امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 270373
۱۱۷۸
۱
۰
نسخه چاپی
مهرالمسـمی

مهرالمسمی در شرایط فسخ نکاح

انحلال ازدواج ممکن است ناشی از فــوت یــا طلاق یــا فســخ نــکـاح بــاشــد. در مورد فوت بایـد بدانیـم کـه فـوت شـوهر هیچگونـه تأثیـری در مهرالمسـمی نـدارد

مهرالمسمی در شرایط فسخ نکاح

مهرالمسـمی و انحلال عقـد نکاح

انحلال ازدواج ممکن است ناشی از فــوت یــا طلاق یــا فســخ نــکـاح بــاشــد. در مورد فوت بایـد بدانیـم کـه فـوت شـوهر هیچگونـه تأثیـری در مهرالمسـمی نـدارد. چنانچـه زن تاکنـون و در زمـان حیات شـوهرش آن را مطالبـه نکـرده باشـد، می توانـد پـس از فـوت همـه ی آن را مطالبـه نمایـد.

ماده ی 1088 اشـاعه مـی دارد کـه « اگـر یکـی از زوجیـن قبـل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیـرد زن مسـتحق هیچگونـه مهـری نیسـت.» در ایـن مـاده فوت قبـل از تعیین مهـر اسـت. پـس بایـد دقـت کـرد کـه در مورد مهرالمسـمی مهر تعیین شـده اسـت و بعـداً فـوت صـورت می گیـرد.

امـا در حالـت طلاق می تـوان از مـاده ی 1092 همـان قانـون تبعیـت کـرد کـه بـه صراحـت ابـراز مـی دارد: « هـرگاه شـوهر قبـل از نزدیکـی، زن خـود را طلاق دهـد، زن مسـتحق نصـف مهـر خواهد بـود و اگر شـوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشـد حـق دارد مـازاد از نصـف را عیناً یا مثلاً قیمتـاً اسـترداد کنـد.»

و آخـر اینکـه در مـورد فسـخ نـکاح می تـوان بدیـن شـیوه بیـان داشـت اولاً مطابـق مـاده ی 1101 قانـون مدنـی« هـرگاه عقـد نـکاح قبـل از نزدیکـی بـه جهتـی فسـخ شـود، زن حـق مهـر نـدارد. مگـر در صورتـی کـه موجـب فسـخ عنـن باشـد کـه در ایـن صـورت باوجـود فسـخ نـکاح زن مسـتحق نصـف مهـر اسـت.»

بنابرایـن، در مـورد فسـخ برخلاف طلاق، زن اسـتحقاق نصـف مهـر را نـدارد و اگـر آن را دریافـت نمـوده باشـد، باید به شـوهر سـابق مسـترد نماید. هـرگاه عقـد نـکاح بعـد از نزدیکـی فسـخ شـود، زن مسـتحق همـه ی مهـر خواهـد بـود و ایـن فسـخ هیچگونـه تاثیـری در اسـتحقاق زن نسـبت بـه مهـر را نخواهـد داشـت. امـا اگـر فسـخ یـا فـوت قبـل از نزدیکـی و تعیین مهر باشـد، زن مسـتحق هیچگونـه مهـری نخواهـد بـود، زیـرا بنـا بـه فـرض نـه ضمـن عقـد مهـری معیـن شـده و نـه پـس از آن.

اسـتحقاق مهرالمثل هـم منـوط بـه نزدیکـی اسـت کـه انجـام نگردیـده اسـت و بایـد مـد نظر قـرارداد که مهرالمتعـه یک امر اسـتثنایی و مخصوص مورد طلاق اسـت و قابل تعمیم به فسـخ و فـوت نمی باشـد.

منبع: مهریه و راههای وصول آن- ابراهیم قربانی و دیگران - دادرسی - شماره 115- 1395

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید