حقوق خبر
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

درصورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد:

مواردیکه در قانون به موضوع تعلیق وکیل اشاره می گردد؛

ماده 50 قانون وکالت مصوب 1315: در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا درموعد مناسبی که برای اومعین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید .

ماده 17لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 ماده فوق الاشعار را نسخ می نماید بدین شرح که : از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی .

البته شاهد تعلیق همکاران وکالتی بوسیله محاکم انقلاب دستگاه قضا هستیم که به نظر این حقیر ماده فوق الاشعار که قانون خاص است قانون عام را در این خصوص تخصیص می دهد با این توضیح که؛

وفق ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی . مطابق ماده 17و19و62 مکرر و بند "و" ماده 62 مکرر از قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار د رمحروم کردن وکیل دادگستری از حقوق اجتماعیش را دارد. اما قانون مجازات اسلامی یک قانون عام و قانون لایحه استقلال یک قانون خاص محسوب می گردد . با علم به اینکه قانون لایحه استقلال مسبوق به قانون مجازات اسلامی بوده و قانون مجازات اسلامی قانون لاحق است هرگز قانون عام لاحق توانایی نسخ قانون خاص سابق را ندارد. مطابق اصول فقه چه قانون عام لاحق بر قانون خاص باشد چه مقارن باشد قادر به نسخ قانون خاص نیست و این قانون خاص یعنی لایحه قانونی استقلال است که قانون مجازات اسلامی را تخصیص می دهد چرا اینکه مراد واقعی قانونگذار را بیان می دارد نه موارد کلی را.

ماده 55 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 که وکلای معلق را از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع می کند این ماده صراحتاً اعلام می دارد؛ ((وکلاء معلق واشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درعمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت د رموسسات خود را اصیل دردعوی قلمداد نمایند. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .

ماده 59 آئین نامه قانون وکالت ( نظامنامه) مصوب 1316؛

وکلاء مکلفند در ظرف 24 ساعت پس ار اعلام تعلیق ، پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را درمرکز به قسمت تشکیلات وکلاء و درولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را دارند تسلیم نمایند که تا تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود. این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجرا قانون وکالت معلق گردیده اند نیز می باشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر درپرونده وکیل معلق موقتا" بایگانی می شود.متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.

در خصوص تعلیق وکیل ؛

ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 اعلام می دارد ؛ در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کاروکالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت اورا بخواهد و دادگاه موظف است درجلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید . از رای مزبور وکیل معلق می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظردارند.

ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد؛ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت اورا صادر می نماید و حکم مزبور موقتا" قابل اجراست و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا" و در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون ، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می شود.

شماری از نظریات اداره حقوقی و کمیسیونهای تخصصی درخصوص موضوع مقاله:

(نظریه کمیسیون استفتائات مورخ 17/5/1379)

نظر به اینکه آثار مترتب بر تعلیق و انفصال یکسان است ، بنابراین چنانچه وکیل تعلیق شده به انفصال محکوم گردد، مدت تعلیق وی باید جزء مجازات انفصال محاسبه گردد.

(نظریه اداره حقوقی به شماره 7013/7 مورخ 23/12/57)

سوال: وکالتنامه های وکلایی که قبل از تعلیق آنان از وکالت تنظیم شده و در جریان محاکمه قرار گرفته است پس از رفع تعلیق قابل ترتیب اثر می باشد یا اینکه باید وکالتنامه مجدد تنظیم شود؟

نظرمشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :

به طور کلی دوام و بقاء وکالت بستگی به اراده و قصدطرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث . به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهد بود، در صورتی که از در آمد حق الوکاله فقط یک دفعه مالیات گرفته می شود، لذا به مصداق (اذا زال المانع عاد الممنوع) وکیل می تواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خویش در امر وکالت اقدام نماید مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیما" تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

(نظریه اداره حقوقی به شماره 971/9 مورخ 8/4/1376)

با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالتنامه مجدد نیست .

سوال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت ، پس از رفع تعلیق ، با وکالتنامه سابق می تواند در همان نسبت به وکالت از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر ؟

نظریه اداره حقوقی

نظر به اینکه اولا" تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفا" گویای عدم امکان وکالت در برهه ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله می باشد . ثانیا" موارد مرتفع شدن وکالت درماده 678 قانون مدنی احصاء و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی باشد . ثالثا" فرض سوال این است که موکل ، وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشار الیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است . بنابراین نیازی به تجدید قرار داد وکالت جدید نیست .

(نظریه شماره 25456 مورخ 15/11/82 کمیسیون اداره حقوقی)

عطف به نامه شماره 13397 مورخ 13/6/82 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مرکز مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

سوال)وضعیت وکیل معلق درایام تعلیق به چه صورت می باشد؟

جواب)از آنجائیکه وکیل معلق درمدت تعلیق ممنوع از وکالت است به نظرمی رسد در مدت تعلیق صلاحیت وکیل وکالت ندارد و عدم صلاحیت شامل دعاوی مطروحه از سابق و نیز قبول وکالت های جدید است در خصوص پرونده های مطروحه از سابق حسب مورد می بایست با اعلام مراتب به موکل و یا توکیل غیر اقدام نماید . همچنین درمدت تعلیق حق سرپرستی کاراموزان را ندارد و مراتب را می بایست به کانون وکلاء اعلام کند تا حسب مورد نسبت به انتخاب سرپرست دیگر اقدام شود اجرای حکم تعلیق از سوی دادستان انتظامی یا هیات مدیره قابل تعلیق نیست .

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی وکلاء

 + 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: