امروز: یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 263668
۱۸۹۴
۱
۰
نسخه چاپی

بزه انتقال مال غیر و رد مال

شخصی محکوم به تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه (20 واحدی) بدون تعیین شماره واحد به محکوم له گردیده است با فرض اینکه تمامی واحدها (هر 20 واحد) به غیر واگذر شده باشد آیا شکایت محکوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد رد مال به چه کیفیتی صورت می گیرد؟

بزه انتقال مال غیر و رد مال

نمونه رد مال و بزه انتقال مال غیر

شخصی محکوم به تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه (20 واحدی) بدون تعیین شماره واحد به محکوم له گردیده است با فرض اینکه تمامی واحدها (هر 20 واحد) به غیر واگذر شده باشد آیا شکایت محکوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد رد مال به چه کیفیتی صورت می گیرد؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور)

چون در قرارداد مشخصات اپارتمان معینی قید نشده و معامله با سند عادی صورت گرفته است و آپارتمانی برای تحویل به خریدار موجود نیست، لذا مالکیتی برای خریدار نسبت به آپارتمان مشخصی حاصل نشده تا بزه فروش مال غیر محقق شده باشد و به نظر می رسد این عمل از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یعنی تحصیل نامشروع مال بوده و رد مال معادل قیمت روز یک باب آپارتمان مشابه خواهد بود.

آقای ناصری صالح آباد (قاضی دیوان عالی کشور)

الف) موضوع از لحاظ حقوقی باید دو صورت مورد بحث قرار گیرد:

در صورتی که بیست واحد آپارتمان متساوی الاجزاء باشند بیع کلی در معین است و مبیع یک واحد آپارتمان از مجموعه 20 واحدی است و بیع صحیح است. (ماده 350 قانون مدنی)

در صورتی که 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء نباشند و مساحت و مشخصات آن ها متفاوت باشد، بیع در صورتی صحیح است که یک واحد آپارتمان با مشخصات معلوم مورد معامله قرار گرفته باشد در غیر این صورت معامله باطل است. (ماده 153 قانون مدنی)

ب) از لحاظ جزایی در صورتی که 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء باشند و شخصی نسبت به واحد از آن ها را خریداری کند و فروشنده تمام واحدها را به غیر واگذار کرده باشد، نسبت به واحد این شخص فروش مال غیر است و موضوع از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر به ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می باشد و اما رد مال، چون 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء و واحد وی معین نشده و یکی از 20 واحد است، رد عین مال ممکن نیست و در چنین وضعیت به عقیده اینجانب مجرم باید خسارت شاکی را جبران نماید و نحوه جبران هم این است که پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجرای احکام با تعیین کارشناس بهای زمان اجرای حکم را معین و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نماید.

آقای یزدان زاده (قاضی دیوان عالی کشور)

رای صادره چون در مورد عین معین نمی باشد بنابراین نمی تواند رای صحیح بوده باشد. ولکن با توجه به شرایط حاکم بر محاکم قضایی و همچنین این (رای قطعی) که در مقابل می باشد برای تعیین محکوم به قواعد ماده 62 و 72 و 92 و 30 قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا می باشد.

آقای اسلامی (قاضی دیوان عالی کشور)

برای پاسخ دقیق به سوال مطرح شده در برگ پیوست لازم است نکات ذیل روشن شود:

آپارتمان مورد حکم در زمان تنظیم قرارداد مستند حکم موجود بوده یا خیر و قرارداد مزبور تحت عنوان بیع منعقد گردیده یا عنوان دیگری.

انتقال بعدی آن به چه صورتی انجام شده است؟ با سند رسمی بوده یا سند عادی.

در وضعیت فعلی به نظر می رسد شکایت محکوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر با توجه به مواد 22 ، 64 ، 84 قانون ثبت و آرای وحدت رویه شماره های 34 مورخ 01/8/15 و 276 مورخ 1/01/38 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل پذیرش نباشد.

آقای اللهیاری (قاضی دیوان عالی کشور)

عد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد و مورد معامله ممکن است مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند (مواد 381 و 412 قانون مدنی) در نتیجه اثر عقد یا ایجاد تعهد است یا ممکن است تملیک مال باشد. به همین اعتبار عقد و به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می شوند. عقد چه عهدی و چه تملیکی باید دارای موضوع باشد (بند 3 از ماده 091 قانون مدنی) که همان مورد معامله ممکن است عین خارجی یا عین کلی یا کلی در معین باشد. عین خارجی یا عین معین یا عین مشخص مالی است که مستقل از ذهن ما وجود دارد (ماده 279 و 275 قانون مدنی) مانند خانه و عین کلی مالی است که بیش از یک مصداق خارجی دارد؛ مانند یک خرما و گندم و کلی در معین مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء می باشد.

مانند دو خروار از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده. مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد در فرضی که عین معین مورد معامله قرار میگیرد باید مصداق خارجی آن معین باشد در نتیجه فروش و اجاره یکی از 20 آپارتمان بدون آن که آپارتمان مورد معامله مشخص شود باطل است (ماده 479 قانون مدنی) زیرا این گونه معامله غرری است و معاملات غرری باطل هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد باید مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود (ماده 153 قانون مدنی) در این گونه معاملات انتقال از زمان قرارداد به وجود نمی آید (برخلاف عقد تملیکی) به عبارت دیگر پیش از تعیین مصداق کلی قرارداد ایجاد تعهد به تملیک است تعهدی که با تعیین مصداق آن به تملیک می انجامد آپارتمان مورد معامله از مصادیق مبیع کلی نمی باشد زیرا در مبیع کلی که صادق بر افراد عدیده می باشد به مصادیق در یک قیمت هستند. مثلاً فردی که متعهد به تحویل صد کیلو برنج طارم میشود همه مصادیق این گونه برنج در یک قیمت است در حالی که آپارتمان های موصوف فاقد این وصف هستند. عرفاً 20 آپارتمانی که در یک مجتمع بنا می شوند با توجه به وضعیت آپارتمان ها من جمله طبقات مختلف و شمال و جنوبی آن و نیز تفاوت قیمت دارند در نتیجه این آپارتمان عین خارجی یا عین معین است. می بایستی دقیقاً معین می شد با توجه به این توضیح آپارتمان موصوف کلی در معین نیز نمی باشد با این مقدمات در مورد ین سوال می توان گفت:

اولاً : اگر قراردادی که منجر به صدور رای به تحویل یک واحد از بیست واحد آپارتمان مذکور شده است در قالب عقود تملیکی فعلاً بیع بوده است چون مورد معامله معین نشده است «همان طور که بیان شد در این فرض باید مورد معامله به صورت روشن و آشکار معین می شد. به طوری که هیچ گونه تردیدی نباشد تا پس از عقد بلافاصله به خریدار انتقال داده شود.» این معامله باطل است.

ثانیاً : همان طور که بیان شد آپارتمان از موضوعاتی نیست که کلی یا کلی در معین باشد بر فرض محال این آپارتمان را کلی در معین فرض کنیم مثلاً یک آپارتمان از بیست آپارتمان را به مثابه یک خروار گندم از بیست خروار گندم به حساب آوریم تا زمانی که مصداق مشخص نشده و تحویل خریدار نشود در مالکیت وی قرار نمی گیرد همان طور که در بیع کلی یا کلی در معین پس از تعیین مصداق و تملیک، در مالکیت خریدار قرار میگیرد در مانحن فیه آپارتمان تحویل خریدار نشده و در مالکیت وی قرار نگرفته است.

ثالثاً : سوال مطروحه حاکی از این است که مال مورد معامله دارای سابقه ثبتی است به همین جهت به شخص ثالث رسماً انتقال داده شده است و درامملاک ثبت شده برابر مواد 42 و 22 قانون ثبت مالکیت از زمان تنظیم سند رسمی به وجود می آید. همان طور که رای وحدت رویه یاش ماره 276 مورخ 1/1/38 تحویل ملک ثبت شده را با سند عادی مجاز ندانسته است زیرا سند عادی ایجاد مالکیت نمی کند و خلع ید و تحویل ملک فرع بر مالکیت است.

رابعاً : صدور حکم دادگاه مبنی بر تحویل ملک به محکوم له نیز برای وی ایجاد مالکیت نمی کند ، زیرا چنین رأیی از مصادیق با سند ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی است. در این ماده آمده: «حکمی که موضوع آن معین نست قابل اجرا نمی باشد.» شأن نزول این ماده برای این بوده است که احکامی مانند همین حکم مورد سوال، صادر می شد و در زمان اجرا مورد اختلاف واقع می شد که کدام یک از آپارتمان ها و یا ... باید تحویل شود چون همان طور که بیان شد این مبیع کلی نیست تا با سایر آپارتمانها در یک قیمت باشد و افراد عدیده مساوی هم باشند به همین جهت قانون گذار چنین حکمی را از مصادیق ماده 3 قانون مذکور دانسته و آن را قابل اجرا نمی داند. بنا به مراتب مذکور کلاً چون شاکی مالک چنین آپارتمانی نشده، [بایستی] متهم را به جرم فروش مال وی مجازات نمود و چنین معامله ای را که با شخص ثالث انجام داده است باطل دانست و حکم به رد آن آپارتمان به نفع شاکی داد. در فروش مال غیر به این علت مال مورد معامله به شاکی رد می شود که مالک آن بوده و بدون اجازه وی به دیگری انتقال داده شده است و چنین معامله ای از مصادیق معاملات فضولی بوده است که با رد آن توسط مالک، مورد معامله می بایستی به صاحبش مسترد شود در صورتی که در این مورد مطروحه مالکیتی برای شاکی ایجاد نشده است تا از باب معاملات فضولی به وی برگردد. بدیهی است چنین معاملاتی با بودن شرایط قانونی می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد که در این حالت ثمن و خسارات وارده به شاکی تعلق می گیرد نه عین آپارتمان.

آقای دکتر محمود کاشانی (استاد دانشگاه)

یادآور می شوم که قرارداد مستند دعوی، دادنامه و اجراییه صادر شده بر پایه آن پیوست نیست؛ بنابراین با توجه به فرض های گوناگون نظر مشورتی خود را به آگاهی جنابعالی می رسانم:

قراردادی که به موجب آن فروشنده تعهد تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه 20 واحدی را بدون تعیین شماره واحد آپارتمان خاص به خریدار پذیرفته از نظر حقوقی درست به نظر می رسد. فروشنده به موجب این قرارداد تعهد کرده است یک آپارتمان از یک مجموعه معین

واحدی که زمین و شماره پلاک آن معلوم و مشخص بوده است به خریدار تحویل دهد. محتوای این قرارداد، فروش عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان می باشد. مبیع در این قرارداد، مفروز نیست کلی فی الذمه نیز نمی باشد. با این حال صحت این قرارداد را از دو جهت می توان پذیرفت:

نخست آن که بر پایه ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است... مشاع ... باشد. در این قرارداد، یک واحد آپارتمان که بر روی یک پلاک ثبتی معین ساخته شده یا قرار بوده است در آینده ساخته شود شامل عرصه و اعیان به گونه مشاع فروخته شده است ؛ بنابراین مشمول ماده 350 قانون مدنی است واز این جهت ایرادی به درستی ای قرارداد فروش وجود ندارد.

شاید هم بتوان افزود که هر یک از این 20 واحد آپارتمان از جهت مساحت و دیگر ویژگی های آن ها بر پایه توافق طرفین، متساوی الاجزاء دانسته شده و انتخاب یکی از آپارتمان ها و تحویل آن به خریدار به فروشنده واگذار شده است. اگر چه در واقع به دلایل گوناگون مانند این که هر آپارتمانی در چه طبقه ای قرار گرفته و یا شمالی یا جنوبی باشد میان آن ها برابری وجود نداشته باشد. ولی هرگاه فروشنده یک آپارتمان را به انتخاب خود تسلیم کند تعهد قراردادی خود را انجام داده و خریدار حق اعتراض خود را از پیش ساقط کرده است؛ بنابراین بر پایه ذیل ماده 350 نیز می توان صحت این قرارداد را پذیرفت.

در پاسخ به پرسش دوم، اگر قرارداد فروش یک واحد از 20 واحد اپارتمان با سند رسمی بوده و این انتقال در سند مالکیت پلاک اصلی قید شده باشد اگر فروشنده همه آپارتمان ها را به دیگران با سند رسمی واگذار کرده باشد بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است. ولی اگر قرارداد مزبور با سند عادی یا قول نامه باشد در این ثورت قول نامه یا سند عادی فروش غیر منقول، بر پایه یند یک ماده 46 و ماده 84 قانون ثبت و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/1/1383 (روزنامه رسمی شماره 06471 – 21/11/1383) دارای اثر انتقال حق عینی و مالکیت به خریدار نیست، بنابراین اگر فروشنده همه 20 واحد آپارتمان را ببا سند انتقال رسمی به اشخاص دیگری فروخته باشد از قول نامه مورد بحث تخلف کرده ولی بزه انتقال مال غیر محقق نگردیده است.

عمل فروشنده معامله معارض نیز شمرده نمی شود تا مشمول عنوان کیفری مذکور در ماده 117 قانون ثبت باشد؛ زیرا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 34 سال 1351 معامله ای را که با سند عادی واقع شده باشد با معامله دوم که با سند رسمی در مورد همان ملک تنظیم و در دفتر املاک ثبت شده معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت ندانسته است. عمل فروشنده را مشمول عنوان کیفری دیگری هم نمی توان برشمرد.

بنا به مراتب مزبور راهی برای الزام فروشنده به تنظیم سند و تسلیم آپارتمان مورد معامله به خریدار وجود ندارد. با این حال می توان فروشنده را نسبت به تعهدی که در قول نامه فروش یک آپارتمان به عهده گرفته است از جهت پرداخت ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد در برابر خریدار مسئول دانست. خریدار می تواند با اثبات این که همه آپارتمان ها به اشخاص دیگر منتقل شده است که البته پرونده اجرای احکام هم آن را نشان می دهد ضرر و زیان خود را شامل بهای آپارتمان به قیمت روز با خسارات وارده از فروشنده مطالبه کند.

آقای شهریاری (دادسرای جنایی تهران)

اگر در قراردادی مابین محکوم له محکوم علیه اختیار تعیین واحد به محکوم له واگذار نشده است و تمام واحدها (20 واحد) از متراژ واحد برخوردار باشند تا معامله نوزدهم و فروش واحد نوزدهم انتقال مال غیر صورت نپذیرفته شده است و محکوم علیه می تواند به فرض قرارداد به شرح فوق آپارتمان بیستم را به محکوم له واگذار کند اما همین که آپارتمان بیستم به غیر واگذار شد انتقال مال غیر صورت پذیرفته و مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می شود در قانون فوق عمل چنین شخصی را کلاهبرداری معین و مجازات آن طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می گردد که در آن رد مال نیز علاوه بر مجازات کیفری پیش بینی شده است اما نکته ای که باید توجه کرد این است که در صدر سوال تصریح به محکومیت به رد مال توسط دادگاه حقوقی شده است در این صورت دادگاه کیفری در خصوص رد مال مواجه با تمکین نمی باشد و قاضی کیفری فارغ از موضوع رد مال می باشد.

آقای اهوارکی (محاکم تجدید نظر استان تهران)

صرف نظر از ایراداتی که به رای دادگاه مبنی بر تحویل یک واحد از 20 واحد بدون تعیین مشخصات و شماره واحد و مخالفت رای صادره با مواد 4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، لیکن چون در هر حال از طرفی شخص فروشنده 20 واحد وجود داشته و همه 20 واحد آپارتمان را منتقل نموده و فروش یک واحد بیشتر را چه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی را کلاهبرداری بدانیم و یا انتقال مال غیر در هر حال چون امکان تحویل عین واحد وجود ندارد و با حقوق اشخاص دیگر تعارض دارد و ما نمی توانیم ضرر از شخص شاکی به جای دیگری منتقل نماییم؛ لذا موضوع رد مال باید با پرداخت قیمت روز واحد به محکوم له جبران خسارت شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

صرف نظر از ایراداتی که بر رای صادره وارد است و شمول ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می باشد از طرفی عین معین را به صورت کلی در معین و مثلی مورد حکم قرار داده است در مورد موضوع نظرات مختلفی بیان گردید ،

نظر نخست : با توجه به اینکه انتقال 20 واحد، مقدم و قبل از صدور حکم بوده نمی توان مشتکی عنه را تحت عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد.

نظر دوم : با عنایت به اینکه صدور حکم دادگاه مبتنی بر تحویل یک واحد آپارتمان بر اساس قرارداد فروش و انتقالی است که قبلاً انجام شده و حکم الزامی دادگاه ناظر بر معامله مقدم است لذا عمل مرتکب تحت عنوان فروش مال غیر نسبت به واحد آخر که دیگر به اعتبار معامله سابق حق فروش نداشته قابل تعقیب است در مورد رد مال دو نظر وجود دارد ابتدا اینکه آنچه می بایست به عنوان مجازات کلاهبرداری در مورد فروش مال غیر تعیین نمود صرفاً حبس و جزای نقدی است در مورد رد مال می بایست به قدر متقین اکتفا نمود و نمی توان حکم به رد مال داد. دسته دوم این نظر را دارند که با توجه به اینکه عمل مرتکب فروش مال غیر به نحوی است که در قانون او را کلاهبردار محسوب نموده اند؛ لذا تمامی نتایج و آثار کلاهبرداری بر او تحمیل می شود از جمله تکالیف کلاهبردار، رد مال مأخوذ است که در مانحن فیه می بایست مورد حکم قرار گیرد به لحاظ باطل بودن عمل مرتکب اساساً فاقد آثار انتقال بوده یک واحد آپارتمان در ملکیت محکوم له دعوی تحویل باقی که آخرین واحد مورد معامله است و رد مال آن چیزی است که فروشنده مال غیر با کلاهبردار تحصیل نموده است.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی)

اقدام فروشنده آپارتمان با بزه انتقال مال به غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد. به ویژه در وضعیتی که حکم دادگاه به تحویل یک واحد آپارتمان به محکم له (مالباخته) دلالت بر واگذاری ملک به وی دارد؛ اما در پاسخ کامل به سوال و نحوه اجرای حکم اشاره به نکات ذیل مفید می باشد:

مجازات بزه انتقال مال غیر به دلالت ماده مذکور به مجازات بزه کلاهبرداری (در حال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) ارجاع گردید و مجازات در نفس و ذات امر صرفاً همان حبس تعزیری و جزای نقدی است و رد مال موضوع قانون اخیر درباره بزه انتقال به غیر لازم الرعایه نیست. در این خصوص طرح دعوای حقوقی اجتناب ناپذیر است.

در این قضیه دو مرجع کیفری و حقوقی و نیز دوایر اجرای آن ها دخیل می باشند. به نظر می رسد با توجه به وجود حکم حقوقی (تحویل مبیع) و ضرورت اجرای آن نیازی به دخالت دایره اجرای احکام کیفری (حتی در فرضی که رد مال را هم جزء مجازات های انتقال دهنده مال غیر بدانیم) نمی باشد، زیرا از یک سو دایره اجرای احکام مدنی با توجه به صدور حکم و درخواست محکوم له، ناگزیر از اجرای حکم است و از سوی دیگر با توجه به فرض سوال و فقدان وجود مبیع دایره اجرای احکام کیفری ساز و کاری برای اجرا نداشته و لاجرم باید به ساز و کار مقرر در قانون اجرای احکام مدنی متوسل شود.

حال که مشخص شد به هر شکل؛ خواه رد مال را جزء مجازات های ناقل ندانیم و خواه قائل به این امر باشیم، اما دایره اجرای کیفری را فاقد مکانیزم بدانیم، ناگزیر به مداخله دایره اجرای مدنی می باشیم.

باید گفت اولاً : مورد از مصادیق اشکال در مفاد حکم است، زیرا مدلول حکم (محکوم به) عملاً وجود ندارد و با این وصف رفع اشکال طبق ماده 72 و 92 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده حکم می باشد،

ثانیاً : با توجه به اینکه همه واحدها به اشخاص دیگر واگذار شده و واحد فروخته شده به مالباخته (محکوم له) قابل شناسایی و تحویل نیست چاره ای جز توسل به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی نداریم.

مطابق این ماده: «اگر محکوم به عین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.»

آقای رضایی نژاد (دادگستری اسلامشهر)

بحث بر سر این است که رای موضوع پرسش قابل ایراد است؛ نخست آن که رابطه حقوقی مبنای رای چه رابطه ای بوده است؟ اگر یک بیع کلی یا هر رابطه حقوقی موجه اثر تملیک یک مبیع کلی به خوهان (محکوم له) باشد، نمی تواند صحیح باشد چه اپارتمان نوعاً مال مثلی نیست و در هیچ یک از تعارف مال مثلی قرار نمی گیرد، پس نمی تواند مورد معامله کلی واقع شود. ایراد دیگر این است که حکم صادره با ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض پیدا می کند و یک حکم کلی است؛ اما بر فرض پذیرش این استدلال که ما با امر واقع رو به رو هستیم و برای پرسش، پاسخ بیابیم نیز با عنایت به اینکه رد مال به هیچ وجه مجازات نمی باشد و صرفاً به هیچ وجه مجازات نمی باشد و صرفاً ماهیت مدنی دارد و به منظور کمک به قربانی برخی جرائم و پیشگیری از سرگردانی آن ها در تشریفات دادرسی مدنی تضمین شده است و حتی به فرض بعید اعتقاد بر مجازات بودن رد مال نیز با عنایت به قواعد تفسیر در احکام جزایی صرفاً مجازات به معنای خاصی در مورد انتقال مال غیر جاری است. چه آنچه مورد نظر قانون گذار بوده صرفاً مجازات به معنای خاصی است و ملاحظه ماده 238 مورد نظر قانون گذار هم همین امر را القا می نماید. چه در مقرره مزبور هیچ بحثی از رد مال به میان نیامده است.

آقای معدنی (دادسرای ناحیه یک تهران)

با عنایت به مفاد سوال که حکایت از محکومیت محکوم علیه از طرف دادگاه داشته و قاعدتاً این امر پس از رسیدگی قانونی و بررسی اسناد و ادله شاکی (محکوم له) صورت پذیرفته لذا در هر حال مالکیت محکوم له بر یکی از واحدهای موضوع سوال به نحو غیر معین محرز است و لذا در فرض سوال محکوم علیه متعاقباً اقدام به انتقال تمامی 20 واحد نموده است مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است؛ زیرا در هر حال واحدی را که در مالکیت محکوم له بوده است مستقلاً یا در ضمن واحدهای دیگر به فرد ثالثی منتقل نموده است؛ بنابراین پاسخ قسمت اول سوال مثبت است و محکوم علیه مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است. در خصوص قسمت دوم سوال یعنی کیفیت رد مال، عقیده اکثریت همکاران دادسرای ناحیه یک آن است که موضوع باید با تقدیم دادخواست و رسیدگی حقوقی حل و فصل شود. به تعبیر دیگر شاکی جهت جبران خسارات مورد ادعای خود مبادرت به تقدیم دادخواست می نماید و دادگاه پس از رسیدگی های لازم از حیث جبران خسارت با رد عین یا پرداخت قیمت و وجه نقد اتخاذ تصمیم مینماید که در فرض یک سوال، دادگاه صادر کننده رای قطعی و اجرائیه متکفل رفع این مشکل است. البته اقلیتی از همکاران نیز عقیده داشتند که رد مال به تبع رای کیفری صورت می گیرد و در هر حال چون عین مال باقی است دادگاه حکم به رد عین داده و خود دادگاه مشخص می کند که کدام واحد باید به شاکی سپرده شود. کیفیت مشخص نمودن واحد مزبور نیز با توجه به جمیع دلایل و اوضاع و احوال و اصول حقوقی با دادگاه است.

آقای صدقی (مستشار محاکم تجدید نظر)

الف) ماهیت معامله در فرض سوال به نظر می رسد عقد بیع به صورت مشاعی باشد که شرط نتیجه ساخت و تکمیل آپارتمان و تملیک تدریجی آن به خریدار وجود دارد، بنابراین به محض ساخت هر قسمت از آپارتمان، خریدار مالک همان قسمت می شود تا آپارتمان تحویل شود؛ بنابراین اصل معامله صحیح بوده و انتخاب تعیین هرکدام از واحدها (جهت تحویل) با شخص فروشنده می باشد؛ اما با توجه به فرض سوال مبنی بر انتقال تمامی مجموعه واحدهای مورد فروش (20 واحد) و عدم تعیین مبیع مورد معامله به نظر می رسد آخرین واحد مورد فروش متعلق به شخص شاکی محسوب می شود، چون تا قبل از آخرین واحد، فروشنده مخیر بوده که هر کدام از واحدها را به نام شاکی بنماید ولیکن با توجه به فروش همه آن ها، آخرین واحد به صورت متعین متعلق به شاکی می گردد که عمل بعدی فروشنده مبنی بر فروش تمامی واحدها، فروش مال غیر تلقی می گردد و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابل مجازات می باشد.

ب) اما کیفیت رد مال مورد کلاهبرداری به این صورت است که چون با فروش اولی، انتقال مالکیت واقع شده است، حکم به استرداد آپارتمان صادر می گردد ولو در معامله اولی با مبایعه نامه عادی و در معامله دوم با سند رسمی باشد؛ زیرا درست است که انتقال رسمی و قانونی با تنظیم سند رسمی است؛ ولیکن این به معنای بی اثر بودن معامله اولی نیست، مع الوصف دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات قانونی، به رد مال که استرداد یک باب آپارتمان می باشد رای دهد.

در فرض صدور سند رسمی تمامی آپارتمان ها به نام اشخاص ثالث این امر نافی صدور حکم کیفری رد آپارتمان نیست؛ زیرا در اینجا هم دادگاه کیفری می تواند به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم شیء است، دستور ابطال سند رسمی را نیز صادر کند و یا اینکه احتیاطاً شاکی را به طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی به طرفیت خریدار دوم دلالت نماید.

در مقام مقایسه شبیه این است که سارقی اتومبیل مسروقه ای را بعد از سرقت به شخص ثالث بفروشد و سند رسمی اتومبیل را هم به نام وی نماید، در اینجا دادگاه کیفری حکم به استرداد مال مسروقه صادر می کند، بدون اینکه منتظر ابطال سند رسمی مالکیت اتومبیل بماند اگر چه سند رسمی در اموال منقول و غیر منقول متفوات است. مضافاً اینکه قاعده عدم تبعیت تصمیمات دادگاه های کیفری از دادگاه های حقوقی مؤید این استنباط است.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران)

از فرض سوال این گونه نتیجه حاصل می شود که در معامله ای که بین مالک آپارتمان ها و محکوم له رای دادگاه حقوقی واقع شده، بین مال به نحو کلی در معین می باشد و فروشنده می تواند از اموال خود که افزون بر موضوع تعهد می باشد یک واحد را واگذار کند. شخصی که مالک 20 واحد آپارتمان می باشد و تمام آپارتمان ها را از حیث ارزش و مقدار و جنس و وصف و سایر انگیزه های جلب رضایت برابر می باشند، می تواند یک واحد یا چند واحد (تا واحد بیستم) را به اشخاص واگذار کند. تعهدی که به ذمه ایشان می باشد، تحویل یک واحد از 20 واحد می باشد. اگر یک یا چند واحد را به یک شخص واگذار نماید، این امر موجب منع انتقال مابقی واحدها نمیشود. در سوال، مالک آپارتمان ها تا واحد نوزدهم، مالک اموال بوده است و اگر انتقالی، حاصل شده است به ماهیت و سرنوشت بیع های واقع شده هیچ خدشه ای وارد نیست و خریدار (محکوم له پرونده حقوقی که خریدار واحد بوده است) هیچ ادعایی نمی تواند علیه فروشنده داشته باشد؛ چرا که ارکان مالکیت محقق بوده و در انتقال های انجام شده به حقوق خریدار معترض نشده است به علت اینکه تا واحد نوزدهم ایشان مالک بود است. اگر واحد بیستم منتقل شود تعرض به حقوق خریدار شده است. بنابراین فروشنده مسئول می باشد.

به نظر می رسد که تا انتقال واحد نوزدهم هیچ جرمی محقق نشده است و فروشنده تحت هیچ عنوان کیفری قابل تعقیب نمی باشد؛ اگر واحد بیستم را انتقال دهد، بزه فروش مال غیر محقق شده است. فروش مال غیر به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در حکم کلاهبرداری می باشد، بنابراین تمام مجازات بزه کلاهبرداری یعنی حبس و رد مال به علاوه جزای نقدی در مورد ایشان باید اجرا شود. در نحوه اجرای مجازات حبس که بحثی نیست. در مورد بزه جزای نقدی، میزان جزای نقدی معادل وجه ماخوذه از منتقل الیه دوم می باشد، یعنی مبلغی که مالک آپارتمان با فروش واحد بیستم که هیچ مالکیتی نسبت به آن نداشته، به دست آورده است می تواند مبنای محاسبه جزای نقدی متهم باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات رد مال، ممکن است اختلاف نظر حادث شود. برای رد مال ممکن است دو دادنامه در مرحله اجرا جمع باشد. یک دادنامه حقوقی که دادگاه حقوقی محکومیت فروشنده آپارتمان را به انجام تعهد یا تحویل آپارتمان به محکوم له (خریدار) را موضوع دادنامه قرار داده است. دوم دادنامه کیفری که فروشنده را به عنوان فروش مال غیر محکوم نموده است از کیفرهای موضوع دادنامه کیفری رد مال می باشد. مرجع مجری احکام هم دو مرجع است، یک دایره اجرای احکام حقوقی و دو دایره اجرای احکام کیفری. هر دو مرجع اجرایی، تکلیف به اجرای مفاد دادنامه های مربوط به خود دارند، منتهی اگر رای از جانب یک واحد اجرایی به مرحله اجرا درآمده باشد تکلیفی متوجه واحد اجرای دیگر نمی باشد و می تواند با استعلام از واحد مجری حکم و اطمینان از انجام خواسته مراتب را با تنظیم صورت مجلس و احراز اجرای دادنامه پرونده خود را با فرض اجرای مابقی محکومیت های متهم مختومه کند. اجرای احکام کیفری، در مورد رد مال، به اجرای رای در حد اعاده تصرف فیزیکی به محکوم له و رفع تصرف از محکوم علیه اقدام می کند و اجرای احکام حوقی، به بحث انتقال حقوقی و قانونی ملک در مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت اقدام خواهد کرد.

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

نظریه همکاران قضایی دادستری ورامین به اتفاق آراء در نتیجه چنین بوده است:

هرچند انطباق نوع بیع در فرض سوال با بیع از نوع کلی در معین به عنی دقیق کلمه، صحیح نمی باشد، چه اینکه مصادیق مبیع 0واحدهای آپارتمانی) مشابه و متساوی الاجزاء نمی باشند و از این حیث نمی توان آن را مصداقی از بیع کلی در معین تلقی نمود اما با انکی مسامحه و بر این مبنا که طرفین بر این موضوع واقف بوده اند و کل واحد ها دارای قیمت یکسانی بوده است و بر این اساس حین معامله شماره آن را تعیین ننموده اند، می توان گفت: مورد مساله منطبق با مثالی از بیع کلی در معین است. با این وصف با فرض اینکه پس از صدور حکم فروشنده با محکوم علیه تمامی واحدها را به غیر واگذار نماید، بزه انتقال به غیر در فرضی قابل تحقق و بررسی است که عقد را در بیع کلی در معین موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار بدانیم نه تحویل و تسلیم آن را، هر چند در این خصوص در فقه وحقوق معاصر هر دو نظریه طرفدارانی دارد، لیکن با بررسی عقاید دو گروه، به نظر می رسد انصاف با گروهی است که عقد را سبب انتقال مالکیت مبیع می دانند نه تحویل و تسلیم و تحویل مبیع کلی در معین. چه اینکه همان گونه که کفته اند، حقیقت این است که مطلق بیع، مملک است و باعث انتقال مالکیت مبیع و در این خصوص فرقی بین مبیع معین و کلی در معین و حتی کلی مافی ذمه نیست و تحویل و نسلیم از جمله آثار قانونی و مترتب بر بیع و انتقال مالکیت است، چه اینکه تا انتقال مالکیت محقق نشود، ذمه فروشنده به تحویل و تسلیم مشغول نخواهد شد، لیکن تفوات در انواع بیع فوق صرفاً در این نکته است که در بیع معین، مصدای خاص و معین از قبل مشخص شده است و اساساً مورد و مصداق دیگری مورد توافق طرفین نبود است که فروشنده بتواند آن را تحویل نماید، لذا الزاماً همان مبیع معین باید تحویل خریدار شود ولی در بیع کلی در معین فروشنده این اختیار را دارد که از بین مصادیق مختلف و محصور مبیع، موردی را انتخاب و تحویل خریدار نماید و لذا تفاوت صرفاً در شیوه و دامنه اختیار فروشنده در تعیین مصداق تحویل آن خریدار است و بس و در بیع کلی مافی ذمه نیز این اختیار انتخاب مصداق مبیع وسیع تر و غیرمحصور است.

با عنایت به مراتب در فرض سوال، معاملات بعدی فروشنده و محکوم علیه در خصوص آپارتمان های مورد بحث تا واحد (19) صحیح بوده است، لیکن معامله در خصوص واحد (20)، با حصول شرایط مصداق معامله مال غیر است و در فرضی که واحد مزبور در تصرف غیر باشد، شیوه اجرای آن با توجه به ملاک ماده (34) قانون اجرای احکام مدنی، شبیه اجرای حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف از مال غیرمنقولی است که حین اجرا در تصرف غیر است و با رعایت مقررات ماده (34) حکم رد مال که در واقع همان تحویل آپارتمان یا به نوعی آپارتمان می باشد، اجرا خواهد شد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف)

در صورتی که منظور از واگذاری 20 واحد آپارتمان، معامله و با سند رسمی باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 117 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب می شود و از این منظر واجد وصف جزایی است. در غیر این صورت عنصر قانونی از بعد مجازات کیفری مفقود است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 41 تهران)

نظریه اکثریت

در اینجا چون محکوم هنوز مشخص نشده و بیع کلی بوده و مالک فقط تعهد به تحویل و تسلیم یک واحد آپارتمان را دارد که تعیین آن مالک است و مالکیت از زمان تسلیم و تعیین مبیع مستقر می گردد با این وصف اگر مالک همه 20 واحد را فروخته باشد چون در معامله اول فقط یک تعهد صورت گرفته و انتقال هنوز صورت نگرفته است لذا نمی تواند علیه مالک بهلحاظ انتقال مال غیر شکایت کند بلکه از طرق حقوقی می تواند الزام مالک به تحویل مثل یا قیمت محکوم به را بخواهد.

نظریه اقلیت

در اینجا هر چند بیع کلی است ولی بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که در یع کلی هم به محض و نوع عقد تملیک ایجاد می شود و تسلیم و تعیین بیع از آثار عقد است نه از ارکان آن، با این وصف هرگاه مالک کل 20 واحد را فروخته باشد و واحدی باقی نمانده باشد مرتکب انتقال مال غیر شده است و دادگاه می بایست وی را محکوم به رد مال نماید.

آقای نصراله پور (دادسرای ناحیه 21 تهران)

در مورد سوال باید عرض کنم که محل نزاع در این است که چنانچه موضوع عقد بیع عین کلی (اعم از کلی فی الذمه یا کلی در معین) باشد آیا این بیع تملیکی است یا عهدی؟

در کلی فی الذمه مثل یک خروار گندم پس از عقد خریدار مالک هیچ چیز نمی شود جز اینکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم دارد. تعیین مصداق با فروشنده است و پس از تعیین، تنها از این تاریخ است که خریدار می تواند بدان مال ادعای مالکیت کند.

همچنین است در مورد کلی در معین (مدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا): زیرا تا فروشنده مبیع را از توده معین انتخاب نکند (حادثه ای مبیع را مشخص نسازد) خریدار بر هیچ مال معینی حق عینی پیدا نمی کند و مالک چیزی نیست و امتیاز آن بر کلی در ذمه این است که به اجمال می دانیم که مبیع در داخل آن توده معین است و به همین دلیل هم آن را در حکم معین گفته اند.

برای حل این اشکال فقها کوشیده اند تا عقد بیع را حتی در موردی که موضوع آن کلی و دین است، تملیکی وانمود کنند.

عده ای گفته اند کلی نیز در عرف، مالی است موجود که می تواند مورد خرید و فروش و موضوع حق مالکیت قرار گیرد، همچنان که منفعت آینده را نیز همین عرف، مال موجود می شناسد، در نتیجه با عقد بیع، مالکیت همین مال به خریدار انتقال می یابد.

عده ای دیگر کلی را به دلیل وجود مصداق های آن موجود پنداشته اند.

عده ای دیگر تایید کرده اند که در چنین مواردی، آن مال قابلیت و استعداد مورد تملیک قرار گرفته است.

گروه دیگر استدلال دیگران در امکان تملیک واقعی را قانع کننده ندیده اند و در عین حال نخواسته اندکه بیع مال کلی را منع کنند. تملیک را حکمی یا فرضی دانستند.

در نهایت به نظر می رسد قانون مدنی ما به تبعیت از نظر فقها در ماده 53 که بیان داشته : «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد» تملیک ذمه را پذیرفته است.

دراین خصوص دکتر کاتوزیان بیان می دارند که درست است تعهدی که در اثر عقد به وجود می آید ارزش مالی دارد و منطق عرف نیز انتقال آن را می پذیرد ولی در حقوق کنونی به عقدی که از آن تنها تعهدی به وجود آید و سبب نشود که انتقال گیرنده بر موضوع این تعهد حق عینی پیدا کند، عقد عهدی می گویند نه تملیکی، چرا که در تعریف بیع قانون گذار در ماده 833 قانون مدنی بیان می دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» این اشکال همچنان در بیع کلی باقی است، زیرا بعد از عقد خریدار مالک هچ عینی نمی شود و بر هیچ عینی حق پیدا نمی کند و فقط می تواند از فروشنده اجرای تعهد او را بخواهد (ماده 279 ق.م) این تعهد در مرحله نخست ناظر به تعیین مصداق کلی است، ولی با انجام دادن آن، تملیک تحقق می یابد و همین امر است که بیع مال کلی را از تعهد به فروش آن ممتاز می سازد.

عده ای دیگر از اساتید از جمله دکتر حسن امامی بیع کلی را به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل کرده اند، بدین ترتیب که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند، سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند، تملیک داخل در مفاد عقد نیست، بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می گیرد؛ که دکتر کاتوزیان با رد این مطلب بیان می دارند که نمی توان ادعا کرد که با تسلیم مبیع، عقدی نو در باب تملیک بسته می شود؛ سپس بیان می دارند که تملیک مبیع در این حالت اثر عقد بیع و معلق به تعیین مصداق کلی است. انتخاب این مصداق های کلی جز به شماری که فروخته شده است از بین برود، آنچه باقی می ماند مبیع است که بدون نیاز به هیچ عمل حقوقی دیگر تملیک می شود.

بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت فرض بر این است که ملک آپارتمانی 20 واحدی می باشد که متهم مالک شرعی و قانونی 19 واحد از این 20 واحد آپارتمان بوده است به عبارت دیگر این معامله به صورت کلی در معین بوده است که خریدار با علم و اطلاع، احدی از این 20 واحد آپارتمان را خریداری کرده بود – بدون تعیین واحد معین یا مشخصات معین- و فروشنده نیز تعهد نموده بود احدی از واحدها را به خریدار تحویل و تسلیم نماید که با توجه به کلی در معین بودن و بدون تعیین از قبل بر اساس اصول حقوقی تعیین واحد (مبیع) بر عهده فروشنده می باشد نه خریدار، چرا که فرض بر این است خریدار اختیار تعیین واحد را به عهده فروشنده قرار داده است و با فروش 19 واحد از واحدهای بیست گانه با توجه به اینکه مالک شرعی و قانونی آن ها بوده است هیچ جرمی مرتکب نشده است و فرض بر این است که واحد بیستم در ملکیت خریدار قرار گرفته و خود به خود تعیین مصداق کلی گردیده است و به محض فروش واحد بیستم به نظر بنده مرتکب بزه فروش مال غیر گردیده است؛ بنابراین، اگر تاریخ معاملات تقدم و تاخر داشته باشد می بایست آخرین واحد فروخته شده را متعلق به شاکی (خریدار) دانست و نسبت به رد اصل مال آن اقدام نمود، اما اگر دو یا چند واحد را در آن واحد یا همزمان فروخته باشد چون تشخیص تقدم و تأخر امکان پذیر نیست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجع می باشد، لذا به نظر می رسد چاره ای نداریم که بابت رد اصل مال با تمسک به قاعده «القرعه لکل امر مشکل» با قرعه حل مشکل نماییم و اکثریت همکاران محترم قضائی نیز بر این عقیده بودند.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران)

به نظر می رسد که در موضوع سوال، آپارتمان ها تفکیک نشده اند. آیا ملک مشاع را می توان به حکم دادگاه تحویل یکی از شرکا داد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: مادامی که آپارتمان تفکیک نشده مشاع بوده و دعاوی راجع به آن قابل استماع نمی باشد و در موضوع هم حکم دادگاه صحیح نمی باشد.

بر فرض صحت، چنانچه محکوم له یک واحد آپارتمان بیست واحدی را از نظر زمانی تا نفر بیستم خریداری کرده و محکوم علیه بخواهد یک واحد اضافه بر آن بفروشد و محکوم له هم قبل از نفر بیستم باشد چنانچه فروشنده سبق مالکیت نداشته باشد می توان گفت بزه کلاهبرداری نسبت به نفر بیست و یکم اتفاق افتاده به جهت اینکه بزه فروش مال غیر زمانی اتفاق می افتد که شخصی سابقه مالکیت در مال نداشته باشد. حال چنانچه کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام دهد می توان گفت معامله معارض انجام داده است، ولیکن بر اساس ماده 711 قانون ثبت و رای وحدت رویه 34 در سال 15 هر دومعامله بایستی با سند رسمی باشد که مشمول این ماده نخواهد بود. رد مال هم در موضوع سوال امکان ندارد؛ زیرا مال موجود نیست و شاکی بایستی عرض حال ابطال مبایعه نامه را ارائه دهد و قبل از آن نیز دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال مال صادر شود چنانچه شاکی دادخواست ابطال مبایعه نامه را نداد با جلب نظر کارشناس می توان نسبت به تعیین قیمت مال اقدام نمود.

آقای جوهری(نظر آباد)

علاوه بر عناصر عمومی جرم، بحث انتقال مال غیر دو خصیصه دیگر هم دارد. نخست انتقال ملکیت به شخص شاکی سپس انتقال مال ایشان توسط مشتکی عنه؛ مالکیت شاکی را بایستی احراز کنیم و اتفاق نظر در حوزه قضائی این بود که بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش نیست، چرا که در اینجا شاکی اصلاً مالک نیست مباحث حقوقی و قانونی مبنایی بوده و زنجیروار به هم مرتبط می باشند در بحث انتقال مال غیر بایستی احراز شود که شاکی مالک است؛ مگر قاضی می تواند به طور کلی حکم به تحویل یک واحد از آپارتمان بیست واحدی دهد؟ در اینجا بیع معین، کلی، کلی در معین نیست چرا؟ چون در بیع معین و کلی در معین می بایستی مال مثلی باشد و نه قیمی، آپارتمان قیمی است و اتفاق نظر در فقه و در بین علمای حقوق است که بیع مثلی بایستی مثلی باشد و هیچ گاه واحدهای یک آپارتمان دقیقاً مثل هم نیستند، لذا بحث خارج از بیع بوده و با توجه به ماده 10 ق.م بررسی می کنیم که قرارداد منعقد شده تحت چه عنوانی بوده است؟

صرف نظر از اینکه مواد 22 و 74 و 84 قانون ثبت که بیان داشته انتقال اموال غیرمنقول بایستی به موجب سند رسمی باشند. در اینجا تعهد به فروش نموده و اگر از انجام وظایف خود امتناع کند به دادگاه مراجعه می شود و دادگاه شخص را مجبور به فروش یک واحد از واحدهای مشخص شده و معلوم آن آپارتمان می نماید و در اینجا زمانی که مشخص گردید بیع، بیع معین است اگر مال وی را به دیگری منتقل کنند عنوان انتقال مال غیر را داراست. ما در اینجا چگونه می توانیم رد مال را انجام دهیم؟ قابل تصور نیست که از وحدت ملاک ماده 239 ق.م در مود شرط می توانیم استفاده نماییم؛

ماده 239 اشعار می دارد: ....

در صورتی که از طریق مدنی و حقوقی امکان حل این مسئله وجود دارد از همین طریق مشکل حل خواهد شد.

آقای امامی (دادسرای ناحیه 61 تهران)

برجسته ترین [مصداق] این موضوع مهم، قضیه پروژه ارکیده است که 1000 واحد را به 4000 نفر فروختند و امید مردم به این است که بتوانیم با استنادهای حقوقی راهکاری عملی پیدا کنیم.

ابهاماتی در سوال وجود دارد. یکی اینکه آراء دادگاه ها بایستی شفاف و بدون ابهام باشد حال فرض می کنیم که این دادگاه حقوقی رای صادر کرده و در مقام رفع ابهام، ابهام نموده است. با توجه به اصول حقوقی، مبحث جدید و پویانی را در انتقال مال غیر نیافتیم و با توجه به بضاعت قانون گذار که مربوط به هشتاد سال قبل است به نظر می رسد با توجه به قراردادهای جدید که مهم ترین نیاز جامعه است و مشکلات مشابه به آن توجهی نشده است. مجازاتی که در ماده 832 و در ماده یک ذکر شده و تغییراتی با عنوان «رد اصل مال» و از آنجایی که رد اصل مال دراینجا وجود ندارد و با بررسی های قبلی نوع واحد مشخص شده و مجازات آن رد اصل مال خواهد بود قانون موقت راجع به انتقال مال غیر نیز از عبارت عین مال یا عوض آن استفاده نموده با توجه به قضیه ارکیده خلاء قانونی مشخص شد که اخیراً در قانون گذاری این موضوع را با تعیین نوع واحد و مشخصات آن جهت مراجعه به دفترخانه، به شکلی این مشکل را حل می نماید.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر)

همکاران بیشتر به جنبه کیفری سوال پرداختند. فرض سوال فرض حقوقی صرف است. ما معتقدیم که حکم غلط است زیرا بدون مشخص نمودن نوع واحد حکم به رد مال داده و طبقات یک آپارتمان نیز هیچ گاه با هم یکسان نیستند.

مادامی که امکان اجرای حکم حقوقی وجود داشته باشد نوبت به امر کیفری نمی رسد.

19 واحد منقل شده و جرمی واقع نشده است و واحد بیستم باقی مانده است.

دو فرض قابل تصور است:

گاهی قبل از رأی حقوقی 12 قرارداد عادی نسبت به 20 واحد آپارتمان منعقد شده است.

بعد از صدور حکم، بیست و یکمین قرارداد منعقد می شود.

اگر تا 20 واحد منتقل شود جرمی واقع نشده، از انجایی که اجرای قرارداد بیست و یکم با اخذ رای حقوقی امکان پذیر نبوده لذا انتقال مال غیر نیز تحقق نیافته است. چرا که نفر بیست و یکم هم ذی حق در این آپارتمان ها بوده یا نبوده؟ و بزه انتقال مال غیر محقق نشده، نفر بیست و یکم اصلا مالک نشده تا امکان تحقق مال غیر وجود داشته باشد بلکه حسب مورد مطابق ماده 117 قانون ثبت در مورد معامله معارض و به جهت اینکه معامله دوم عادی بوده، معامله معارض نخواهد بود یا حسب مورد می تواند عمل کلاهبرداری باشد و اثرش در این است که به جای رد مال، رد ثمن خواهد بود.

ماده 117 قانون ثبت را قرائت می کنم: ....

رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1/8/15 دامنه این ماده را مضیق کرده این رای عنوان می کند: اگر معامله اول عادی و معامله دوم رسمی باشد معامله معارض نیست و شرط در معامله معارض این است که هر دو معامله رسمی باشد و در انتهای رای وحدت رویه اشاره دارد: بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. با فرض اینکه معامله اول انتقال رسمی باشد معامله معارض نخواهد بود حال چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه، معامله بیست و یکم واقع شده باشد عمل انتقال مال غیر نبوده و کلاهبرداری است و رد مال هم رد ثمن خواهد بود و نه رد عین مال به قانون سال 1308 اشاره نمودند که به نظر می رسد با قانون 5 و 8 فروردین 1310 قانون 1308 منسوخ شده باشد.

آقای شهسواری (قاضی بازنشسته)

اگر بخواهیم با مسائل مدنی، به امور کیفری بپردازیم دچار مشکل خواهیم شد. شخصی که با قرارداد عادی آپارتمان معین با مشخصات دقیق و ثمن معین را خریداری می کند و بعد از ان فروشنده آن را به دیگری می فروشند هیچ شک و شبهه ای نیست که انتقال مال غیر صورت گرفته و قابل تعقیب است اگر وارد مسائل مالکیت شویم آیا خریدار اول مالک است؟ ماده 22 قانون ثبت کسی را مالک می شناد که اسم وی در دفتر املاک ثبت شده باشد در حالی که اسمم شخص خریدار هنوز در دفتر املاک ثبت نگردیده است پس سخت گیری در مسائل کیفری بر وی سوءنیت بوده و احراز واقعیت. در صورتی که به قرارداد عادی هم ملک را فروخته باشد و برای وی مقداری حق مالکیت قائلیم. در فرض سوال از مجموعه ای، یک واحد به یک شخص فروخته شده و کل مجموعه به دیگری واکذار شده است در هر حال این یک واحد هم در دل آن بیست واحدی بوده و حقی است که برای آن شخص در نظر گرفته شده و بر خلاف مالکیت نسبت به این مال (کلی در معین و قابل تشخیص) چنانچه حکم مبهم باشد بایستی با مشخص شدن شماره و نوع واحد رفع ابهام شود یا اینکه با شهادت شهود معلوم گردد.

فرض کنید این گونه نشد، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (که مستند قانونی است) بیان می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء ، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری واگذار کند کلاهبرداری است. رد مال [قابل] مجازات نیست در رای وحدت رویه عنوان شده به مجازات مقرر در ماده یک که مجازات آن حبس و جزای نقدی است محکوم می شود.

در انتقال مال غیر میان خریدار اولیه و فروشنده اولیه روابط قراردادی وجود دارد یعنی تسلیم مبیع تابع شرایط قرارداد است و نمی توانیم با نادیده گرفتن شرایط قرارداد و برخلاف آن شرایط حکم به تحویل آپارتمان دهیم، چرا که ممکن است تمام ثمن را پرداخت نکرده یا شرایط دیگری جهت تحویل واحد مقرر نموه باشند. به صرف اینکه واحد را به دیگری فروخته نمی توانیم چیزی بیشتر از شرایط قرارداد را تحویل وی دهیم. تحویل مبیع با استرداد مال دو موضوع جداگانه بوده که تابع مقررات مدنی است حال اگر جرم هم واقع شده و مجازات هم شد، الزام به ابطال معامله یا تحویل مبیع یا هر دو یا خلع ید همه دعوای مدنی است پس کسانی که اعتقاد دارند جرم واقع شده باز هم نمی توانند به این کیفیت حکم به رد مال بدهند، چرا که رد مال جزو مجازات نبوده و تابع شرایط خاص معامله است. جرم انتقال مال غیر زمانی است که معامله دوم صورت پذیرد (معامله اول جرم نیست) و شاکی خریدار اولیه و خریدار دوم است که ناآگاهانه مال غیر را خریداری کرده و اگر خریدار دوم شکایت کند پولی را که از خریدار دوم گرفته به عنوان رد مال برمی گرداند.

معاون آموزش دادگستری استان تهران

اگر ملاک، ماده یک تحت عنوان کلاهبرداری باشد اختلافی نیست، ولی اگر مستند قانونی انتقال مال غیر باشد در آنجا به مجازات مقرر در ماده یک محکوم خواهد شد . به منظور رد مال، حکم به رد اصل مال را قانون گذار در ماده یک ذکر نموده است اینکه هیئت و تشکیل مطالبات این مال را نیازمند تشریفات آئین دادرسی مدنی نمی دانیم ماهیت موضوع را منقلب نمی کند. اصل موضوع مدنی است (مثل دعوی ورشکسته)، در رابطه با ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قانون گذار بیان داشته نیازی به اعمال تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست و می بایستی حکم دهند. انتقال مال غیر که در آنجا، ارجاع آن فقط به مجازات بوده و رد مال نیز مجازات نیست. فرض قضیه این است که دو قرار وجود دارد.

آقای رضوان فر (دادسرای انتظامی قضات)

نظر حقوق دانان مورد قبول است و این جلسات به جهت اظهارنظر همکاران محترم است و حیف است که نظر حقوقدانی را مظرح کنیم و رای نیاورد و ضروری است که نظر حقوق دان را با نظر خود تلفیق کنیم، اما در مورد سوال، زمانی که ملک را با قرارداد به دیگری فروخته و تحویل نمی دهد بایستی به تاریخ قرارداد توجه شود، لذا تمام واحدهایی که بعد از آن تاریخ فروخته شده، این خریدار حق تجسم در همه آن ها به نحو علی البدل دارد یعنی فرض می کنیم که 3 واحد از 2 واحد را طی قرارداد فروخته است، شخصی که ملک وی از بین رفته و تحویل نمی دهد حقوق این فرد به نحو علی البدل در تمام واحدهایی که بعد از تاریخ قرارداد وی فروخته شده تجسم دارد. حال اگر قرارداد نباشد و دادگاه به طور نامرئی احراز کند که این واحد بایستی تحویل این شخص شود اگر بعد از قطعیت حکم تعداد زیادی از واحدها را فروخته باز هم به نحوی علی البدل حق خریدار تجسم پیدا نموده است و به اینکه چگونه تعیین کنند کاری نداریم (خواه به قید قرعه یا هرچیز دیگری) و سوال در این مورد ساکت است.

در سوال گفته شده تمام واحدها به غیر واگذار شده باشد، ماضی نقلی است، یعنی وقتی که حکم صادر می شود واحدها به غیر منتقل شده باشد باز هم این شخص مالک هیچ کدام از واحدها نشده ، چرا که حکم زمانی صادر شده که برای فروشنده این حکم رسمیت ندارد و زمانی که واحدها را به زعم اینکه متعلق به خودش است فروخته باشد از نظر جزایی هیچ مسئولیتی ندارد و از نظر حقوقی مسئول خواهد بود حال چنانچه معتقد باشیم که واحدها یکی پس از دیگری فروخته شده حق شخص به واحد آخر تعلق پیدا می کند. شخصی 10 تومان دارد که می خواهد خمس آن را پرداخت کند. این شخص مجاز است که در 10 تومان تا حدی که مرز خمس است تصرف کند، یعنی وقتی به 2 تومان رسید دیگر نمی تواند از آن استفاده کند زیرا متعلق به حق غیر است، بنابراین واحد آخری که متعلق حق غیر بوده است (با ملاکی که عرض کردم) می توان اخذ کرد و به این شخص داد. به نظر بنده اگر واحد را فروخته حالات مختلفی متصور است. بعد از قرارداد باشد یا بعد از حکم باشد وقتی که حکم صادر شده و هنوز یک واحد به فروش نرسیده است بر آن یک واحد جزایی صورت می گیرد در غیر این صورت نه.

معاون آموزش دادگستری استان تهران

ناتوان بودن سیستم مدنی اگر ما را به این اعتقاد برساند که مسائل را بایستی با هیئت و لباس کیفری به نتیجه برسانیم. این مبنای خطرناکی است. در تعقیب کیفری به دنبال حق و حقوق شاکی نیتیم، اصل بر این است که در دعاوی عمومی حتی نیاز به حضور شاکی نداریم و با توجه به اینکه فقط جنبه حیثیت عمومی دارد، لذا مدعی اعموم نقش اول را داراست.

اینکه اجازه رسیدگی به موضوع مدنی، ضمن دعوای کیفری داده می شود استثنا است. در تعقیب مجرمانه از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نمی کنیم. بسیاری از کشورها اجازه نمی دهند که دادگاه کیفری به موضوع مدنی رسیدگی کند. مفروضات در بحث مدنی متعدد است، فلذا قانون گذار به طور استثناء در ماده یک این را بیان کرده است.

آیا بیع است؟ اگر کلی در معین یا کلی فی الذمه است بحث عهدی و تملیکی را به وجود می آورد. آیا در مواردی که مثلی نیستند می توانیم آن ها را کلی ما فی الذمه یا کلی در معین بدانیم؟

آیا نیاز است که مبنا ر به خاطر بیع بودن یا نبودن معین بدانیم یا به صرف ی قرارداد بگوییم فروش امتیاز است؟!

در مباحث مدنی منازعات وجود دارد. در جرائم قابل گذست استثنائاً به اراده مدعی خصوصی می توان امر کیفری را تعقیب نمود یا نه؟ در واقع یک جامعه از این فرد شکایت دارد.

در دعوای خصوصی ضمن دعوای کیفری فقط اجازه می ددهیم یک نوع دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری رسیدگی شود آن هم ضرر و زیان است و آن هم با قیود همراه است از جمله اینکه ضرر و زیان باشد، مادی باشد، مستقیماً از جرم ناشی شده باشد و اینکه گفته می شود ضرر و زیان مادی غیرمستقیم ناشی از جرم، نه اینکه نبایستی مطالبه شود بلکه ضمن دعوای کیفری رسیدگی نمی شود و عدم رسیدگی ضمن دعوای کیفری نیز به دلیل شقئق مختلف آن است. آیا این انتقال مال غیر است؟ تحصیل مال نامشروع است یا کلاهبرداری؟ خود سوال را رای گیری می نماییم.

آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی)

اگر قبلاً همه واحدها فروخته شده بود حکم آن متفاوت است در اینکه به فرد فروخته باشد و بعد به دیگری واگذار شود؛ استنباط من این است که اگر قبلا فروخته نشده باشد مثل این است که با مالی که موجود نبوده معامله ای را انجام داده است و رد مال همان ثمن دریافتی است. ولی در صورتی که قبلاً به شخص مورد سوال فروخته باشد مالک بوده و رد مال رد همان واحد از آپارتمان است و شخص دوم خریدار می تواند از باب کیفری و یا مرجع حقوقی مطالبه نماید.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز)

در موردی رای وحدت رویه سال 38 مسبوق به رای اصراری است که در سال 36 صادر شده است. متن رای اصراری سال 36 متضمن همین رای وحدت رویه سال 38 می باشد. در سال 76 هم در باب خلع ید و تصرف رای دیگری صادر شد و سوال این بود که آیا صرف داشتن سند مالکیت و طرح دعوی خلع ید آیا دادگاه ملزم به خلع ید متصرف می دهد؟

در نهایت شعب حقوقی دیوان عالی کشور اعلام نمودند که در دعوی خلع ید صرفاً داشتن سند مالکیت ملاک نمی باشد، یعنی بایستی غاصبانه بودن تصرف نیز احراز شود در دعوی خلع ید سند مالکی از این حیث مطرح است که اصلاً مالکیت مالک محل نزاع نباشد به دلیل اینکه اگر بخواهیم ذی نفع بودن خود را اثبات کنیم دلیل مالکیت ارائه می کنیم ولی اینکه آن متصرف غاصب است یا خیر؟ این موضوع بایستی مورد طرح در دادگاه قرار گیرد به همین خاطر رای وحدت رویه سال 38 صحیح است، یعنی از این حیث که حتما در ملک غیرمنقول ثبت شده بایستی دلیل مالکیت بر اساس مواد 64 تا 84 قانون ثبت داشته باشیم. ولی اینکه خواهان ذی نفع در خلع ید می باشد یا خیر؟ موکول به این است که آن متصرف غایب باشد ضمن اینکه وحدت رویه سال 51 (براساس ماده 117 قانون ثبت) در تائید بحثی است که قبلاً مطرح شده است. ماده 117 در سال 1310 بیا می دارد: هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حق به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی ...

در سال 1312 در کنار رسمی اول عبارت عادی را قراردادند، یعنی سند عادی را نیز متضمن نقل و انتقال دانستند النهایه در رای وحدت رویه سال 15 یه کیفیتی بیان شده که صرف داشتن سند عادی را دلیل مالکیت ندانسته است، بنابراین اگر کسی از دادگاه در اثبات عمل حقوقی بتواند رای بگیرد و دادگاه تاکید کند که انتقال به موجب سند عادی صورت گرفته مشمول ماده 117 می شود.

نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسات (8/9/68 و 11/11/68)

در پاسخ به سوال مذکور بحث و تبادل نظرهای مبسوطی انجام گرفته و مشروح آن درج شده است ضمن اینکه نظر خوانندگان محترم را به مطالب درج شده در رابطه با سوال فوق جلب می نماییم خلاصه نظر اکثریت اعضای محترم کمیسیون نیز در این رابطه به شرح ذیل آورده می شود: «موضوع از مصادیق ماده یک قانون مجازات راجع به اننتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و در خصوص رد مال چون در مانحن فیه رد مال ممکن نیست دادگاه جزایی باید به پرداخت قیمت روز آپارتمان موضوع سوال با جلب نظر کارشناس رای دهد.»

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید