امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی

رأی داوری

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 کلید واژه: رای تکمیلی خواهان شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت آقای مهدی خواسته: عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است مرجع رسیدگی: داوری در…
۳ سال پیش

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف. خواهان: شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت اقای مهدی کبیری خواسته:…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 251/15/89/د/36 تاریخ صدور رای: 2/6/1390 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمونه رای داوری؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 232/19/87/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 3/5/138 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ نمونه رای داوری؛ ماهیت حقوقی؛ قرارداد توزیع؛ ماده 10 قانون مدنی؛ حق العمل کاری؛…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه-استرداد حق توقف

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 242/16/89/د/36 تاریخ صدور رای: 14/12/1389 کلید واژه: احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ نمونه رای داوری؛ اینکوترمز؛ حق توقف؛ مطالبه خسارت؛ خسارت واقعی؛ انتخاب متصدی حمل با خریدار؛ تعیین خسارت؛…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380)

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری. خواهان دعوی تقابل: شرکت کویر خوانده دعوی تقابل: آقای منصور و خانم ملکه خواسته: اصلاح رای شماره…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/90 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ نمونه رای داوری؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکت های واسپاری؛ پرداخت هزینه های داوری؛ دعوای تقابل. خواهان اصلی…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 259/6/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 10/12/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ نمونه رای داوری؛ تعیین سود سهام معوقه بر پایه نظریه کارشناس. خواهان: آقای حمیدرضا خوانده: شرکت باران…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع پرداخت بهای چهار کامیون قیر

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 261/24/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/1390 کلید واژه: رای سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزینه های انجام تعهد؛ نمونه رای داوری. خواهان: شرکت میسره، افغانستان-مزار شریف خوانده: شرکت کیمیا خواسته: پرداخت بهای چهار…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه های سرمایه گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ نمونه رای داوری؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبیب. خواهان اصلی و خوانده تقابل: آقای علی با وکالت آقای دکتر هادی…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 241/24/88/د/36 تاریخ صدور رای: 10/12/1389 کلید واژه: حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن الحصول؛ فورس ماژور؛ نمونه رای داوری؛ اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه؛ هیات کارشناسی؛ تحریم ها علیه…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 250/12/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان دردو مرجع؛ نمونه رای داوری؛ تفسیر قصد طرفین در نحوه حل و فصل اختلافات؛ فسخ؛ حق حبس بخشی از ثمن؛ وصف تجریدی چک؛ اصل…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1389 کلید واژه: توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ هزینه های داوری؛ قرارداد رد دعوی؛ شرط بنائی یا…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ 115/209/505 ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل) و مبلغ 551/645/559 ریال بابت تعدیل قیمت کابل تحویلی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 260/22/90/د/36 تاریخ صدور رای: 17/12/1390 کلید واژه: تفسیر قرارداد؛ تعدیل قیمت در قرارداد؛ نمونه داوری. خواهان: شرکت ابهر خوانده: شرکت سرد خواسته: مطالبه مبلغ 115/209/505ریال بابت تحویل کابل (بدون محاسبه تعدیل)…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 263/9/90/د/36 تاریخ صدور رای سازشی: 24/12/1390 کلید واژه: حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ حق داوردر صدور رای بر اساس عدالت و انصاف؛ نمونه رای داوری؛ قاعده اقدام؛ شرایط شاهد؛ تعیین اجرت…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولاً اختیاری و ثانیاً از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری

● صلاحیت هم‌زمان دادگاه و مرجع داوری مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : چنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 230/15/88/د/36 تاریخ صدور رای: 13/4/1389 کلید واژه انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط داوری؛ اصل جانشینی (subrogation) بیمه گر نسبت به بیمه شده؛ صلاحیت داور؛ نمونه رای داوری؛ التزام جانشین به…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 233/16/88/د/36 تاریخ صدور رای: 15/5/1389 کلید واژه اصل جانشینی بیمه گر به جای بیمه گذار؛ داوری تجاری بین المللی؛ قانون حاکم: قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد؛ کنوانسیون CMR؛ نمونه رای داوری؛…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تعیین اشخاص ذی‌نفع در دعوا به‌عنوان داور، درصورتی‌که با تراضی طرفین قرارداد داوری باشد، فاقد منع قانونی است. تاریخ رای نهایی: 1393/04/09 شماره رای نهایی:…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی‌گردد و اقدام دادگاه در راستای تعیین داور نوعی تصمیم اداری بوده و قابلیت…
۳ سال پیش

1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان. 3-مطالبه ضرر و زیان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 247/14/89/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلید واژه داوری بین المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛ نمایندگی؛ دارا شدن ناعادلانه؛ پرداخت خسارت تاخیر تادیه؛ پرداخت حق الوکاله وکیل؛ نمونه رای داوری؛ ارائه مفاصا…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

● فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 240/4/88/د/36 تاریخ صدور رای: 16/11/89 کلید واژه اصول جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان رسیدگی؛ نمونه رای داوری؛ قائم مقامی؛ قانون مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت. خواهان: صندوق بیمه خوانده: شرکت.…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3

● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی2

● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 237/9/89/د/36 تاریخ صدور رای: 23/9/1389 کلید واژه رابطه علیّت بین فعل خوانده و ورود خسارات به خواهان؛ منع تناقض گویی؛ عدم النفع؛ نمونه رای داوری؛ اصل حسن نیت، استاپل. خواهان: آقای فربود با وکالت خانم منصوره…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع تعداد 74000 عدد کرم دور چشم (cein) از محصولات (dali) آلمان به انضمام خسارات وارده به میزان 600,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 231/23/88/د/36 تاریخ صدور رای: 2/5/1389 کلیدواژه ارزش اثباتی شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ نمونه رای داوری؛ عدم ایفاء تعهد؛ الزام به انجام تعهد. خواهان: آقای محمد خوانده: آقای اصغر…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه

اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه مرجع صدور: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت صدور رأی از سوی داور، دادگاه نمی‌تواند به همان دعوا رسیدگی کند. تاریخ رای نهایی: 1393/06/30 شماره رای نهایی: 9309970225000776 رای بدوی در خصوص دعوی آقای…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع مطالبه 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل ارزش سوخت کشتی احسان و 7320 دلار آمریکایی بابت هزینه مخابرات کشتی احسان و سکان و مبلغ 3,491,478 ریال بابت هزینه بانداستور کشتی احسان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 258/2/89//36 تاریخ صدور رای: 10/12/1390 کلید واژه قلمرو شرط داوری؛ تفکیک صلاحیت رد داور و مرکز داوری؛ نمونه رای داوری؛ از صلاحیت مراجع قضایی. خواهان: شرکت جمهوری خوانده: شرکت اقیانوس خواسته: مطالبه 30/35,685…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت 25/132631 دلار ایالات متحده به علاوه هزینه های داوری و سایر هزینه ها

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 239/5/89/د/3 تاریخ صدور رای: 12/11/1389 کلیدواژه تخفیف در پرداخت هزینه های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب؛ نمونه رای داوری؛ عرف محل درمورد تغییر آدرس و ابلاغ؛ قصور در تسلیم لایحه یا…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم‌لهم

● دعوایِ ابطالِ رأیِ داوری علیه برخی از محکوم‌لهم مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اگر دعوای ابطال رأی داوری، به طرفیت برخی از محکوم‌لهم رأی، به شرطی که رأی داور قابل تجزیه باشد، قابل استماع است. تاریخ رای نهایی: 1393/06/01…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

● فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت مقوم به 255,000 دلار

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 243/13/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه اجاره کانتینر؛ دموراژ؛ بار اثبات دلیل؛ اثبات ورود خسارت؛ نمونه رای داوری؛ پرداخت خسارت؛ قرارداد رد دعوی. خواهان: شرکت خورشید خواندگان: 1- شرکت پایاب ، 2- شرکت…
۳ سال پیش

رأی داور با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی وکالت جهت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 و تسلیم شش فقره اسناد شش دانگ مالکیت - ابطال قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110

رأی داور با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی وکالت شماره رای: 228/28/88/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 25/03/1389 کلید واژه تفسیر شرط داوری؛ صلاحیت مرکز داوری؛ درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف ادعای جعل (ماده 478 قانون آ.د.م)؛ نمونه رای داوری؛ تفکیک…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع مطالبه 17658 یورو به اضافه 2000 پوند قبرس به عنوان ارزش کالای خریداری شده، جریمه تاخیر در انجام تعهد، جریمه عدم اجرای کامل قرارداد، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 248/14/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلیدواژه داوری بین المللی؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف تجاری؛ قاعده استقلال شرط داوری؛ انتقال شرط داوری به تبع انتقال قرارداد؛ نمونه رای داوری؛ اصل لزوم وفای به عهد(pacta…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

● تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تسلیم رأی داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است. تاریخ رای نهایی: 1393/04/21 شماره رای نهایی : 9309970221500457…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری

● لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می‌بایست در مهلت سه‌ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

● نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در مورد تعیین داور مرضی‌الطرفین، یک طرف باید از طرف مقابل خواستار توافق و تراضی در تعیین داور مرضی‌الطرفین گردد نه آنکه با تعرفه شخصی به‌عنوان داور…
۳ سال پیش

رأی داوری با موضوع شرط داوری در قراردادهای دولتی

● شرط داوری در قراردادهای دولتی مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری

● ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است. تاریخ رای…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع ارجاع دعاوی ادارات تابعه شهرداری به داوری

● ارجاع دعاوی ادارات تابعه شهرداری به داوری مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت‌وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره‌ای از ادارات زیر مجموعه…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

● اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : با توجه به اینکه قانون‌گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم‌مقام قانونی ندانسته به‌طریق‌اولی شخص ثالثی که در…
۳ سال پیش

نمونه ای از رأی داوری با موضوع مطالبه وجه بابت هزینه انبارداری و تخلیه کالا

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 234/25/88/د/36 تاریخ صدور رای: 26/7/1389 کلیدواژه ها: ارسال پرسش های داور برای طرفین؛ رعایت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده؛ نمونه رای داوری؛ اشتغال یقینی، برائت…
۳ سال پیش

رأی دادگاه‌ها با موضوع شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین

شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : الزامآور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که عبارات مندرج در قرارداد صراحتاً حاکی از مراجعه بی قید و شرط…
۳ سال پیش

نمونه رأی داور با موضوع مطالبه وجه

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 223/18/88/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 17/11/1388 کلیدواژه: حمل و نقل زمینی با کامیون؛ کنوانسیون C.M.R؛ شرط فعل؛ نمونه رای داوری؛ مسئولیت متصدی حمل خواهان: شرکت حمل و نقل خوانده: شرکت لیفتر خواسته: مطالبه…
۳ سال پیش

نمونه ای از رأی داوری با موضوع اعلام انفساخ قرارداد فروش سهام

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 255/2/90/د/36 صدور رای داوری: 11/11/1390 کلیدواژه: تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال سهام؛ اعتبار شکلی قرارداد؛ اصل لزوم و اصل صحت قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ قصد مشترک طرفین؛ تبدیل تعهد؛ اسباب…
۳ سال پیش

رأی داور با موضوع مطالبه 45/17614 دلار امریکا، آزاد سازی سپرده بیمه و حسن انجام کار، الزام به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 8005 دلار آمریکا، مطالبه 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 257/11/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 8/12/1390 کلیدواژه: رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طی قرارنامه داوری؛ صلاحیت؛ نمونه رای داوری؛ اصل نسبی بودن قراردادها؛ اصل برائت؛ تعهد به نفع شخص ثالث؛ اصل غیر تشریفاتی…
۳ سال پیش