حقوق خبر

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 15

در عدم دلبستگی، حکمت عدم یقین نهفته است. در حکمت عدم یقین، رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است که زندان شرطی شدن در گذشته است. و در اشتیاقمان به گام نهادن در ناشناخته - حیطه تمامی امکانات - خود را به ذهن خلاقی می سپاریم که هر آهنگ کائنات را همنوا می سازد.

 کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 15
 

قانون ششم موفقیت: قانون عدم دلبستگی

ششمین قانون معنوی موفقیت، قانون عدم دلبستگی است. قانون عدم دلبستگی می گوید که برای حصول هر چیز در عالم مادی، باید از دلبستگی خود به آن دست بکشد. این بدان معنا نیست که از قصد آفرینش آرزویتان دست می کشید. از قصد و آرزوهایتان دست نمی کشید. از دلبستگی به ثمره آن دست می کشید.

این عملی بسیار قدرتمند است. لحظه ای که دلبستگی به ثمره را رها می کنید - به طور همزمان قصد تک بین را به عدم دلبستگی می آمیزید - صاحب آنی خواهید شد که آرزومندید. هر آنچه که خواهانید می تواند از طریق عدم دلبستگی به دست آید، زیرا عدم دلبستگی مبتنی بر اعتقاد بی تردید به قدرت ضمیر راستین خودتان است.

حال آن که دلبستگی مبتنی بر ترس و عدم امنیت است - و نیاز به امنیت مبتنی بر عدم شناخت ضمیر راستین است. منشأ ثروت و فراوانی یا هر چیز در عالم مادی، ضمیر است. این معرفت است که می داند چگونه هر نیاز را برآورد. هر چیز دیگر - اتومبیل و خانه و چک بانکی و لباس و هواپیما - یک نماد و مظهر است.

مظاهر موقتی اند: می آیند و می روند. دویدن از پی مظاهر، مثل این است که به جای منطقه دنبال نقشه باشیم. اضطراب می آفریند و این احساس را در وجودتان ایجاد می کند که دروناً خالی و تهی هستید، زیرا ضمیر راستین خود را با مظاهر آن معاوضه می کنید.

دلبستگی زاییده آگاهی از فقر است، زیرا دلبستگی همواره از پی مظاهر می رود. عدم دلبستگی مترادف آگاهی از ثروت است، زیرا عدم دلبستگی آزادی آفرینش را به همراه دارد. فقط با مشغولیت عاری از دلبستگی می توان شادی و خنده داشت. آنگاه مظهر ثروت نیز به طور خود انگیخته و بی تکاپو ایجاد می شود.

بدون عدم دلبستگی ، زندانیان عجز و نومیدی و نیاز های دنیوی و نگرانی های جزئی و یأس خاموش و جدیت هستیم: ویژگی های مشخص معشیت متوسط روزمره و آگاهی از فقر.

آگاهی از ثروت راستین، توانایی تملک هر چیز است در هر زمان که می خواهید و بدو تکاپو. برای استقرار در این تجربه باید در حکمت عدم یقین استقرار یابید. در این عدم یقین، آزادی ایجاد هر چه را که خواهانید خواهید یافت.

مردم مدام امنیت می جویند، و در خواهید یافت که جست و جوی امنیت عملا چیزی بسیار زودگذر است. حتی دلبستگی به پول نشانه عدم امنیت است. شاید بگویید:« هرگاه این رقم... میلیون دلار داشته باشم، آن گاه ایمن خواهم بود. آن گاه از نظر مالی مستقل خواهم بود و باز نشسته خواهم شد. آنوقت به همه کارهایی خواهم پرداخت که به راستی می خواهم.» اما این امر هیچگاه پیش نمی آید: هیچ گاه!

جویندگان امنیت یک عمر از پی آن می دوند، بی آن که هرگز آن را بیابند. گریزا و گذرا به جا می ماند زیرا امنیت هیچگاه نمی تواند فقط حاصل پول باشد. دلبستگی به پول - به رغم هر مبلغ پولی که در بانک داشته باشید - همواره عدم امنیت ایجاد خواهد کرد. در واقع، بعضی از افرادی که بیشترین پول را دارند نا ایمن ترین مردمانند.

 

 

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: