای انجـام امـور ضـروری تکرار شـود. طـول مدت شستشـو ی دست ها بایـد حداقل بیسـت ثانیـه باشـد.

  مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل

8 .هنگام استفاده از آب و صابون، از حوله های کاغذی یکبار مصرف استفاده شود.باید دست ها خشک گردد، اگر حوله کاغذی در دسترس نیست از حوله های پارچه ای اختصاصی استفاده گردد اما حتما بعد از خیس شدن آنها جایگزین گردند.

9 .برای تبـادل ظرف و سـایر مـوارد با فـرد مراقب از دسـتکش یکبار مصرف اسـتفاده نموده و سـپس آن را در سطل زباله اتـاق بیندازد.

10 .بیمار و همچنین فرد مراقبت کننده از بیمار زمانی که با فرد بیمار در یک اتاق قرار دارند باید از ماسک معمولی استفاده نمایند(فرد مراقب دقت کند که به طور مناسب صورت خود را بپوشاند.)

11 .در کل ماسک در حین استفاده نباید لمس شود یا دستکاری شود . ماسک بعد از پایان استفاده (حداکثر هر 8 ساعت)، بارعایت شرایط بهداشتی (پوشیدن دستکش یکبار مصرف برای درآوردن ماسـک ، استفاده از بندهای دستکش جهت در آوردن وعدم دست زدن به قسـمت پارچه ای آن و شستشوی دست حداقل به مدت بیسـت ثانیـه) به طور مناسب جمع آوری و دفع گردد. اگر ماسک فرد مراقبت کننده با ترشحات تنفسی و سرفه بیمار آلوده بشود ، باید فورا تعویض نمود.

12 .بـرای بیمار، اسـتفاده از ماسـک 95% ممنوع اسـت زیـرا دریچه آن باعـث انتقال ویروس به فضای بیرون می شـود.

13 .دستکش ها، حوله ها ، ماسک ها و سایر پسماندهای تولید شده توسط بیمار یا در حین انجام فرایند مراقبت از بیمار قبل از دفع با سایر پسماندهای خانگی باید در یک ظرف دربدار در اتاق بیمار جمع آوری گردند.

14 .رعایت بهداشت فردی ضروریست و بایستی استفاده از ظروف غذایی مشترك، سیگار مشترك (به منظور اجتناب از آلودگی با ترشحات دهانی فرد بیمار)، حوله و یا ملحفه های مشترك خودداری شود.

15 .بیمار در هنـگام سـرفه بـا دسـتمال یـا آرنـج خـود جلـوی دهان خـود را گرفتـه تـا از انتشـار ویـروس جلوگیـری نمایـد. دسـتمال را در یـک سـطل دارای پوشـش پالسـتیکی بینـدازد.

16 .ظـرف هایـی کـه بیمار اسـتفاده می کند از سـایر ظروف منـزل جدا و بـه صـورت مجـزا با آب و مایع ظرفشوئی و ابر و اسـکاچ جدا شسـته شـود.

17 .به دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلوده کننده، از تکاندن البسه و ملحفه های بیمار خودداری شود.

مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل

18 .البسه، حوله و ملحفه های مورد استفاده بیمار از سـایر افـراد جـدا شـده و در مایـع یا پـودر شستشـو و آب داغ با حـرارت 60 تـا 90 درجه خیسـانده و سـپس شسـته شـود. در صورت اسـتفاده از ماشـین لباسشـویی تنظیماتی استفاده شـود که این موارد را لحاظ کند یعنی بیشـترین دما و زمان شستشـو با آبکشـی یا خیسـاندن اولیه.

19.در صـورت بدتـر شـدن مجدد حال عمومی یا ایجاد تنگی نفس و بروز علائم هشدار در بیمار با مراکز درمانی مشـورت نمـوده یـا بـه مراکـز درمانـی مراجعـه نماییـد.

20 .اگر یکی از اعضای خانواده عالئم عفونت حاد تنفسی از جمله تب ، سرفه ، گلو درد و تنفس دشوار را تجربه کرد ، بلافاصله به تیم بهداشت شهرستان مربوطه اطلاع داده و توصیه های بهداشت را دنبال کند.

21 .به بیمار توصیه می شود که همواره بهداشت تنفسی و بهداشت دست را رعایت نموده در حالت ایستاده و نشسته و نیز در هنگام انتقال به مرکز مراقبت های بهداشتی و همچنین در مرکز بهداشتی درمانی تا حد ممکن از افراد دیگر (حداقل 1 متر) فاصله داشته باشند.

22 .از وسایل حمل و نقل عمومی جهت مراجعه به مراکز درمانی، خودداری گردد. ترجیحا بیمار با آمبولانس جابجا شود یا در صورت اضطرار و عدم امکان انتقال با آمبولانس، بیمار را با وسیله نقلیه شخصی حمل کنید و در صورت امکان پنجره های وسیله نقلیه را باز نگهدارید.

23.اگـر در منـزل فـرد سـالمند یـا فـردی بـا بیمـاری قلبی-عروقـی، تنفسـی، دیابـت، فشـارخون، نقص ایمنی یـا تحت درمان بـا کورتون اسـت بهتـر اسـت بـه محـل دیگری منتقـل شـود یـا در نزدیکی محل فرد مبتلا نباشـد. اگر امکان داشـته باشـد سـایر افراد به مکان دیگری منتقل شـوند .

24 .اگر بیش از یک فرد بیمار در منزل هسـتند بهتر اسـت با هم در یک مکان نگهداری شـوند تا محل های کمتری آلوده شـود.

منبع

corona.research.ac.ir

دستور عمل مراقبت در منزل بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا ویروس |معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید