امروز: دوشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ صفر ۱۴۴۴ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 274470
۱۱۷۳
۳
۰
نسخه چاپی
دیپاک چوپرا

هفت قانون معنوی موفقیت | قانون دوم: قانون بخشایش

تمرین قانون بخشایش در واقع بسیار ساده است: اگر شادی میخواهید، به دیگران شادی بدهید. اگر محبت می خواهید، بیاموزید که محبت کنید. اگر توجه و قدر دانی می خواهید، بیاموزید که توجه و قدر دانی نشان بدهید. اگر وفور مادی می خواهید، به دیگران کمک کنید تا از نظر مادی غنی شوند. در واقع، آسان ترین راه برای کسب آن چه می خواهید این است که به دیگران کمک کنید تا به خواسته خود برسند

هفت قانون معنوی موفقیت | قانون دوم: قانون بخشایش

هفت قانون معنوی موفقیت - دیپاک چوپرا

قانون دوم موفقیت: قانون بخشایش

دومین قانون معنوی موفقیت، قانون بخشایش است. این قانون را می توان قانون داد و ستد نیز خواند. زیرا کائنات از طریق مبادله پویا عمل می کند. هیچ چیز ایستا نیست. جسمتان در حال مبادله پویا و مداوم با جسم کائنات است. ذهنتان به طرزی پویا با ذهن کیهان ارتباط نتقابل دارد. نیرویتان نمایانگر انرژی کیهانی است.

جریان حیات هیچ نیست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهایی که به صورت قانون بخشایش عمل می کند. چون جسم و ذهنتان و کائنات در مبادله پویا و مدامند، بند آوردن جریان نیرو مانند بند آوردن جریان خون است. هرگاه خون از جریان باز ایستد دچار احتقان و گرفتگی و ایستایی می شود.به این دلیل باید ببخشایید و بستانید تا بتوانید ثروت و فراوانی - یا هر چه را که در زندگی خواهانید - در زندگیتان در جریان نگاه دارید.

واژه فراوانی (affluence) از ریشه «affluere» به معنای « جریان داشتن » است. و معنای ریشه آن « جریان داشتن در فراوانی » است. پول در واقع نمایانگر آن نیروی حیاتی است که مبادله می کنیم و مظهر آن نیروی حیاتی که در ازاء خدمتی که به عالم عرضه می کنیم، آن رابه کار می بریم. واژه دیگری که به معنای پول است (currency) نیز نمایانگر جریان طبیعی نیروست. ریشه لاتین این واژه «currere» به معنای «دویدن» یا جریان داشتن است.

بنابراین، اگر جریان پول را متوقف سازیم - اگر تنها قصدمان چسبیدن به پولمان و احتکار آن باشد - چون پول نیروی حیات است، جریان بازگشت آن را به زندگیمان نیز متوقف می سازیم. برای این که آن نیرو به سوی ما بیاید، باید آن نیرو را در جریان نگاه داریم. پول نیز همچون رودخانه باید در جریان باشد، وگرنه در نیروی حیات خود، راکد و فاسد و بسته و خفه می شود.

هر رابطه یی داد و ستد است. بخشیدن، ستاندن را تولید می کند. آن چه بالا می رود باید پاین بیاید. آنچه بیرون می رود باید باز گردد. در واقع، ستاندن مانند بخشیدن است، زیرا داد و ستد جنبه های متفاوت جریان نیرو در کائناتند. و اگر جریان هر یک از آن ها را بند آورید، در هوشمندی طبیعت مداخله می کنید.

در هر بذر، وعده هزاران جنگل نهفته است. اما بذر را نباید احتکار کرد. بذر باید هوشمندی خود را به خاک حاصل خیز ببخشد. از طریق بخشیدن خود، نیروی نامریی آن در تجلی مادی جریان می یابد.

هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید. زیرا فراوانی کائنات را در زندگیتان در جریان نگاه می دارید. در واقع، هر آن چه که در زندگی ارزش داشته باشد فقط زمانی فزونی می یابد که بخشیده شود. آن چه در اثر بخشیدن افزایش نیابد، نه ارزش بخشیدن دارد و نه ارزش دریافت کردن. چنان چه با عمل بخشیدن، احساس کنید که چیزی را از ذست داده اید، واقعاً آن هدیه را نداده اید و موجب افزایش نخواهد شد. اگر با اکراه ببخشایید، نیرویی در پس آن بخشایش وجود ندارد.

مهم ترین چیز نیتی است که در پس داد و ستدتان نهفته است. نیت همواره باید ایجاد شادمانی برای بخشاینده و ستاننده باشد زیرا شادمانی، حمایتگر و حافظ حیات است و از این رو، موجب افزایش می شود. بازگشت مستقیماً به میزان بخشایش بستگی دارد، البته اگر بی قید و شرط و از ته دل باشد. به این دلیل عمل بخشایش باید شادمانه باشد، و دارای این چهار چوب ذهنی که از خود عمل بخشیدن احساس شادی کنید.

تمرین قانون بخشایش در واقع بسیار ساده است: اگر شادی میخواهید، به دیگران شادی بدهید. اگر محبت می خواهید، بیاموزید که محبت کنید. اگر توجه و قدر دانی می خواهید، بیاموزید که توجه و قدر دانی نشان بدهید. اگر وفور مادی می خواهید، به دیگران کمک کنید تا از نظر مادی غنی شوند. در واقع، آسان ترین راه برای کسب آن چه می خواهید این است که به دیگران کمک کنید تا به خواسته خود برسند. این اصل به طرزی یکسان در مورد افراد و شرکت ها و جوامع و ملل صدق می کند. اگر می خواهید از همه موهبت های نیکوی زندگی برخوردار شوید، بیاموزید که خاموش برای همه کس برکت بطلبید.

هفت قانون معنوی موفقیت | قانون دوم: قانون بخشایش

حتی فکر بخشیدن، اندیشه برکت طلبیدن یا دعایی ساده،این قدرت را دارد که بر دیگران تأثیر بگذارد. به این دلیل که اگر جسممان به جوهر خود تقلیل یابد، به انبوهی از انرژی و اطلاعات متمرکز، میان عالمی از انرژی و اطلاعات تبدیل می شود. ما مشتی آگاهی متمرکز در کائناتی آگاهیم. مفهوم ضمنی واژه «آگاهی» بیش از انرژی و اطلاعات محض است. مفهوم ضمنی آن، انرژی و اطلاعاتی است که همچون اندیشه، زنده است. بنابراین، ما مشتی اندیشه در کائناتی اندیشمندیم. و اندیشه قدرت ایجاد تحول دارد.

زندگی، جنبش جاودان آگاهی است که خود را به صورت مبادله پویای تپش های هوش میان عالم صغیر و عالم کبیر، میان جسم انسان و جسم کائنات، و میان ذهن انسان و ذهن کیهان، عیان می کند. هر گاه بیاموزید آن چه را که می جویید ببخشید، عملی یکتا و قدرتمند و حرکتی حیاتی را طراحی و زندگی می کنید که تپش جاودانه حیات را بنا می کند.

بهترین راه برای اجرای قانون بخشیدن - آغاز کل فرایند جریان - این است که تصمیم بگیرید هرگاه با کسی تماس میابید، چیزی به آن ها بدهید. و حتی لزومی ندارد که هدیه تان صورت مادی داشته باشد. می تواند شاخه گلی، تحسینی یا دعایی باشد. در واقع، قدرتمندترین شکل بخشایش، غیر مادی است. موهبت های ابراز علاقه و توجه و عاطفه و تحسین و محبت، از گرانقدرترین هدایایی اند که می توانید بدهید و بهایی نیز بابت آن ها نمی پردازید. هرگاه کسی را می بینید می توانید خاموش برای او برکت بطلبید، خوشبختی و شادی و خوشدلی او را آرزو کنید. این گونه بخشیدن خاموش بسیار قدرتمند است.

یکی از چیز هایی که در کودکی به من آموختند و خودم نیز آن را به فرزندانم آموختم این بود که هرگز با دست خالی و بدون هدیه به خانه کسی نروند. شاید بگویید:« چگونه می توانم به کسی چیزی بدهم وقتی که خودم در این لحظه به اندازه کافی ندارم ؟»

می توانید شاخه گلی ببرید. فقط یک شاخه گل. می توانید یادداشتی یا کارتی ببرید که احساس هایتان را نسبت به شخصی که به دیدارش می روید ابراز کند. می توانید تحسینی ببرید یا دعایی.

تصمیم بگیرید به هرجا که می روید و به هر کس که می بینید چیزی ببخشید. مادامی که می بخشید، دریافت می کنید. هرچه بیشتر ببخشید، بیشتر به اثرات اعجاز آمیز این قانون اعتماد می کنید. هرچه بیشتر دریافت کنید، توانایی شما نیز برای بخشیدن افزایش می یابد.

طبیعت راستین ما وفور و فراوانی است. فطرتاً از فراوانی سرشاریم زیرا طبیعت از هر نیاز و آرزو حمایت می کند. فاقد هیچ چیز نیستیم زیرا طبیعت بنیادی ما یکی از توانایی های مطلق و امکانات بیکران است. بنابراین، باید بدانید که پیشاپیش - به رغم اینکه چه اندک یا چه زیاد پول داشته باشید - فطرتاً از فراوانی سرشارید. زیرا منشأ همه ثروت ها حیطه توانایی مطلق است، و این آگاهی است که می داند چگونه هر نیاز - از جمله شادی و عشق و خنده و آرامش و هماهنگی و دانش - را بر آورد. اگر نخست این ها را، نه فقط برای خودتان بلکه برای دیگران بجویید، همه چیز های دیگر نیز خود به خود به سراغتان خواهند آمد.

کاربرد قانون بخشایش

عهد می بندم که با دنبال کردن گام های زیر، قانون بخشایش را به عمل در آورم :

1. به هر جا که می روم و با هر کس که روبرو می شوم، هدیه یی به او می دهم. هدیه می تواند تحسین یا شاخه گل یا دعایی باشد. امروز با هر کس که روبرو شوم، هدیه یی به او خواهم داد و به این طریق فرایند به جریان انداختن شادمانی و ثروت و فراوانی را در زندگی خودم و دیگران آغاز خواهم کرد.

2. امروز با سپاس همه هدایایی را که زندگی به من پیشکش می کند دریافت خواهم کرد. هدایای طبیعت را دریافت خواهم کرد: نور آفتاب و آواز پرندگان و باران های بهاری یا نخستین بارش برف زمستان را. در برابر دریافت از دیگران نیز گشوده خواهم بود: خواه هدیه یی مادی و پول یا تحسین یا یک دعا.

3. عهد می بندم که با داد و ستد گرانقدر ترین هدایای زندگی - موهبتهای توجه و محبت و تحسین و عشق - ثروت را در زندگیم در جریان نگاه دارم. هر بار که کسی را ببینم، خاموش برای او خوشبختی و شادی و خوشدلی آرزو خواهم کرد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید